ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

          คำบอกเล่าของนักบุญยอห์น  เมื่อพระเยซูผู้ทรงฟื้นคืนชีพทรงประจักษ์แก่อัครสาวกในตอนค่ำของวันปัสกา ดูค่อนข้างสับสน พระเยซูเจ้าทรงมอบสันติสุขของพระองค์แก่บรรดาศิษย์ จากนั้น พระองค์ทรงให้พวกเขาดูพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ ต่อไปพระองค์ทรงมอบสันติสุขของพระองค์ซ้ำอีก จากนั้น พระองค์ทรงเป่าลมเหนือพวกเขา อันเป็นการประทานพระจิตเจ้า และการอภัยบาป แต่เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไป จะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบ ถ้าเราเข้าใจความหมายของคำพูด และข้อความต่าง ๆ อย่างถูกต้อง รวมทั้งบทบาทของพระจิตเจ้าในเหตุการณ์สั้น ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องชั้นบนนั้น

 

          เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” เมื่อพระองค์ทรงประจักษ์มา พระองค์เพียงกำลังทักทายพวกเขาด้วยคำว่า Shalom แต่ในลักษณะที่น่าประทับใจมากกว่า เพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาพบพระองค์หลังจากทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ เมื่อพระองค์ทรงนำคำว่าสันติสุขมาเกี่ยวข้องกับพระจิตเจ้า และการอภัยบาป สันติสุขนั้นเกิดจากการคืนดี ซึ่งเกิดจากการกระทำของพระจิตเจ้าในการอภัยบาป อันเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้น และจะดำรงอยู่ในฐานะเครื่องมือแห่งความรอด (ซึ่งเป็นความหมายของคำว่า Shalom ด้วยเช่นกัน)

 

          ขณะที่อยู่ในสวนเอเดน บิดามารดาคู่แรกของเรา ซึ่งได้รับพระพรเหนือธรรมชาติแห่งความยุติธรรมดั้งเดิม กล่าวคืออิสรภาพจากกามารมณ์ ทำให้เขามีสันติสุข  ร่างกายอยู่ใต้บังคับของเหตุผล มนุษย์อยู่ใต้บังคับของพระผู้สร้างโดยสิ้นเชิง ชีวิตมีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และนั่นคือสันติสุข อันเป็นผลมาจากความกลมกลืนภายในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระเบียบ นักบุญออกุสติน นิยามความหมายของสันติสุขว่าเป็นความสงบของระเบียบแบบแผน ซึ่งเป็นคำนิยามที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเหมือนกับความกลมกลืนของเสียงดนตรีซึ่งไม่มีโน๊ตที่สะดุดหู ในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นกัน ชีวิตย่อมมีสันติสุขเมื่อไม่มีสิ่งใดที่สะดุดภายในตัวเรา ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างอยู่ในระเบียบแบบแผน และเราอยู่ใต้บังคับของพระเจ้าอย่างครบถ้วน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทำลายบาปด้วยการสิ้นพระชนม์ และทรงเอาชนะความตายด้วยการกลับคืนชีพ พระองค์ทรงสถาปนาระเบียบแบบแผนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และน่าจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกวันที่พระองค์ทรงกลับคืนชีพเพื่อทรงถ่ายทอดสันติสุขให้บรรดาศิษย์ของพระองค์

 

          ระหว่างการประจักษ์ของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้อัครสาวกเห็นบาดแผลของพระองค์ซึ่งจะเป็นหลักฐานอันยั่งยืนของการต่อสู้ที่พระองค์ต้องกระทำเพื่อสันติสุข เพื่อเตือนใจทุกคนว่าพระองค์ทรงต้องจ่ายราคาแพงเพียงไรเพื่อให้ได้ชัยชนะนี้มา จากนั้น พระองค์ทรงอธิบายพันธกิจของพระองค์ในโลก กล่าวคือ พระองค์ทรงถูกส่งมายังโลกเพื่อปฏิบัติตามแผนการของพระบิดาเพื่อความรอดของชาวโลก ด้วยทรงคำนึงถึงว่าพระองค์จะต้องเสด็จขึ้นสวรรค์ บัดนี้ พระองค์จึงส่งอัครสาวกออกไปปฏิบัติพันธกิจเดียวกันนี้ การอภัยบาปผ่านทางพระจิตเจ้าจะสนับสนุนให้แผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดสำเร็จลุล่วงไป

 

          คำว่า shalom ในภาษาเซมิติก และตามความคิดอันเป็นพื้นฐาน ไม่ได้หมายถึงสันติสุขของความตาย แต่เป็นสิ่งที่ควรแสวงหาในชีวิต อันบ่งบอกถึงการดำรงชีวิตอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคุณธรรม นี่คือสถานะของมนุษย์ที่ดำรงชีพอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ กับตนเอง กับคนอื่น ๆ และกับพระเจ้า ซึ่งในเชิงรูปธรรมหมายถึงพระพร เกียรติมงคล ความมั่งคั่ง ความรอด ชีวิต (พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์ หน้า 365-366) ความสนิทสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ และพระเจ้า นำมาซึ่งความสุข และความรอด

 

          พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 ผู้ทรงสถาปนาวันฉลองพระคริสตกษัตริย์ ทรงกำหนดคติพจน์ประจำสมณสมัยของพระองค์ว่า “สันติสุขของพระคริสตเจ้าในการครองราชย์ของพระคริสตเจ้า”ซึ่งแสดงนัยว่าถ้าพระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้าไม่ได้ครองราชย์เหนือมนุษยชาติ สันติสุขก็จะเป็นแค่ความเพ้อฝัน นอกจากนี้ พระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นทรงเป็นผู้ทำให้เรากลับคืนดีกับพระบิดา และทรงเป็นการกลับคืนดีของเรา หรือคนกลางเพียงผู้เดียวกับพระบิดา ถ้าท่านศึกษาชีวประวัติของพระเยซูเจ้าตามคำบอกเล่าในพระวรสารของนักบุญลูกา ท่านจะได้พบภาพของพระราชาแห่งสันติสุข มีการประกาศถึงสันติสุขเมื่อพระองค์ทรงบังเกิด พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสันติไม่กี่วันก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์มิได้ทรงขี่ม้าศึกเข้าเมือง แต่ทรงขี่ลา สารที่พระองค์ทรงสื่อแก่ทุกคนที่ได้รับการอภัยโทษคือสันติสุข “จงไปในสันติสุขเถิด บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว”

 

          บัดนี้ เราจะพิจารณาคำที่สองที่ใช้ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ คือการคืนดี การคืนดีหมายถึงการไกล่เกลี่ยให้บุคคลต่าง ๆ ที่เคยผิดใจกันกลับมาเป็นมิตรกัน หรือเป็นการบรรเทาความโกรธของผู้ที่เป็นศัตรูกัน นับตั้งแต่มนุษย์หันหลังให้พระเจ้าเนื่องจากบาป พระเจ้าทรงติดตามมนุษย์เพื่อนำเขากลับมาหาพระองค์ และสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หน้าที่ของประกาศกในพันธสัญญาเดิมคือการเปลี่ยนใจประชากรที่จองหอง ชนชาติที่ไม่ซื่อสัตย์ และทำให้พวกเขานอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้า เมื่อใดที่ความปรานีใช้ไม่ได้ผล พระเจ้าจะทรงใช้คำเตือน และคำขู่ และท้ายที่สุดจะทรงลงโทษ การถูกเนรเทศ และชีวิตที่อยู่ใต้บังคับของผู้คุมใจโหดส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนใจ Metanoia เป็นคำที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนใจนี้ ทำให้เกิดทัศนคติที่สำนึกผิด และนำไปสู่การคืนดีกับพระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มการคืนดีเสมอ เพราะมนุษย์ไม่สามารถลุกขึ้นจากขุมอบายมุข ซึ่งเรียกอย่างถูกต้องว่า “ห้วงลึก” (ข้าพเจ้าร้องเรียกพระองค์จากห้วงลึก ข้าแต่พระเจ้า - สดด 130)  “ทุกสิ่งมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระองค์ เดชะพระคริสตเจ้า” (2 คร 5:18) การริเริ่มนี้เรียกว่าพระหรรษทาน นี่คือวิธีการที่พระเจ้าทรงแสดงความรักต่อคนบาป โดยการกระตุ้นให้เขาสำนึกผิด กระนั้นก็ดี แม้ในระยะเริ่มต้นของการคืนดีนี้ มนุษย์ก็ไม่อาจอยู่นิ่งเฉย แต่ต้องยอมรับพระหรรษทานของพระเจ้า และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับพระองค์

 

          ณ จุดนี้ เราต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างการคืนดีในระดับจักรวาล และการคืนดีในระดับบุคคล อย่างแรกประกอบด้วยการคืนดีของมนุษยชาติ และจักรวาลทางวัตถุทั้งมวล ซึ่งตกต่ำลงพร้อมกับมนุษย์ อย่างหลังคือการกลับไปหาพระเจ้าของตัวเราเองในพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย นักบุญเปาโล แยกการคืนดีออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ พระเยซูเจ้าทรงทำให้การคืนดีสำเร็จไป “ในร่างกายของพระองค์ที่ตายได้” (คส 1:22) เมื่อพระบุคคลองค์ที่สองทรงรับธรรมชาติมนุษย์ ในขั้นตอนที่สอง พระเยซูเจ้าทรงทำให้สำเร็จไปบนเขากัลวารีโอ โดยทางไม้กางเขนของพระองค์ในฐานะชาวยิวคนหนึ่ง ก่อนอื่นพระองค์ทรงทำให้บุตรหลานของยาโคบได้คืนดีกับพระเจ้า จากนั้น เนื่องจากมนุษยชาติได้มารวมเป็นกายเดียวกันในพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับในอาดัม พระองค์จึงทรงทำให้มนุษย์ทุกคนซึ่งมาเป็นประชากรของพระเจ้าได้กลับคืนดีกับพระองค์ และได้รับประโยชน์เหล่านี้ด้วย

 

          เราควรตระหนักว่าพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นมูลเหตุของสันติสุข และการคืนดีของเรา นักบุญเปาโล กล่าวไว้เช่นนี้ในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส ว่า “พระองค์คือสันติของเรา ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียว โดยทรงทำลายกำแพงที่แบ่งแยก คือการเป็นศัตรูกัน” (2:14) อันเป็นผลมาจากการหลั่งพระโลหิต ซึ่งต้นธารพระโลหิตนี้คือพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า นอกจากนี้ งานสร้างสันติ และการคืนดียังเป็นผลมาจากความรัก ดังนั้น จึงเกิดจากพระหฤทัยของพระผู้ไถ่ พระองค์ทรงกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางสันติสุขในวิญญาณของเราคือบาป พระองค์ทรงสร้างสภาวะสำหรับสันติสุขในวิญญาณของเราโดยการชำระวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ โดยการสละพระองค์อย่างสิ้นเชิง พระองค์ทรงกลายเป็นแบบฉบับสอนให้เราบรรลุถึงอิสรภาพจากความรักใคร่อันเกินขนาด และการตัดใจมิให้ผูกพันกับสิ่งสร้างต่าง ๆ คำสัญญาของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ต่อนักบุญมากาเร็ต มารีย์ ยืนยันหนักแน่นว่า “คนบาปจะได้พบมหาสมุทรแห่งความเมตตาอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตในดวงใจของเรา คนเฉื่อยชาจะร้อนรนมากขึ้น และคนร้อนรนศรัทธาจะครบครันมากขึ้น”

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ