ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

ก่อ      :  ท่านจะตักตวงด้วยความปิติยินดี

รับ      :  จากธารน้ำแห่งพระผู้ไถ่

          นี่คือบทภาวนา และคำตอบรับตามประเพณีก่อนสวดภาวนาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมอย่างสง่า เช่นการสวดบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ แต่ในปัจจุบันดูเหมือนจะใช้ข้อความอื่นแทน คือ “พระเยซู พระทัยอ่อนหวาน และสุภาพ” บทเร้าวิงวอนข้อนี้ชวนให้คิดถึงอีกสิ่งหนึ่ง คือ พระสมณสาสน์ของพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 1956 ซึ่งมีชื่อภาษาละตินว่า Haurietis Aquas (แปลว่า “ท่านจะตักตวงน้ำ”) ในพระสมณสาสน์ฉบับนี้ พระสันตะปาปาทรงสรุปคำสอนเกี่ยวกับพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และคุณค่าของความศรัทธานี้ในชีวิตของคริสตชนทุกยุคสมัย วลีที่ว่า “ท่านจะตักตวง” ชวนให้คิดถึงคำว่า “ธาร” ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ บทเร้าวิงวอนอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำว่าว่า “แหล่งกำเนิด” แทนคำว่าธาร ทั้งสองคำเหมาะสมจะใช้กับลำธาร หรือแม่น้ำ เช่นเดียวกับปรีชาญาณ หรือความบรรเทาใจ

 

          เราจะเห็นได้โดยง่ายว่าบทเร้าวิงวอนข้อก่อนหน้านี้ และข้อนี้เป็นเหตุและผลของกันและกัน เช่นเดียวกับโลหิต และน้ำที่หลั่งออกมาจากสีข้างของพระผู้ไถ่เมื่อทรงถูกแทง ความบรรเทาก็หลั่งไหลออกมาอย่างถาวรจากบาดแผลเดียวกัน แม้จะมีเรื่องเล่าที่เป็นเพียงตำนานว่า ลองจีนัส หรือทหารโรมัน ผู้แทงที่สีข้างของพระเยซูเจ้าถูกน้ำหยดหนึ่งหยดใส่ตาข้างที่บอดของเขา และทำให้ตาข้างนั้นหายบอด แต่นักบุญมัทธิวเล่าเรื่องที่ตรงประเด็นมากกว่าว่าได้เกิดอัศจรรย์แห่งความเชื่อ“นายร้อย และบรรดาทหารที่เฝ้าพระเยซูเจ้า เมื่อเห็นแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตกใจกลัวยิ่งนัก กล่าวว่า ‘ชายคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว’“ ข้อความนี้ใช้อธิบายเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันในประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน ตัวอย่างหนึ่งคือชีวประวัติของมรณสักขีของประเทศอังกฤษ โฮเรซ วอลโพล กำลังเฝ้ามองมรณสักขีกรรมของนักบุญเอ็ดมันด์ แคมเปียน ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เมื่อเพชรฆาตกำลังตัดศพของท่านมรณสักขีออกเป็น 4 ท่อน เลือดหยดหนึ่งกระเด็นใส่ร่างของชายหนุ่ม และเปิดตาแห่งความเชื่อขึ้นในตัวของเขา และในเวลาต่อมา เขาเองก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตะแลงแกง และกลายเป็นมรณสักขี คือนักบุญโฮเรซ วอลโพล

 

          ความเชื่อ และความบรรเทาเกี่ยวข้องกันอย่างไร? สำหรับหลายคน คำว่าความบรรเทาหมายถึงความรู้สึกอย่างหนึ่งที่อธิบายได้ยาก เป็นความรู้สึก หรือประสบการณ์ในชีวิตอันอ่อนไหวของบุคคลหนึ่ง เป็นความรู้สึกสบายใจ ปราศจากความเศร้า และความหดหู่ ซึ่งเป็นสภาวะทางจิต แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความบรรเทาใจแท้เป็นพระพรเหนือธรรมชาติอย่างหนึ่งของพระจิตเจ้า ปรมาจารย์แห่งชีวิตจิต คือนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา เขียนไว้ในหนังสือ Spiritual Exercises ในบทว่าด้วย การพิเคราะห์แยกแยะจิต (Discernment of Spirits) ว่า “สิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าความบรรเทาใจ คือ เมื่อเกิดความรู้สึกภายในขึ้นในตัวบุคคลหนึ่งจนทำให้บุคคลนั้นเริ่มลุกร้อนด้วยความรักต่อพระผู้สร้าง และพระเจ้าของเรา อันส่งผลให้เขาไม่สามารถรักสิ่งสร้างใดในโลกเพราะตัวของมันเอง แต่รักในพระผู้สร้างของสิ่งสร้างทั้งมวล ในทำนองเดียวกัน สิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าความบรรเทาใจ คือ เมื่อบุคคลหนึ่งหลั่งน้ำตาเพราะความรักต่อพระเจ้า ไม่ว่าจะด้วยความเศร้าใจกับบาป หรือกับพระทรมานของพระคริสตเจ้า พระเจ้าของเรา หรือสิ่งอื่น ๆ ที่กระทำไปโดยตรงเพื่อรับใช้และสรรเสริญพระองค์ ท้ายที่สุด สิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าความบรรเทาใจ คือ การเพิ่มทวีขึ้นทุกครั้งของความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก และความยินดีภายในทุกครั้ง ที่เรียกและดึงเราไปสู่สิ่งฝ่ายสวรรค์ และความรอดของวิญญาณ และนำมาซึ่งความสงบ และสันติสุขในพระผู้สร้าง และพระเจ้าของเรา”

 

นี่อาจเป็นข้อความคัดลอกที่ค่อนข้างยาว แต่ช่วยให้เรามองทุกอย่างในทรรศนะที่ถูกต้อง และทำให้ไม่สงสัยเลยว่าความบรรเทาใจเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะมองที่ต้นกำเนิด คือพระเจ้า หรือมองที่เป้าหมาย คือการเพิ่มทวีของความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก

 

          พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์อธิบายความบรรเทาใจไว้อย่างชัดเจนจากทรรศนะของพระคัมภีร์“ในประวัติศาสตร์ กรุงเยรูซาเล็มเคยถูกทิ้งร้าง และรู้สึกว่าถูกพระเจ้าทอดทิ้ง อันที่จริง พระเจ้าทรงทอดทิ้งกรุงเยรูซาเล็มเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น …แต่พระยาเวห์ทรงตอบสนองเสียงเรียกของเมืองที่ถูกทอดทิ้งนี้ การเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือนี้มีความรักเป็นเหตุจูงใจ ซึ่งเหมือนกับความรักของบิดา ความร้อนรนของคู่รัก หรือคู่สมรส และความอ่อนโยนของมารดา ดังนั้น อิสราเอลจึงแสดงความหวังว่าจะได้รับความรอดในบั้นปลายชีวิต อันเป็นความคาดหวังในความบรรเทาใจอย่างเด็ดขาด” (หน้า 74)

 

          ในพันธสัญญาใหม่ พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้บรรเทา ดังจะเห็นได้จากพระวรสารของนักบุญลูกา 4:18-21 พระองค์ทรงเสนอการพักผ่อนให้แก่ผู้ที่แบกภาระหนัก  ความบรรเทาใจนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากพระเยซูเจ้าทรงเสด็จกลับไปหาพระบิดาแล้ว (ยน 14:16, 26) พระจิตเจ้าคือพระจิตแห่งความบรรเทา ดังนั้น คริสตชนจึงดำรงชีพท่ามกลางความบรรเทาที่ได้รับจากพระเยซูเจ้าตลอดมาทุกยุคสมัย พระองค์ทรงมีพระนามว่า พระผู้บรรเทา พระพรของพระจิตเจ้านี้ทำให้พันธกิจของพระผู้ไถ่สำเร็จสมบูรณ์ ซึ่งก็คืองานไถ่กู้นั่นเอง “การเกิดมาจะไม่ช่วยอะไรเราได้เลยถ้าเราไม่ได้รับการไถ่กู้ด้วย”แต่พระองค์ผู้ทรงร่ำรวยความเมตตาทรงปลุกชีวิตของเรา แม้เมื่อเราตายไปแล้วในบาป พระจิตเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราผ่านศีลศักดิ์สิทธิ์ สันติสุขที่คนบาปผู้กลับใจได้รับในศีลอภัยบาป และศีลเจิมผู้ป่วยถือว่าเป็นพระพรของพระองค์อย่างแท้จริง

 

          เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าต้นธารแห่งความบรรเทาใจอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคริสตชนคือพระเยซูเจ้า ผู้เป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเรา ผ่านการประทับอยู่ในศีลมหาสนิท อันเป็นความมั่งคั่งที่พระองค์ประทานให้ในยัญบูชาศักดิ์สิทธิ์ และเอมมานูเอล ผู้ประทับท่ามกลางเราในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแท่นบูชา ซึ่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าทรงใช้เพื่อดึงดูดผู้ศรัทธาเข้ามาหาพระองค์

 

          ความเมตตา…แสงสว่าง…ความรัก ยิ่งเราพิจารณานานมากขึ้นเท่าไร ความคิดของเราก็ยิ่งขุดลึกลงไปมากขึ้นในพระหฤทัยของพระผู้ไถ่ ซึ่งเป็นต้นธารของพระหรรษทานอันไม่มีวันหมดสิ้น และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งมวลที่เราได้รับมา “พระหรรษทานเป็นพระพรของพระเจ้าซึ่งบรรจุไว้ด้วยพระพรอื่น ๆ ทั้งมวล คือการประทานพระบุตรของพระเจ้า เป็นพระพรซึ่งแสดงให้เห็นความใจกว้างของผู้ให้ และครอบคลุมสิ่งสร้างที่ได้รับพระพรนี้” (พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์ หน้า 192) พระหรรษทานทุกประการ ไม่ว่าในพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม่ ล้วนเป็นพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า สัญลักษณ์ของความใจกว้างของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมคือดินแดนแห่งพันธสัญญา ซึ่งเป็นดินแดนแห่งสายน้ำที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง พระเจ้าทรงแสดงความใจกว้างอย่างปราศจากขอบเขตด้วยการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า นักบุญเปาโล เปรียบเทียบไว้ว่า “ความรักเมตตาของพระเจ้าได้ถูกหลั่งลงในหัวใจของเรา โดยพระจิตเจ้า ผู้ถูกประทานแก่เรา”

 

          นักบุญมาร์กาเร็ต มารีย์ ให้คำเป็นพยานว่า “พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นน้ำพุแห่งความเมตตา อันไม่มีวันเหือดแห้งอย่างแท้จริง ที่ไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากจะหลั่งตนเองลงในหัวใจที่สุภาพ ที่ยอมสละตนเอง ตัดขาดจากทุกสิ่ง พร้อมเสมอที่จะพลีตนเองเพื่อให้พระองค์ทรงพอพระทัย ธารน้ำที่สองคือความรักเมตตา ซึ่งนำความช่วยเหลือมาสู่ผู้ที่ขัดสน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแสงสว่างสำหรับมิตรสหายผู้ครบครัน ผู้ที่เขาต้องการจะสนิทเป็นหนึ่งเดียว เพื่อถ่ายทอดความรู้ และความปรารถนาของเขา เพื่อว่าเขาจะได้ถวายตนเองโดยสิ้นเชิงเพื่อส่งเสริมพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์” (จดหมาย)

 

          ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ขณะที่ครอบครัวคาทอลิกยังได้รับวารสารพระหฤทัย เราได้เห็นคำขอบคุณเต็มสองหน้ากระดาษของวารสารนี้ ฤทธิ์อำนาจออกจากพระองค์เพื่อรักษาโรคเช่นไร ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าก็ได้รับความบรรเทาใจเช่นนั้น และได้แสดงความกตัญญูของตน ธารแห่งความทุเลาบรรเทายังไม่เหือดแห้งจนทุกวันนี้ แต่น่าเสียดายที่น้อยคนเข้ามาหาธารน้ำนี้เมื่อมีความต้องการทางกาย และจิตวิญญาณ

 

บทภาวนาสั้น: พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งความทุเลาบรรเทา โปรดเป็นความปิติยินดี และความบรรเทาใจสำหรับเราเสมอเทอญ

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ