ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

         ผู้ที่ตั้งใจอ่านพระวรสารของนักบุญยอห์น จะค้นพบได้ในไม่ช้าว่า พระวรสารทั้งบทกล่าวถึง 3 หัวข้ออย่างเท่าเทียมกัน คือชีวิต แสงสว่าง และความรัก เรารับรู้เรื่องแสงสว่างและชีวิตตั้งแต่ต้น คือในบทนำของพระวรสาร “ชีวิตอยู่ในพระองค์ และชีวิตนั้นเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์” (1:4) แม้ว่าทุกชีวิตจะมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้าง ในบทที่ 6 ของพระวรสารของนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าทรงย้ำบ่อยครั้งว่าพระองค์ทรงเป็นปังแห่งชีวิต ชีวิตที่พระองค์ตรัสถึงนี้ไม่ใช่ชีวิตทางกาย แต่เป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณ ทั้งบทนี้กล่าวถึงศีลมหาสนิท เป็นความพยายามครั้งแรกของพระเยซูเจ้า ที่ทรงแนะนำให้บรรดาศิษย์ของพระองค์รู้จักระบบศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระองค์จะทรงเริ่มต้นและมอบหมายให้แก่พระศาสนจักร เมื่อถึงเวลาที่พระศาสนจักรถูกก่อตั้งขึ้น พระองค์ทรงกล่าวเพิ่มเติมเรื่องการกลับคืนชีพในภายหลัง (ในข้อ 54 ของบทเดียวกัน) ซึ่งเป็นช่วงปลายชีวิตของพระองค์ หรืออาจเจาะจงได้ว่า ที่หลุมศพของลาซารัส เพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพของพระองค์

          ชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นพระพรของพระเจ้า และพระบัญญัติประการที่ห้าก็กำหนดให้เราถนอมรักษาชีวิต ดังนั้น ทุกวันคล้ายวันเกิดจึงเป็นวันที่เราควรโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนี้ การหาเลี้ยงชีวิตเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ห่วงใย มนุษย์พร้อมจะสละทุกสิ่งเพื่อรักษาชีวิตของตน และเป็นความจริงเช่นกันที่มนุษย์จะยึดเหนี่ยวชีวิตไว้อย่างเหนียวแน่น หนังสือปรีชาญาณมีคำปลอบใจว่า “ความตายไม่ได้เกิดจากพระเจ้า”เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์คู่แรก นอกจากพระพรเหนือธรรมชาติแห่งพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรแล้ว พระองค์ประทานพระพรอื่น ๆ ให้อีกด้วย ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้คือความเป็นอมตะ แต่เพราะบาปแรก พระพรนี้จึงสูญสิ้นไป อริสโตเติ้ล เคยอ้างปรัชญาต่าง ๆ เมื่อกล่าวถึงวิญญาณในฐานะที่เป็นรูปแบบของร่างกาย ดังนั้น วิญญาณจึงเป็นชีวิตของร่างกาย

 

          แล้วชีวิตของวิญญาณเล่า? เนื่องจากสารัตถะฝ่ายจิตไม่มีส่วนต่าง ๆ จึงถือว่าวิญญาณไม่รู้จักตาย แต่เราควรคิดถึงชีวิตอีกอย่างหนึ่งของวิญญาณด้วย ซึ่งเรารู้จักโดยอาศัยการเผยแสดง คือชีวิตพระหรรษทาน และชีวิตนี้เองที่บทเร้าวิงวอนข้อนี้อ้างถึง ชีวิตนี้พระเยซูเจ้าทรงได้มาด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการกลับคืนชีพของพระองค์ และพระองค์ทรงหมายถึงชีวิตนี้ เมื่อพระองค์ทรงประกาศว่า “เราคือปังแห่งชีวิต” (ยน 6:35) ขนมปังที่แจกจ่ายแก่คน 5 พันคนตามเชิงเขาเป็นอาหารเลี้ยงร่างกายแน่นอน แต่เป็นเครื่องหมายของปังแห่งชีวิตด้วย ปังแห่งวิญญาณด้วย คือศีลมหาสนิทซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิต ในบทเดียวกันนี้ นักบุญยอห์น ระบุว่า “ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย” (6:54) นี่คือคำรับรองว่าศีลมหาสนิท และการรับศีลอย่างสมควรตลอดชีวิต คือสิ่งค้ำประกันชีวิตนิรันดรหลังจากที่ผู้ตายกลับคืนชีพ

 

          รูปแบบของสมญานี้ถือได้ว่ามีเหตุผล เพราะเข้าใจได้ชัดเจนว่าการกลับคืนชีพที่ตามหลังคำว่า “ชีวิต” ในสมญานี้ ไม่ได้หมายถึงการกลับคืนชีพของร่างกายในวันสุดท้าย แต่เป็นวิญญาณที่กลับมีชีวิตอีกครั้ง บาปหนักคือความตายสำหรับวิญญาณ เพราะทำให้วิญญาณขาดพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร ซึ่งเป็นชีวิตของวิญญาณ ดังนั้น จึงสมควรแล้วที่จะเรียกการเปลี่ยนจากสถานะบาปเข้าสู่สถานะพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรว่าเป็นการกลับคืนชีพ ในระดับจักรวาล ความตายเข้ามาสู่โลกพร้อมกับบาปของบิดามารดาคู่แรกของเรา และการไถ่กู้โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขนคือการเรียกชีวิตกลับคืนมา ส่วนในระดับบุคคล พระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปก็เป็นการกลับคืนสู่ชีวิต เมื่อคราบของบาปกำเนิดถูกชำระล้างให้หมดไป นอกจากนี้ ยังมีการกลับคืนสู่พระหรรษทานในศีลอภัยบาป ซึ่งให้อภัยบาปที่เรากระทำจริง ๆ คำว่า “กลับคืนชีพ” ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ หมายถึงการกลับคืนชีพทั้งสองระดับอย่างแน่ชัด

          บัดนี้ เราจำเป็นต้องสืบค้นว่าพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นชีวิต และการกลับคืนชีพของเราดังที่อธิบายไว้ข้างต้นอย่างไร พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตของเรา เพราะเป็นต้นเหตุของชีวิตฝ่ายจิตของวิญญาณของเรา เนื่องจากบทเร้าวิงวอนข้อนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า เราจึงจะไม่กล่าวถึงพระเทวภาพของพระองค์ จุดประสงค์หลักของการเสด็จมายังโลกของพระองค์คือเพื่อให้มนุษย์มีชีวิต “เรามาเพื่อให้พวกเขามีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (ยน 10:10) นักบุญยอห์นบอกเราด้วยว่า “พระบิดาทรงทำให้ผู้ตายกลับคืนชีวิต และประทานชีวิตฉันใด พระบุตรก็ประทานชีวิตให้แก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัยฉันนั้น” (ยน 5:21) ข้อความทั้งสองนี้กล่าวถึงงานไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงอ้างถึงในอุปมาเรื่องชุมพาบาลที่ดี หลังจากอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องเถาองุ่น และกิ่งก้าน ให้แก่อัครสาวกผู้ได้กิน และดื่มพระกาย และพระโลหิตของพระองค์แล้ว ซึ่งอธิบายอย่างชัดเจนถึงบทบาทของพระเยซูเจ้าในการประทาน และหล่อเลี้ยงชีวิตในตัวเรา “กิ่งก้านดูดน้ำเลี้ยงจากเถาองุ่น ซึ่งเป็นก้านใหญ่ฉันใด เราก็ดึงดูดชีวิตฝ่ายจิตจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ฉันนั้น” (McDonnell S.J. 136) ซึ่งสื่อความหมายว่า เราใกล้ชิดกับพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์มากเท่าไร ชีวิตฝ่ายจิตของเราจะยิ่งเข้มแข็ง และมีพลัง ให้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น คริสตชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตเจ้าผ่านทางศีลล้างบาป และกลายเป็นอวัยวะในพระกายทิพย์ นับจากนั้น ศีลมหาสนิทจะเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตจิต และเป็นต้นกำเนิดหลักของพระหรรษทาน นักบุญออกัสติน สมมุติให้พระเยซูเจ้าตรัสใน “บทเทศน์ถึงทารก” ระหว่างสัปดาห์ปัสกา ว่า “เราคือปังของคนแข็งแรง จงเจริญเติบโต และเจ้าจะได้กินเรา”

 

          พระหฤทัยพระเยซูคือการกลับคืนชีพ รวมทั้งเป็นการกลับคืนชีพของวิญญาณของบุคคลที่ดำรงชีพในสถานะบาป คือในบาปหนัก พระคริสตเจ้า ผู้ทรงฟื้นคืนชีพทรงปรากฏพระองค์แก่ศิษย์ในเย็นวันอาทิตย์ปัสกา ระหว่างที่ศิษย์รวมตัวกันในห้องชั้นบน และประทานพระจิตเจ้า และอำนาจในการอภัยบาป การให้อภัยต้องออกมาจากหัวใจ รวมทั้งอานุภาพในการอภัยบาป การอภัยบาปจะคืนชีวิตให้แก่วิญญาณ ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นการคืนชีพของวิญญาณ พระหรรษทานคือพลังจูงใจของการไถ่กู้ และดังนั้น การคืนชีวิตให้วิญญาณจึงสามารถสืบสาวกลับไปถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

          การกลับคืนชีพในวันสุดท้ายคือการกลับคืนชีพของร่างกาย คริสตชนเชื่อ และยืนยันการกลับคืนชีพในบทสัญลักษณ์ของอัครสาวก ว่า “เราเชื่อมั่น และดังนั้น จึงหวังว่าพระคริสตเจ้าทรงฟื้นคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย และทรงดำรงชีพตลอดไปฉันใด หลังจากความตายของผู้ชอบธรรม (ผู้ที่ตายในสถานะพระหรรษทาน) ก็จะดำรงชีพตลอดไปร่วมกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนชีพฉันนั้น และพระองค์จะทรงปลุกเขาให้กลับคืนชีพในวันสุดท้าย” (คำสอนข้อ 989) เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าในศีลล้างบาปแล้ว ผู้มีความเชื่อย่อมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในชีวิตสวรรค์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนชีพ ดังนั้น พระองค์จึงไม่ได้เป็นเพียงมูลเหตุทางกายภาพ แต่ทรงเป็นแบบฉบับ และมูลเหตุแท้จริงของการคืนชีพของเราด้วย

ความจริงที่ควรย้ำคือชีวิตของวิญญาณ และการคืนชีพของทั้งวิญญาณและร่างกาย ควรเกิดจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ผลประโยชน์เหล่านี้หลั่งไหลมาจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะที่พิเศษ เพราะหลั่งไหลมาจากความรักของพระผู้ไถ่ ศีลศักดิ์สิทธิ์มีต้นกำเนิดมาจากความรักของพระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้า คือศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิท ดังนั้น จึงเป็นเชื้อของชีวิตวิญญาณ และชีวิตและการคืนชีพของร่างกายเช่นกัน เราตระหนักดีว่าใช่ว่าทุกคนจะมีชีวิตพระหรรษทาน ความจริงข้อนี้กระตุ้นให้เราสวดบทเร้าวิงวอนต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ข้อนี้บ่อยครั้ง เพราะเราจำต้องมีความห่วงใยต่อทุกคน

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย