ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

          คำว่าชดเชยบาปในภาษาฮีบรู คือ kipper ซึ่งหมายถึงการปกปิด หรือซ่อนสิ่งที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นสาเหตุให้นักเทววิทยาโปรเตสแตนท์ ยืนยันว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำ และยังกระทำต่อไป คือการซ่อนคนบาปให้พ้นจากสายตาของพระเจ้า หรืออาจตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่า พระเยซูเจ้าทรงขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางมิให้เราคืนดีกับพระเจ้า แต่คำต่าง ๆ ที่เราใช้บรรยายการกระทำเพื่อชดเชยบาป เช่นการใช้โทษบาป การชดเชย เป็นต้น มีความหมายมากกว่านั้น นักเทววิทยาคาทอลิกใช้คำในภาษากรีก ที่มีความหมายตรงกับภาษาฮีบรู และได้อธิบายความหมายสำคัญของการชดเชยบาปว่าเป็นการชำระวิญญาณโดยการลบล้างบาป และผลของบาป และทำให้กลายเป็นการกลับคืนดีอย่างแท้จริง (คือการนำบุคคลสองฝ่ายที่ผิดใจกัน กลับมาสู่ความสัมพันธ์ฉันมิตร อีกนัยหนึ่งคือ ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกัน)ดังนั้น โทษทัณฑ์ที่เกิดจากบาปจึงถูกลบล้างไปด้วย

 

          พันธสัญญาเดิมกล่าวถึงยัญบูชาเพื่อชดเชย ซึ่งบรรยายไว้อย่างยืดยาวในหนังสือเลวีนิติ บทที่ 4 ภายใต้หัวข้อเครื่องบูชาไถ่บาป (หรือเครื่องบูชาเพื่อชดเชยบาป) เราจะพบคำบรรยายที่สั้นกว่าในจดหมายถึงชาวฮีบรู บทที่ 9ในบทนี้เล่าถึงการถวายเครื่องบูชาประจำปีโดยสมณะเพื่อชดเชยบาปของตนเอง และถวายเครื่องบูชาอีกอย่างหนึ่งเพื่อชดเชยบาปของประชากร เราควรสังเกตว่าเครื่องบูชาเหล่านี้ไม่ได้ชดเชยบาปที่กระทำโดยเจตนาซึ่งผิดต่อพระบัญญัติ แต่ชดเชยความผิดต่อพิธีกรรม การฉลอง 10 Tishri ไม่เหมือนกับการฉลองอื่นอีก 3 งาน (ปัสกา เปนเกกอสเต และฉลองกระโจม) แต่เป็นวันชดเชยบาปที่ยิ่งใหญ่ การชดเชยบาปหมายถึง “การชำระให้บริสุทธิ์” หรือการทำให้วัตถุ สถานที่ หรือบุคคลหนึ่งเป็นที่พอพระทัยของเทพเจ้าหลังจากที่ได้ทำให้เทพเจ้าเหล่านั้นขุ่นเคืองใจ ดังนั้น การชดเชยจึงมีสมมุติฐานว่าต้องมีบาป และบาปนั้นจะถูกทำลายโดยการชดเชยนั้น (พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์ หน้า 133)

 

          องค์ประกอบของพิธีกรรมนี้ประกอบด้วยบาปซึ่งแสดงถึงการเป็นกบฏต่อพระยาเวห์ การหลั่งโลหิต การประพรมตัวผู้มาชุมนุม สถานที่ และวัตถุ ด้วยโลหิตของสัตว์นั้น การกระทำของสมณะจะทำให้พระพิโรธของพระเจ้ายุติลง และเป็นการถวายซึ่งทำให้มนุษย์เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า พระคัมภีร์เก่าฉบับละติน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแปลพระคัมภีร์ของนักบุญเยอโรม แสดงว่ามีองค์ประกอบของการแทรกแซงช่วยเหลือ จดหมายถึงชาวฮีบรูได้รวมองค์ประกอบนี้ไว้ในกิจการชดเชยบาปของพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขน

 

          ศาสนาที่นับถือธรรมชาติในรูปแบบแรก ๆ คงจะเริ่มต้นด้วยความคิดที่จะชดเชยต่อพระเจ้าผู้กำลังโกรธ และเป็นผู้มีอำนาจเหนือดินฟ้าอากาศ เช่น แม่น้ำที่ท่วมทำลายพืชผล ไฟ และฟ้าผ่าที่ทำลายคน และที่พักอาศัยจนกลายเป็นเถ้าถ่าน มหาสมุทรที่คลื่นอันน่ากลัวกลืนชีวิตคนเดินเรือ เป็นต้น มนุษย์ต้องบรรเทาความโกรธของเทพเจ้าด้วยของถวาย และเครื่องบูชา เทนมลงในทะเลหรือแม่น้ำ ถวายดอกไม้ และผลไม้ แม้แต่การบูชายัญมนุษย์ก็ยังไม่ถือว่ามากเกินไปเพื่อจะทำให้เทพเจ้าหายโกรธ

 

          คำว่าชดเชยบาปถูกใช้เพียง 4 ครั้ง ในพันธสัญญาใหม่ และทั้ง 4 ครั้งเป็นการนำพระเยซูเจ้ามาเชื่อมโยงกับบาป เช่น รม 3:25 “พระเจ้าทรงสถาปนาพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปโดยอาศัยการหลั่งโลหิต” ฮบ 2:17 “จึงจำเป็นที่พระองค์จะต้องทรงเป็นเหมือนกับบรรดาพี่น้องทุกประการ เพื่อพระองค์จะทรงเป็นมหาสมณะที่เพียบพร้อมด้วยพระกรุณา และทรงซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้า ไถ่โทษชดเชยบาปของพระชากรได้” 1 ยน 2:2 “พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา และไม่เพียงแต่ชดเชยบาปของเราเท่านั้น แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั่วโลกด้วย” 1 ยน 4:10 “พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา”ในพันธสัญญาเดิม การถวายเครื่องบูชาต้องมีเครื่องบูชา และโลหิต และสมณะคนหนึ่ง ในพันธสัญญาใหม่ ก็มีเครื่องบูชา และผู้ถวาย ซึ่งในกรณีนี้เป็นบุคคลเดียวกัน พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูเจ้าให้ทรงทำหน้าที่นี้

          ถ้าเราพยายามเข้าใจธรรมชาติของบาป เราจะมองเห็นความจำเป็นต้องชดเชยบาป บ่อยครั้งที่บาปถูกเรียกว่า “ความลึกลับ” ในหนังสือปฐมกาล ดูเหมือนว่าบาปคือการฝ่าฝืนแนวคิด หรือบทบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งในยุคแรกก็คือกฎธรรมชาติ และในยุคต่อมาก็คือบัญญัติสิบประการ ในบริบทเดียวกันนี้ บาปคือการปฏิเสธมิตรภาพ และความรักของพระเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติ เพราะมีข้อความที่บอกถึงความคุ้นเคยที่พระเจ้าทรงแสดงออก เช่น พระเจ้าทรงดำเนินอยู่ในสวนเอเดน ในเวลาเย็น และทั้งอาดัม และเอวา ซ่อนตัวจากสายตาของพระองค์หลังจากได้ทำบาป การหันหลังให้พระเจ้า และการหันไปหาความสำราญจากสิ่งสร้าง คือองค์ประกอบสองประการของบาป เพื่อสถาปนาระเบียบดั้งเดิมของสิ่งต่าง ๆ ขึ้นใหม่ และเพื่อทำให้ผู้ทำผิดเป็นมิตรกับพระเจ้า ซึ่งมิตรภาพนี้พระเจ้าประทานแก่อาดัม และเอวา จึงจำเป็นที่บุคคลหนึ่งที่มีสภาวะเหมือนพระเจ้าต้องแสดงความนบนอบ ซึ่งมีคุณค่าอย่างไร้ขอบเขต หนังสือเอเสเคียล บทที่ 16 ข้อ 1-15 บอกความหมายของบาปอย่างละเอียดในฐานะที่เป็นความอกตัญญูต่อผู้ที่ให้สิ่งดี ๆ ทั้งปวง

 

          ในส่วนของพระเยซูเจ้า การชดเชยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อพระบุคคลที่สองทรงรับเอากาย หรือธรรมชาติมนุษย์จากคนเผ่าพันธุ์เดียวกับอาดัม เมื่อนั้น พระองค์ทรงรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอาดัม ผู้ได้ทำบาป การถวายเครื่องบูชาบนเนินเขากัลวารีโอ คือจุดสูงสุดของกิจการชดเชยบาป คำบรรยายของผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรู เป็นสิ่งที่น่าจดจำ “พระคริสตเจ้าเสด็จมาเป็นมหาสมณะผู้นำพระพรต่าง ๆ … พระองค์เสด็จเข้าสู่สถานศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเพียงครั้งเดียวตลอดไป สิ่งที่พระองค์ทรงนำไปด้วยมิใช่เลือดแพะ และเลือดลูกโค แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เข้าไป และทรงกระทำให้การไถ่กู้นิรันดรสำเร็จ ดังนั้น พระองค์ทรงเป็นคนกลางในการทำพันธสัญญาใหม่” (9:11-14)

 

          พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเกี่ยวข้องกับการชดเชยบาปเป็นพิเศษอย่างไร? นักบุญเปาโลยืนยันความจริงข้อนี้ว่า “ทั้งนี้เพราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว และพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง คือ พระคริสตเยซู ผู้ทรงมอบพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับมนุษย์ทุกคน” (1 ทธ 2:5-6) การชดเชยบาปคือกิจการแห่งความรักของพระคริสต์ “พระคริสตเจ้าทรงรักเรา และทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า” (อฟ 5:2) พระเยซูเจ้าทรงเป็นเครื่องบูชาแห่งความรักของพระองค์อย่างแท้จริง ซึ่งอาจถือได้ว่าความรักนี้คือพระแท่นที่พระองค์ทรงทำการถวายเครื่องบูชาเพื่อไถ่กู้เรา (McDonnell หน้า 103) ความรักนี้มีต้นกำเนิดจากพระหฤทัยของพระผู้ไถ่เท่านั้น และแสดงออกในการเปิดสีข้างของพระองค์

 

          การชดเชยบาปไม่ได้จบลงด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์นั้นยังคงทำการชดเชยบาปต่อพระบิดาสวรรค์ต่อไปในยัญบูชาแห่งศีลมหาสนิทตราบจนสิ้นสุดกาลเวลา บางทีอาจไม่มีคำบรรยายใดที่ไพเราะยิ่งไปกว่าในจดหมายถึงชาวฮีบรู ว่า “พระองค์ประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระที่นั่งของพระเจ้า (12:2) ดังนั้น เมื่อเรามีความมั่นใจที่จะเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้า…เราจงเข้าไปใกล้ด้วยใจจริง และเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ มีดวงใจบริสุทธิ์ มีจิตสำนึกว่าตนได้รับการอภัยแล้ว มีร่างกายที่ชำระล้างสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์” (10 :22)

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ