ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

          คำว่าชดเชยบาปในภาษาฮีบรู คือ kipper ซึ่งหมายถึงการปกปิด หรือซ่อนสิ่งที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นสาเหตุให้นักเทววิทยาโปรเตสแตนท์ ยืนยันว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำ และยังกระทำต่อไป คือการซ่อนคนบาปให้พ้นจากสายตาของพระเจ้า หรืออาจตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่า พระเยซูเจ้าทรงขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางมิให้เราคืนดีกับพระเจ้า แต่คำต่าง ๆ ที่เราใช้บรรยายการกระทำเพื่อชดเชยบาป เช่นการใช้โทษบาป การชดเชย เป็นต้น มีความหมายมากกว่านั้น นักเทววิทยาคาทอลิกใช้คำในภาษากรีก ที่มีความหมายตรงกับภาษาฮีบรู และได้อธิบายความหมายสำคัญของการชดเชยบาปว่าเป็นการชำระวิญญาณโดยการลบล้างบาป และผลของบาป และทำให้กลายเป็นการกลับคืนดีอย่างแท้จริง (คือการนำบุคคลสองฝ่ายที่ผิดใจกัน กลับมาสู่ความสัมพันธ์ฉันมิตร อีกนัยหนึ่งคือ ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกัน)ดังนั้น โทษทัณฑ์ที่เกิดจากบาปจึงถูกลบล้างไปด้วย

          พันธสัญญาเดิมกล่าวถึงยัญบูชาเพื่อชดเชย ซึ่งบรรยายไว้อย่างยืดยาวในหนังสือเลวีนิติ บทที่ 4 ภายใต้หัวข้อเครื่องบูชาไถ่บาป (หรือเครื่องบูชาเพื่อชดเชยบาป) เราจะพบคำบรรยายที่สั้นกว่าในจดหมายถึงชาวฮีบรู บทที่ 9ในบทนี้เล่าถึงการถวายเครื่องบูชาประจำปีโดยสมณะเพื่อชดเชยบาปของตนเอง และถวายเครื่องบูชาอีกอย่างหนึ่งเพื่อชดเชยบาปของประชากร เราควรสังเกตว่าเครื่องบูชาเหล่านี้ไม่ได้ชดเชยบาปที่กระทำโดยเจตนาซึ่งผิดต่อพระบัญญัติ แต่ชดเชยความผิดต่อพิธีกรรม การฉลอง 10 Tishri ไม่เหมือนกับการฉลองอื่นอีก 3 งาน (ปัสกา เปนเกกอสเต และฉลองกระโจม) แต่เป็นวันชดเชยบาปที่ยิ่งใหญ่ การชดเชยบาปหมายถึง “การชำระให้บริสุทธิ์” หรือการทำให้วัตถุ สถานที่ หรือบุคคลหนึ่งเป็นที่พอพระทัยของเทพเจ้าหลังจากที่ได้ทำให้เทพเจ้าเหล่านั้นขุ่นเคืองใจ ดังนั้น การชดเชยจึงมีสมมุติฐานว่าต้องมีบาป และบาปนั้นจะถูกทำลายโดยการชดเชยนั้น (พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์ หน้า 133)

 

          องค์ประกอบของพิธีกรรมนี้ประกอบด้วยบาปซึ่งแสดงถึงการเป็นกบฏต่อพระยาเวห์ การหลั่งโลหิต การประพรมตัวผู้มาชุมนุม สถานที่ และวัตถุ ด้วยโลหิตของสัตว์นั้น การกระทำของสมณะจะทำให้พระพิโรธของพระเจ้ายุติลง และเป็นการถวายซึ่งทำให้มนุษย์เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า พระคัมภีร์เก่าฉบับละติน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแปลพระคัมภีร์ของนักบุญเยอโรม แสดงว่ามีองค์ประกอบของการแทรกแซงช่วยเหลือ จดหมายถึงชาวฮีบรูได้รวมองค์ประกอบนี้ไว้ในกิจการชดเชยบาปของพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขน

 

          ศาสนาที่นับถือธรรมชาติในรูปแบบแรก ๆ คงจะเริ่มต้นด้วยความคิดที่จะชดเชยต่อพระเจ้าผู้กำลังโกรธ และเป็นผู้มีอำนาจเหนือดินฟ้าอากาศ เช่น แม่น้ำที่ท่วมทำลายพืชผล ไฟ และฟ้าผ่าที่ทำลายคน และที่พักอาศัยจนกลายเป็นเถ้าถ่าน มหาสมุทรที่คลื่นอันน่ากลัวกลืนชีวิตคนเดินเรือ เป็นต้น มนุษย์ต้องบรรเทาความโกรธของเทพเจ้าด้วยของถวาย และเครื่องบูชา เทนมลงในทะเลหรือแม่น้ำ ถวายดอกไม้ และผลไม้ แม้แต่การบูชายัญมนุษย์ก็ยังไม่ถือว่ามากเกินไปเพื่อจะทำให้เทพเจ้าหายโกรธ

 

          คำว่าชดเชยบาปถูกใช้เพียง 4 ครั้ง ในพันธสัญญาใหม่ และทั้ง 4 ครั้งเป็นการนำพระเยซูเจ้ามาเชื่อมโยงกับบาป เช่น รม 3:25 “พระเจ้าทรงสถาปนาพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปโดยอาศัยการหลั่งโลหิต” ฮบ 2:17 “จึงจำเป็นที่พระองค์จะต้องทรงเป็นเหมือนกับบรรดาพี่น้องทุกประการ เพื่อพระองค์จะทรงเป็นมหาสมณะที่เพียบพร้อมด้วยพระกรุณา และทรงซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้า ไถ่โทษชดเชยบาปของพระชากรได้” 1 ยน 2:2 “พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา และไม่เพียงแต่ชดเชยบาปของเราเท่านั้น แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั่วโลกด้วย” 1 ยน 4:10 “พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา”ในพันธสัญญาเดิม การถวายเครื่องบูชาต้องมีเครื่องบูชา และโลหิต และสมณะคนหนึ่ง ในพันธสัญญาใหม่ ก็มีเครื่องบูชา และผู้ถวาย ซึ่งในกรณีนี้เป็นบุคคลเดียวกัน พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูเจ้าให้ทรงทำหน้าที่นี้

          ถ้าเราพยายามเข้าใจธรรมชาติของบาป เราจะมองเห็นความจำเป็นต้องชดเชยบาป บ่อยครั้งที่บาปถูกเรียกว่า “ความลึกลับ” ในหนังสือปฐมกาล ดูเหมือนว่าบาปคือการฝ่าฝืนแนวคิด หรือบทบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งในยุคแรกก็คือกฎธรรมชาติ และในยุคต่อมาก็คือบัญญัติสิบประการ ในบริบทเดียวกันนี้ บาปคือการปฏิเสธมิตรภาพ และความรักของพระเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติ เพราะมีข้อความที่บอกถึงความคุ้นเคยที่พระเจ้าทรงแสดงออก เช่น พระเจ้าทรงดำเนินอยู่ในสวนเอเดน ในเวลาเย็น และทั้งอาดัม และเอวา ซ่อนตัวจากสายตาของพระองค์หลังจากได้ทำบาป การหันหลังให้พระเจ้า และการหันไปหาความสำราญจากสิ่งสร้าง คือองค์ประกอบสองประการของบาป เพื่อสถาปนาระเบียบดั้งเดิมของสิ่งต่าง ๆ ขึ้นใหม่ และเพื่อทำให้ผู้ทำผิดเป็นมิตรกับพระเจ้า ซึ่งมิตรภาพนี้พระเจ้าประทานแก่อาดัม และเอวา จึงจำเป็นที่บุคคลหนึ่งที่มีสภาวะเหมือนพระเจ้าต้องแสดงความนบนอบ ซึ่งมีคุณค่าอย่างไร้ขอบเขต หนังสือเอเสเคียล บทที่ 16 ข้อ 1-15 บอกความหมายของบาปอย่างละเอียดในฐานะที่เป็นความอกตัญญูต่อผู้ที่ให้สิ่งดี ๆ ทั้งปวง

 

          ในส่วนของพระเยซูเจ้า การชดเชยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อพระบุคคลที่สองทรงรับเอากาย หรือธรรมชาติมนุษย์จากคนเผ่าพันธุ์เดียวกับอาดัม เมื่อนั้น พระองค์ทรงรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอาดัม ผู้ได้ทำบาป การถวายเครื่องบูชาบนเนินเขากัลวารีโอ คือจุดสูงสุดของกิจการชดเชยบาป คำบรรยายของผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรู เป็นสิ่งที่น่าจดจำ “พระคริสตเจ้าเสด็จมาเป็นมหาสมณะผู้นำพระพรต่าง ๆ … พระองค์เสด็จเข้าสู่สถานศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเพียงครั้งเดียวตลอดไป สิ่งที่พระองค์ทรงนำไปด้วยมิใช่เลือดแพะ และเลือดลูกโค แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เข้าไป และทรงกระทำให้การไถ่กู้นิรันดรสำเร็จ ดังนั้น พระองค์ทรงเป็นคนกลางในการทำพันธสัญญาใหม่” (9:11-14)

 

          พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเกี่ยวข้องกับการชดเชยบาปเป็นพิเศษอย่างไร? นักบุญเปาโลยืนยันความจริงข้อนี้ว่า “ทั้งนี้เพราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว และพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง คือ พระคริสตเยซู ผู้ทรงมอบพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับมนุษย์ทุกคน” (1 ทธ 2:5-6) การชดเชยบาปคือกิจการแห่งความรักของพระคริสต์ “พระคริสตเจ้าทรงรักเรา และทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า” (อฟ 5:2) พระเยซูเจ้าทรงเป็นเครื่องบูชาแห่งความรักของพระองค์อย่างแท้จริง ซึ่งอาจถือได้ว่าความรักนี้คือพระแท่นที่พระองค์ทรงทำการถวายเครื่องบูชาเพื่อไถ่กู้เรา (McDonnell หน้า 103) ความรักนี้มีต้นกำเนิดจากพระหฤทัยของพระผู้ไถ่เท่านั้น และแสดงออกในการเปิดสีข้างของพระองค์

 

          การชดเชยบาปไม่ได้จบลงด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์นั้นยังคงทำการชดเชยบาปต่อพระบิดาสวรรค์ต่อไปในยัญบูชาแห่งศีลมหาสนิทตราบจนสิ้นสุดกาลเวลา บางทีอาจไม่มีคำบรรยายใดที่ไพเราะยิ่งไปกว่าในจดหมายถึงชาวฮีบรู ว่า “พระองค์ประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระที่นั่งของพระเจ้า (12:2) ดังนั้น เมื่อเรามีความมั่นใจที่จะเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้า…เราจงเข้าไปใกล้ด้วยใจจริง และเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ มีดวงใจบริสุทธิ์ มีจิตสำนึกว่าตนได้รับการอภัยแล้ว มีร่างกายที่ชำระล้างสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์” (10 :22)

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย