ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

          “ท่านควรเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับที่พระบิดาในสวรรค์ของท่านศักดิ์สิทธิ์” นี่คือคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ทรงสอนไม่เพียงศิษย์ของพระองค์ แต่รวมถึงคนที่ติดตามพระองค์ นี่คืออุดมการณ์อันสูงส่งอย่างแท้จริง เราคงจะถามว่า อุดมการณ์นี้จะบรรลุถึงได้หรือ? และเราคงต้องตอบว่าไม่ได้ ถ้าเช่นนั้นจะมีอุดมการณ์เช่นนี้ทำไม? นี่คือจุดสำคัญ เมื่อเราบรรลุถึงอุดมการณ์แล้ว มันก็จะไม่เป็นอุดมการณ์อีกต่อไป เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเสนอความศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาสวรรค์ให้เป็นเป้าหมายในชีวิตของเรา พระองค์ทรงกำลังขอให้เราพยายามเสมอที่จะไปให้ถึงอุดมการณ์นั้น

 

          ในการรำพึงไตร่ตรองบทเร้าวิงวอนข้อนี้ เราต้องทำความเข้าใจกับสมญานี้ โดยเริ่มตั้งแต่คำสุดท้ายคือ “ความศักดิ์สิทธิ์” และ “ชีวิต” และท้ายที่สุดคือ “ธาร”

 

          สาระนุกรมคาทอลิกสมัยใหม่ สรุปความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ด้วยข้อความที่น่าประทับใจ และเราจะคัดลอกมาแบบคำต่อคำ “สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 มีอิทธิพลมากต่อความเข้าใจในความศักดิ์สิทธิ์แบบคริสตชนในพระศาสนจักร และโลกร่วมสมัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเข้าใจในความศักดิ์สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในบทที่ 5 ของ Lumen Gentium (พระธรรมนูญคำสอนว่าด้วยพระศาสนจักร) ภายใต้หัวข้อ “กระแสเรียกทั้งพระศาสนจักรไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์” ในที่นี้ ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เปลือกนอก แต่เป็นแก่นแท้ของชีวิตพระศาสนจักร และสมาชิกแต่ละคนของพระศาสนจักร ทุกคนได้รับเรียกไปสู่ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะพบได้ก่อนอื่นและท้ายที่สุดในความรักเมตตา ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นเพียงอุดมการณ์ แต่เป็นความเป็นจริงอันมีชีวิตในพระศาสนจักร เป็นทั้งพระพร และหน้าที่ เป็นสิ่งที่ได้รับจากพระหรรษทาน และขวนขวายหามาได้โดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร และในพันธกิจของพระศาสนจักร เพื่อจะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ในโลก และสำหรับโลก ซึ่งการทำเช่นนี้ต้องพึ่งการกลับใจอย่างต่อเนื่องไปสู่ชีวิตพระหรรษทาน และหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่จะทำให้พระพรนี้มัวหมอง ด้วยทรรศนะนี้ จึงมีการยอมรับมากขึ้นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรจะเกิดขึ้นได้ทั้งในชีวิตสมรส และการถือโสด โดยเป็นวิถีทางให้เลือกปฏิบัติได้ทั้งในบ้าน สถานที่ทำงาน ในห้องเรียน และในโรงงาน ในความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ รวมทั้งความสัมพันธ์กับประชากรต่างเชื้อชาติ และชนชั้น และท่ามกลางคนยากจน คนบาดเจ็บ คนอ่อนแอ และคนที่ต่ำต้อยที่สุด” (หน้า 386)

 

          ข้อสรุปนี้เป็นผลงานจากการวิเคราะห์โดยละเอียด แนวความคิดของคนจำนวนมากในช่วงเวลาต่าง ๆ ของประวัติศาสตร์ พระคัมภีร์ไม่เพียงแต่นิยามความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ชี้ว่าความศักดิ์สิทธิ์มาจากพระเจ้า แต่คำนี้มีวิวัฒนาการจนดูเหมือนว่าเป็นสิ่งภายนอกตัวบุคคล สถานที่ และวัตถุ ซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มานี้จะกลายเป็นจริง และเป็นสิ่งภายในเพียงเมื่อได้รับพระพรของพระจิตเจ้าเท่านั้น เมื่อนั้น ความรัก คือองค์พระเจ้าเอง จะถูกถ่ายทอดมาให้ ซึ่งแสดงนัยถึงการมีชัยชนะเหนือบาปซึ่งกีดขวางมิให้ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแผ่ไปถึงได้ ระดับของความศักดิ์สิทธิ์จะวัดได้จากระดับของพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรที่เรามีอยู่ เมื่อพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรเป็นพระพรของพระจิตเจ้าที่เราได้รับใน และผ่านศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้แก่พระศาสนจักร พระศาสนจักรเองจึงกลายเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง ดังนั้น ประชากรของพระเจ้าจึงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวโลกด้วยเช่นกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด และประกอบอาชีพอะไร

 

          เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรเป็นชีวิตของวิญญาณ และวิญญาณที่อยู่ในสถานะพระหรรษทานนี้เท่านั้นที่อาจเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์ เพราะวิญญาณนั้นได้ร่วมแบ่งปันชีวิตของพระเจ้า วิญญาณนั้นจึงมีชีวิตเหนือธรรมชาติ

 

          เมื่อเราได้สัมผัสพระหรรษทานศักดิ์สิทธิ์ เราย่อมได้สัมผัสกับชีวิตด้วย ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องให้คำอธิบายทางเทววิทยาเกี่ยวกับส่วนของบทเร้าวิงวอนที่กล่าวถึงชีวิต พระเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงมีชีวิต และทรงเรียกเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร ชีวิตในโลกนี้ไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งฝ่ายโลก แต่ด้วยความผูกพันกับพระเจ้า บทสดุดีในพระคัมภีร์ก็เน้นจุดนี้ พระองค์ทรงเป็นธารน้ำที่ให้ชีวิต เป็นต้นธารของชีวิต ความรักของพระองค์ประเสริฐยิ่งกว่าชีวิต (สดด 36, 63) ความคิด และความรู้สึกนี้ถูกถ่ายโอนไปให้พระเยซูเจ้าในพันธสัญญาใหม่ พระวจนาตถ์นิรันดรที่นักบุญยอห์นกล่าวถึงในพระวรสาร (ยน 1:4) กลายเป็นพระวจนาตถ์แห่งชีวิต (ยน 1:1) พระองค์ประทานชีวิตแก่เราอย่างบริบูรณ์ มีข้อความที่กล่าวถึงแง่มุมนี้มากมายจนยากที่จะเลือกยกมาเป็นตัวอย่างได้

 

          พระเยซูเจ้าตรัสถึงชีวิตตามความเป็นจริง และโดยใช้อุปมาเรื่องน้ำ และขนมปัง “เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14:6) พระองค์คือแสงสว่างส่องชีวิต (8:12) เมื่อพระองค์ทรงพูดกับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำของยาโคบ คำสนทนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำ พระเยซูเจ้าประทานน้ำทรงชีวิต ซึ่งจะกลายเป็น “ธารน้ำไหลทะลักออกมาเป็นชีวิตนิรันดร” ภายในตัวผู้ที่ได้รับน้ำนี้ ในการเทศนาที่เมืองคาเปอร์นาอุม หัวข้อได้เปลี่ยนไป (เพราะพระองค์ทรงกำลังเตรียมคนทั่วไปให้พร้อมสำหรับการสถาปนาศีลมหาสนิท) และพระองค์ทรงใช้คำเปรียบเทียบเรื่องขนมปัง คือ “ปังแห่งชีวิต” ท้ายที่สุด พระองค์ทรงกล่าวอย่างชัดเจนมากขึ้น และนำไปสู่เรื่องของศีลมหาสนิท “ถ้าท่านไม่กินเนื้อของเรา…ท่านจะไม่มีชีวิตในตนเอง” (ยน 6) ในไม่ช้าก็มีการเชื่อมโยงระหว่างการกลับคืนชีพ และชีวิตนิรันดร “ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย” (ยน 6:55) ดังนั้น จึงพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตพระเจ้าในองค์พระคริสตเยซู กับความเป็นจริงของศีลมหาสนิท และพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร ซึ่งอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์

          คำว่า “ธารน้ำ” ที่กล่าวถึงข้างต้นนำไปสู่คำว่า “ธาร” ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ ในบทรำพึงของเราสำหรับข้อก่อนหน้านี้ เรากล่าวถึงคำว่า “ความฟุ่มเฟือย” ของพระหฤทัยของพระเจ้า และพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เมื่อเราพูดถึงความบริบูรณ์ของน้ำ หรือวัตถุอื่นใดในโลก ความบริบูรณ์นั้นย่อมมีขีดจำกัดเสมอ ภัยแล้งหลายปีสามารถทำให้อ่างเก็บน้ำเหือดแห้งได้ รวมทั้งน้ำพุ หรือธารน้ำ แต่ไม่ใช่ธารน้ำของพระผู้ไถ่ คำว่า “ท่านจะตักน้ำจากน้ำพุของพระผู้ไถ่”ที่อ้างถึงก่อนหน้านี้แสดงนัยว่าเป็นต้นธารที่ยั่งยืน และมีชีวิต พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ หรือช่องทางให้น้ำทรงชีวิตแห่งพระหรรษทานไหลเข้าสู่วิญญาณเท่านั้น แต่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำ และน้ำพุ ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติมนุษย์ของพระเยซูเจ้าทรงร่วมสภาวะเดียวกันกับพระเทวภาพ

 

          เราอาจคิดถึงน้ำพุในความหมายของอ่างล้างบาป (font) ที่ซึ่งเมื่อเราเป็นเด็ก เราได้รับชีวิตเหนือธรรมชาติ คือพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรเป็นครั้งแรก ในยุคแรกของคริสตศาสนา ผู้มีความเชื่อได้รับศีลล้างบาปโดยจุ่มตัวลงในทะเลสาป หรือแม่น้ำ ต่อมาจึงมีการจัดห้องพิเศษเป็นห้องล้างบาปไว้ในวัด ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตั้งอยู่บนทางเข้าวัด อันเป็นสัญลักษณ์ว่าศีลล้างบาปเป็นประตูเข้าสู่การเป็นสมาชิกของชุมชน การปฏิรูปพิธีกรรมเมื่อไม่นานมานี้ได้แนะนำไม่ให้แยกอ่างล้างบาปไว้ต่างหาก แต่ให้ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของวัด ใกล้กับพระแท่น เพื่อแสดงว่าศีลล้างบาปมีความสำคัญสูงสุด และเกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งศีลมหาสนิท สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างแท้จริง คริสตชนได้รับความเชื่อ พระหรรษทาน และชีวิตที่อ่างล้างบาปนี้ และชีวิตได้รับการบำรุงเลี้ยงจากยัญบูชา และศีลมหาสนิท ผู้ศรัทธาในพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ สามารถเพิ่มพูนความศักดิ์สิทธิ์ได้โดยการตักตวงจากต้นธารแห่งพระหรรษทานนี้ กล่าวคือศีลมหาสนิทซึ่งจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดผ่านทางพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ