ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

ก่อ      :  ท่านจะตักตวงด้วยความปิติยินดี

รับ      :  จากธารน้ำแห่งพระผู้ไถ่

          นี่คือบทภาวนา และคำตอบรับตามประเพณีก่อนสวดภาวนาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมอย่างสง่า เช่นการสวดบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ แต่ในปัจจุบันดูเหมือนจะใช้ข้อความอื่นแทน คือ “พระเยซู พระทัยอ่อนหวาน และสุภาพ” บทเร้าวิงวอนข้อนี้ชวนให้คิดถึงอีกสิ่งหนึ่ง คือ พระสมณสาสน์ของพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 1956 ซึ่งมีชื่อภาษาละตินว่า Haurietis Aquas (แปลว่า “ท่านจะตักตวงน้ำ”) ในพระสมณสาสน์ฉบับนี้ พระสันตะปาปาทรงสรุปคำสอนเกี่ยวกับพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และคุณค่าของความศรัทธานี้ในชีวิตของคริสตชนทุกยุคสมัย วลีที่ว่า “ท่านจะตักตวง” ชวนให้คิดถึงคำว่า “ธาร” ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ บทเร้าวิงวอนอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าว่า “แหล่งกำเนิด” แทนคำว่าธาร ทั้งสองคำเหมาะสมจะใช้กับลำธาร หรือแม่น้ำ เช่นเดียวกับปรีชาญาณ หรือความบรรเทาใจ

 

          เราจะเห็นได้โดยง่ายว่าบทเร้าวิงวอนข้อก่อนหน้านี้ และข้อนี้เป็นเหตุและผลของกันและกัน เช่นเดียวกับโลหิต และน้ำที่หลั่งออกมาจากสีข้างของพระผู้ไถ่เมื่อทรงถูกแทง ความบรรเทาก็หลั่งไหลออกมาอย่างถาวรจากบาดแผลเดียวกัน แม้จะมีเรื่องเล่าที่เป็นเพียงตำนานว่า ลองจีนัส หรือทหารโรมัน ผู้แทงที่สีข้างของพระเยซูเจ้าถูกน้ำหยดหนึ่งหยดใส่ตาข้างที่บอดของเขา และทำให้ตาข้างนั้นหายบอด แต่นักบุญมัทธิวเล่าเรื่องที่ตรงประเด็นมากกว่าว่าได้เกิดอัศจรรย์แห่งความเชื่อ“นายร้อย และบรรดาทหารที่เฝ้าพระเยซูเจ้า เมื่อเห็นแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตกใจกลัวยิ่งนัก กล่าวว่า ‘ชายคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว’“ ข้อความนี้ใช้อธิบายเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันในประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน ตัวอย่างหนึ่งคือชีวประวัติของมรณสักขีของประเทศอังกฤษ โฮเรซ วอลโพล กำลังเฝ้ามองมรณสักขีกรรมของนักบุญเอ็ดมันด์ แคมเปียน ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เมื่อเพชรฆาตกำลังตัดศพของท่านมรณสักขีออกเป็น 4 ท่อน เลือดหยดหนึ่งกระเด็นใส่ร่างของชายหนุ่ม และเปิดตาแห่งความเชื่อขึ้นในตัวของเขา และในเวลาต่อมา เขาเองก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตะแลงแกง และกลายเป็นมรณสักขี คือนักบุญโฮเรซ วอลโพล

 

          ความเชื่อ และความบรรเทาเกี่ยวข้องกันอย่างไร? สำหรับหลายคน คำว่าความบรรเทาหมายถึงความรู้สึกอย่างหนึ่งที่อธิบายได้ยาก เป็นความรู้สึก หรือประสบการณ์ในชีวิตอันอ่อนไหวของบุคคลหนึ่ง เป็นความรู้สึกสบายใจ ปราศจากความเศร้า และความหดหู่ ซึ่งเป็นสภาวะทางจิต แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความบรรเทาใจแท้เป็นพระพรเหนือธรรมชาติอย่างหนึ่งของพระจิตเจ้า ปรมาจารย์แห่งชีวิตจิต คือนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา เขียนไว้ในหนังสือ Spiritual Exercises ในบทว่าด้วย การพิเคราะห์แยกแยะจิต (Discernment of Spirits) ว่า “สิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าความบรรเทาใจ คือ เมื่อเกิดความรู้สึกภายในขึ้นในตัวบุคคลหนึ่งจนทำให้บุคคลนั้นเริ่มลุกร้อนด้วยความรักต่อพระผู้สร้าง และพระเจ้าของเรา อันส่งผลให้เขาไม่สามารถรักสิ่งสร้างใดในโลกเพราะตัวของมันเอง แต่รักในพระผู้สร้างของสิ่งสร้างทั้งมวล ในทำนองเดียวกัน สิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าความบรรเทาใจ คือ เมื่อบุคคลหนึ่งหลั่งน้ำตาเพราะความรักต่อพระเจ้า ไม่ว่าจะด้วยความเศร้าใจกับบาป หรือกับพระทรมานของพระคริสตเจ้า พระเจ้าของเรา หรือสิ่งอื่น ๆ ที่กระทำไปโดยตรงเพื่อรับใช้และสรรเสริญพระองค์ ท้ายที่สุด สิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าความบรรเทาใจ คือ การเพิ่มทวีขึ้นทุกครั้งของความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก และความยินดีภายในทุกครั้ง ที่เรียกและดึงเราไปสู่สิ่งฝ่ายสวรรค์ และความรอดของวิญญาณ และนำมาซึ่งความสงบ และสันติสุขในพระผู้สร้าง และพระเจ้าของเรา”

 

นี่อาจเป็นข้อความคัดลอกที่ค่อนข้างยาว แต่ช่วยให้เรามองทุกอย่างในทรรศนะที่ถูกต้อง และทำให้ไม่สงสัยเลยว่าความบรรเทาใจเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะมองที่ต้นกำเนิด คือพระเจ้า หรือมองที่เป้าหมาย คือการเพิ่มทวีของความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก

 

          พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์อธิบายความบรรเทาใจไว้อย่างชัดเจนจากทรรศนะของพระคัมภีร์“ในประวัติศาสตร์ กรุงเยรูซาเล็มเคยถูกทิ้งร้าง และรู้สึกว่าถูกพระเจ้าทอดทิ้ง อันที่จริง พระเจ้าทรงทอดทิ้งกรุงเยรูซาเล็มเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น …แต่พระยาเวห์ทรงตอบสนองเสียงเรียกของเมืองที่ถูกทอดทิ้งนี้ การเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือนี้มีความรักเป็นเหตุจูงใจ ซึ่งเหมือนกับความรักของบิดา ความร้อนรนของคู่รัก หรือคู่สมรส และความอ่อนโยนของมารดา ดังนั้น อิสราเอลจึงแสดงความหวังว่าจะได้รับความรอดในบั้นปลายชีวิต อันเป็นความคาดหวังในความบรรเทาใจอย่างเด็ดขาด” (หน้า 74)

 

          ในพันธสัญญาใหม่ พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้บรรเทา ดังจะเห็นได้จากพระวรสารของนักบุญลูกา 4:18-21 พระองค์ทรงเสนอการพักผ่อนให้แก่ผู้ที่แบกภาระหนัก  ความบรรเทาใจนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากพระเยซูเจ้าทรงเสด็จกลับไปหาพระบิดาแล้ว (ยน 14:16, 26) พระจิตเจ้าคือพระจิตแห่งความบรรเทา ดังนั้น คริสตชนจึงดำรงชีพท่ามกลางความบรรเทาที่ได้รับจากพระเยซูเจ้าตลอดมาทุกยุคสมัย พระองค์ทรงมีพระนามว่า พระผู้บรรเทา พระพรของพระจิตเจ้านี้ทำให้พันธกิจของพระผู้ไถ่สำเร็จสมบูรณ์ ซึ่งก็คืองานไถ่กู้นั่นเอง “การเกิดมาจะไม่ช่วยอะไรเราได้เลยถ้าเราไม่ได้รับการไถ่กู้ด้วย”แต่พระองค์ผู้ทรงร่ำรวยความเมตตาทรงปลุกชีวิตของเรา แม้เมื่อเราตายไปแล้วในบาป พระจิตเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราผ่านศีลศักดิ์สิทธิ์ สันติสุขที่คนบาปผู้กลับใจได้รับในศีลอภัยบาป และศีลเจิมผู้ป่วยถือว่าเป็นพระพรของพระองค์อย่างแท้จริง

 

          เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าต้นธารแห่งความบรรเทาใจอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคริสตชนคือพระเยซูเจ้า ผู้เป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเรา ผ่านการประทับอยู่ในศีลมหาสนิท อันเป็นความมั่งคั่งที่พระองค์ประทานให้ในยัญบูชาศักดิ์สิทธิ์ และเอมมานูเอล ผู้ประทับท่ามกลางเราในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแท่นบูชา ซึ่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าทรงใช้เพื่อดึงดูดผู้ศรัทธาเข้ามาหาพระองค์

 

          ความเมตตา…แสงสว่าง…ความรัก ยิ่งเราพิจารณานานมากขึ้นเท่าไร ความคิดของเราก็ยิ่งขุดลึกลงไปมากขึ้นในพระหฤทัยของพระผู้ไถ่ ซึ่งเป็นต้นธารของพระหรรษทานอันไม่มีวันหมดสิ้น และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งมวลที่เราได้รับมา “พระหรรษทานเป็นพระพรของพระเจ้าซึ่งบรรจุไว้ด้วยพระพรอื่น ๆ ทั้งมวล คือการประทานพระบุตรของพระเจ้า เป็นพระพรซึ่งแสดงให้เห็นความใจกว้างของผู้ให้ และครอบคลุมสิ่งสร้างที่ได้รับพระพรนี้” (พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์ หน้า 192) พระหรรษทานทุกประการ ไม่ว่าในพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม่ ล้วนเป็นพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า สัญลักษณ์ของความใจกว้างของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมคือดินแดนแห่งพันธสัญญา ซึ่งเป็นดินแดนแห่งสายน้ำที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง พระเจ้าทรงแสดงความใจกว้างอย่างปราศจากขอบเขตด้วยการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า นักบุญเปาโล เปรียบเทียบไว้ว่า “ความรักเมตตาของพระเจ้าได้ถูกหลั่งลงในหัวใจของเรา โดยพระจิตเจ้า ผู้ถูกประทานแก่เรา”

 

          นักบุญมาร์กาเร็ต มารีย์ ให้คำเป็นพยานว่า “พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นน้ำพุแห่งความเมตตา อันไม่มีวันเหือดแห้งอย่างแท้จริง ที่ไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากจะหลั่งตนเองลงในหัวใจที่สุภาพ ที่ยอมสละตนเอง ตัดขาดจากทุกสิ่ง พร้อมเสมอที่จะพลีตนเองเพื่อให้พระองค์ทรงพอพระทัย ธารน้ำที่สองคือความรักเมตตา ซึ่งนำความช่วยเหลือมาสู่ผู้ที่ขัดสน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแสงสว่างสำหรับมิตรสหายผู้ครบครัน ผู้ที่เขาต้องการจะสนิทเป็นหนึ่งเดียว เพื่อถ่ายทอดความรู้ และความปรารถนาของเขา เพื่อว่าเขาจะได้ถวายตนเองโดยสิ้นเชิงเพื่อส่งเสริมพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์” (จดหมาย)

 

          ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ขณะที่ครอบครัวคาทอลิกยังได้รับวารสารพระหฤทัย เราได้เห็นคำขอบคุณเต็มสองหน้ากระดาษของวารสารนี้ ฤทธิ์อำนาจออกจากพระองค์เพื่อรักษาโรคเช่นไร ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าก็ได้รับความบรรเทาใจเช่นนั้น และได้แสดงความกตัญญูของตน ธารแห่งความทุเลาบรรเทายังไม่เหือดแห้งจนทุกวันนี้ แต่น่าเสียดายที่น้อยคนเข้ามาหาธารน้ำนี้เมื่อมีความต้องการทางกาย และจิตวิญญาณ

 

บทภาวนาสั้น: พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งความทุเลาบรรเทา โปรดเป็นความปิติยินดี และความบรรเทาใจสำหรับเราเสมอเทอญ

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย