ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

         ผู้ที่ตั้งใจอ่านพระวรสารของนักบุญยอห์น จะค้นพบได้ในไม่ช้าว่า พระวรสารทั้งบทกล่าวถึง 3 หัวข้ออย่างเท่าเทียมกัน คือชีวิต แสงสว่าง และความรัก เรารับรู้เรื่องแสงสว่างและชีวิตตั้งแต่ต้น คือในบทนำของพระวรสาร “ชีวิตอยู่ในพระองค์ และชีวิตนั้นเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์” (1:4) แม้ว่าทุกชีวิตจะมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้าง ในบทที่ 6 ของพระวรสารของนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าทรงย้ำบ่อยครั้งว่าพระองค์ทรงเป็นปังแห่งชีวิต ชีวิตที่พระองค์ตรัสถึงนี้ไม่ใช่ชีวิตทางกาย แต่เป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณ ทั้งบทนี้กล่าวถึงศีลมหาสนิท เป็นความพยายามครั้งแรกของพระเยซูเจ้า ที่ทรงแนะนำให้บรรดาศิษย์ของพระองค์รู้จักระบบศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระองค์จะทรงเริ่มต้นและมอบหมายให้แก่พระศาสนจักร เมื่อถึงเวลาที่พระศาสนจักรถูกก่อตั้งขึ้น พระองค์ทรงกล่าวเพิ่มเติมเรื่องการกลับคืนชีพในภายหลัง (ในข้อ 54 ของบทเดียวกัน) ซึ่งเป็นช่วงปลายชีวิตของพระองค์ หรืออาจเจาะจงได้ว่า ที่หลุมศพของลาซารัส เพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพของพระองค์

 

          ชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นพระพรของพระเจ้า และพระบัญญัติประการที่ห้าก็กำหนดให้เราถนอมรักษาชีวิต ดังนั้น ทุกวันคล้ายวันเกิดจึงเป็นวันที่เราควรโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนี้ การหาเลี้ยงชีวิตเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ห่วงใย มนุษย์พร้อมจะสละทุกสิ่งเพื่อรักษาชีวิตของตน และเป็นความจริงเช่นกันที่มนุษย์จะยึดเหนี่ยวชีวิตไว้อย่างเหนียวแน่น หนังสือปรีชาญาณมีคำปลอบใจว่า “ความตายไม่ได้เกิดจากพระเจ้า”เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์คู่แรก นอกจากพระพรเหนือธรรมชาติแห่งพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรแล้ว พระองค์ประทานพระพรอื่น ๆ ให้อีกด้วย ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้คือความเป็นอมตะ แต่เพราะบาปแรก พระพรนี้จึงสูญสิ้นไป อริสโตเติ้ล เคยอ้างปรัชญาต่าง ๆ เมื่อกล่าวถึงวิญญาณในฐานะที่เป็นรูปแบบของร่างกาย ดังนั้น วิญญาณจึงเป็นชีวิตของร่างกาย

 

          แล้วชีวิตของวิญญาณเล่า? เนื่องจากสารัตถะฝ่ายจิตไม่มีส่วนต่าง ๆ จึงถือว่าวิญญาณไม่รู้จักตาย แต่เราควรคิดถึงชีวิตอีกอย่างหนึ่งของวิญญาณด้วย ซึ่งเรารู้จักโดยอาศัยการเผยแสดง คือชีวิตพระหรรษทาน และชีวิตนี้เองที่บทเร้าวิงวอนข้อนี้อ้างถึง ชีวิตนี้พระเยซูเจ้าทรงได้มาด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการกลับคืนชีพของพระองค์ และพระองค์ทรงหมายถึงชีวิตนี้ เมื่อพระองค์ทรงประกาศว่า “เราคือปังแห่งชีวิต” (ยน 6:35) ขนมปังที่แจกจ่ายแก่คน 5 พันคนตามเชิงเขาเป็นอาหารเลี้ยงร่างกายแน่นอน แต่เป็นเครื่องหมายของปังแห่งชีวิตด้วย ปังแห่งวิญญาณด้วย คือศีลมหาสนิทซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิต ในบทเดียวกันนี้ นักบุญยอห์น ระบุว่า “ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย” (6:54) นี่คือคำรับรองว่าศีลมหาสนิท และการรับศีลอย่างสมควรตลอดชีวิต คือสิ่งค้ำประกันชีวิตนิรันดรหลังจากที่ผู้ตายกลับคืนชีพ

 

          รูปแบบของสมญานี้ถือได้ว่ามีเหตุผล เพราะเข้าใจได้ชัดเจนว่าการกลับคืนชีพที่ตามหลังคำว่า “ชีวิต” ในสมญานี้ ไม่ได้หมายถึงการกลับคืนชีพของร่างกายในวันสุดท้าย แต่เป็นวิญญาณที่กลับมีชีวิตอีกครั้ง บาปหนักคือความตายสำหรับวิญญาณ เพราะทำให้วิญญาณขาดพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร ซึ่งเป็นชีวิตของวิญญาณ ดังนั้น จึงสมควรแล้วที่จะเรียกการเปลี่ยนจากสถานะบาปเข้าสู่สถานะพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรว่าเป็นการกลับคืนชีพ ในระดับจักรวาล ความตายเข้ามาสู่โลกพร้อมกับบาปของบิดามารดาคู่แรกของเรา และการไถ่กู้โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขนคือการเรียกชีวิตกลับคืนมา ส่วนในระดับบุคคล พระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปก็เป็นการกลับคืนสู่ชีวิต เมื่อคราบของบาปกำเนิดถูกชำระล้างให้หมดไป นอกจากนี้ ยังมีการกลับคืนสู่พระหรรษทานในศีลอภัยบาป ซึ่งให้อภัยบาปที่เรากระทำจริง ๆ คำว่า “กลับคืนชีพ” ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ หมายถึงการกลับคืนชีพทั้งสองระดับอย่างแน่ชัด

          บัดนี้ เราจำเป็นต้องสืบค้นว่าพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นชีวิต และการกลับคืนชีพของเราดังที่อธิบายไว้ข้างต้นอย่างไร พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตของเรา เพราะเป็นต้นเหตุของชีวิตฝ่ายจิตของวิญญาณของเรา เนื่องจากบทเร้าวิงวอนข้อนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า เราจึงจะไม่กล่าวถึงพระเทวภาพของพระองค์ จุดประสงค์หลักของการเสด็จมายังโลกของพระองค์คือเพื่อให้มนุษย์มีชีวิต “เรามาเพื่อให้พวกเขามีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (ยน 10:10) นักบุญยอห์นบอกเราด้วยว่า “พระบิดาทรงทำให้ผู้ตายกลับคืนชีวิต และประทานชีวิตฉันใด พระบุตรก็ประทานชีวิตให้แก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัยฉันนั้น” (ยน 5:21) ข้อความทั้งสองนี้กล่าวถึงงานไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงอ้างถึงในอุปมาเรื่องชุมพาบาลที่ดี หลังจากอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องเถาองุ่น และกิ่งก้าน ให้แก่อัครสาวกผู้ได้กิน และดื่มพระกาย และพระโลหิตของพระองค์แล้ว ซึ่งอธิบายอย่างชัดเจนถึงบทบาทของพระเยซูเจ้าในการประทาน และหล่อเลี้ยงชีวิตในตัวเรา “กิ่งก้านดูดน้ำเลี้ยงจากเถาองุ่น ซึ่งเป็นก้านใหญ่ฉันใด เราก็ดึงดูดชีวิตฝ่ายจิตจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ฉันนั้น” (McDonnell S.J. 136) ซึ่งสื่อความหมายว่า เราใกล้ชิดกับพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์มากเท่าไร ชีวิตฝ่ายจิตของเราจะยิ่งเข้มแข็ง และมีพลัง ให้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น คริสตชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตเจ้าผ่านทางศีลล้างบาป และกลายเป็นอวัยวะในพระกายทิพย์ นับจากนั้น ศีลมหาสนิทจะเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตจิต และเป็นต้นกำเนิดหลักของพระหรรษทาน นักบุญออกัสติน สมมุติให้พระเยซูเจ้าตรัสใน “บทเทศน์ถึงทารก” ระหว่างสัปดาห์ปัสกา ว่า “เราคือปังของคนแข็งแรง จงเจริญเติบโต และเจ้าจะได้กินเรา”

 

          พระหฤทัยพระเยซูคือการกลับคืนชีพ รวมทั้งเป็นการกลับคืนชีพของวิญญาณของบุคคลที่ดำรงชีพในสถานะบาป คือในบาปหนัก พระคริสตเจ้า ผู้ทรงฟื้นคืนชีพทรงปรากฏพระองค์แก่ศิษย์ในเย็นวันอาทิตย์ปัสกา ระหว่างที่ศิษย์รวมตัวกันในห้องชั้นบน และประทานพระจิตเจ้า และอำนาจในการอภัยบาป การให้อภัยต้องออกมาจากหัวใจ รวมทั้งอานุภาพในการอภัยบาป การอภัยบาปจะคืนชีวิตให้แก่วิญญาณ ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นการคืนชีพของวิญญาณ พระหรรษทานคือพลังจูงใจของการไถ่กู้ และดังนั้น การคืนชีวิตให้วิญญาณจึงสามารถสืบสาวกลับไปถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

          การกลับคืนชีพในวันสุดท้ายคือการกลับคืนชีพของร่างกาย คริสตชนเชื่อ และยืนยันการกลับคืนชีพในบทสัญลักษณ์ของอัครสาวก ว่า “เราเชื่อมั่น และดังนั้น จึงหวังว่าพระคริสตเจ้าทรงฟื้นคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย และทรงดำรงชีพตลอดไปฉันใด หลังจากความตายของผู้ชอบธรรม (ผู้ที่ตายในสถานะพระหรรษทาน) ก็จะดำรงชีพตลอดไปร่วมกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนชีพฉันนั้น และพระองค์จะทรงปลุกเขาให้กลับคืนชีพในวันสุดท้าย” (คำสอนข้อ 989) เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าในศีลล้างบาปแล้ว ผู้มีความเชื่อย่อมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในชีวิตสวรรค์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนชีพ ดังนั้น พระองค์จึงไม่ได้เป็นเพียงมูลเหตุทางกายภาพ แต่ทรงเป็นแบบฉบับ และมูลเหตุแท้จริงของการคืนชีพของเราด้วย

ความจริงที่ควรย้ำคือชีวิตของวิญญาณ และการคืนชีพของทั้งวิญญาณและร่างกาย ควรเกิดจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ผลประโยชน์เหล่านี้หลั่งไหลมาจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะที่พิเศษ เพราะหลั่งไหลมาจากความรักของพระผู้ไถ่ ศีลศักดิ์สิทธิ์มีต้นกำเนิดมาจากความรักของพระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้า คือศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิท ดังนั้น จึงเป็นเชื้อของชีวิตวิญญาณ และชีวิตและการคืนชีพของร่างกายเช่นกัน เราตระหนักดีว่าใช่ว่าทุกคนจะมีชีวิตพระหรรษทาน ความจริงข้อนี้กระตุ้นให้เราสวดบทเร้าวิงวอนต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ข้อนี้บ่อยครั้ง เพราะเราจำต้องมีความห่วงใยต่อทุกคน

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ