ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

         ต้นฉบับภาษาละตินของบทเร้าวิงวอนข้อนี้ใช้คำว่า peccatorum ซึ่งอาจแปลได้ว่า“ของบาป” หรือ “ของคนบาป” คำแปลของบทเร้าวิงวอนภาษาอังกฤษจึงเปลี่ยนจาก “ยัญบูชาของบาป” ไปเป็น “ยัญบูชาเพื่อคนบาป” ดังนั้น จึงเปลี่ยนจากสิ่งที่ทำให้มนุษย์เหินห่างจากพระเจ้า (บาป) ไปเป็นตัวแทน ผู้ก่อให้เกิดความเหินห่างนี้ (คนบาป)

          คำภาษาละตินว่า Victima มีต้นกำเนิดที่น่าสนใจ ศาสนาที่บูชาเทพเจ้ามิทธราส ซึ่งมีต้นกำเนิดในเปอร์เซีย และเป็นต้นแบบของอีกหลายศาสนา มีพิธีบูชายัญ สัตว์ที่เป็นยัญบูชาจะถูกมัดด้วยเชือก หรือด้ายก่อนการบูชา คำว่า Victimaหมายถึงสิ่งที่ถูกมัด เห็นได้ชัดว่ายัญบูชาจะต้องถูกมัดด้วยเกรงว่ามันจะขัดขืนเมื่อถูกแทง ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้หลั่งโลหิตถวายแด่เทพเจ้าในพิธีบูชายัญ ชาวยิวเชื่อว่าชีวิตของสัตว์อยู่ในโลหิต ดังนั้น เมื่อโลหิตของสัตว์หลั่งลงบนแท่นบูชา ก็ถือได้ว่าชีวิตของสัตว์ถูกถวายแด่เทพเจ้าแล้ว ซึ่งตรงกับในกรณีของการถวายเครื่องบูชาเพื่อชดเชยบาป

          ในการถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิม องค์ประกอบที่เป็นสัญลักษณ์คือโลหิต ซึ่งต้องจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นจุดสำคัญของการบูชาด้วยโลหิต โลหิตถูกประพรมลงบนแท่นบูชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้า หรือสาดไว้ที่ฐานของแท่นบูชา หรือทาบนเขาสัตว์ที่ติดอยู่กับแท่นบูชา ด้วยพิธีกรรมนี้ โลหิตและชีวิตจึงถูกถวายแด่พระเจ้า พิธีกรรมปกติอีกอย่างหนึ่งคือการวางมือลงบนหัวของสัตว์ เพื่อแสดงตัวว่าเป็นผู้ถวายยัญบูชานั้น

 

          ยัญบูชาต้องมีคุณสมบัติที่ตรงตามข้อกำหนดหลายข้อ หนังสือเลวีนิติ (ชื่อนี้ได้มาจากพระคัมภีร์ฉบับเดิม (Septuagint) และกำหนดให้เป็นกฎหมาย) บทที่ 3 ได้กำหนดว่ายัญบูชา (สัตว์) จะต้องไม่มีตำหนิ (สัตว์ต้องอายุหนึ่งปีในกรณีที่เป็นเครื่องบูชาในเทศกาลปัสกา) พระยาเวห์ทรงปฏิเสธสัตว์บูชาที่มีตำหนิ เช่นตาบอดข้างหนึ่ง หรือขาพิการ นอกจากนี้ ยังมีระบุด้วยว่าพระองค์ทรงปฏิเสธเครื่องบูชาที่ถวายด้วยหัวใจที่ไม่สำนึกผิด เพราะเมื่อนั้น เครื่องบูชาจะเป็นหน้ากากปิดบังมลทิน เราจำเป็นต้องเข้าใจความหมายที่ตรงกันข้ามระหว่างความนบนอบ และการถวายเครื่องบูชาที่ประกาศกกล่าวถึงในพันธสัญญาเดิมในบริบทนี้ ดังนั้น ประโยคที่ว่า “ความนบนอบดีกว่าเครื่องบูชา”จึงมีความหมายเป็นพิเศษ

 

          ทัศนคติของพระเยซูเจ้าต่อเครื่องบูชาย่อมไม่แตกต่างจากทัศนคติของประกาศก ประกาศกเรียกร้องให้มีความศรัทธาภายใน พระเยซูเจ้าก็ทรงเรียกร้องเช่นเดียวกัน และความนบนอบภายในต่อพระเจ้ามีคุณค่าสูงกว่าในสายตาของพระเจ้า แต่เมื่อพูดถึงการถวายเครื่องบูชาในพระวรสาร แม้จะใช้คำศัพท์เหมือนกับในพันธสัญญาเดิม แต่มีความหมายต่างกัน เพราะหมายถึงยัญบูชาหนึ่งเดียว คือการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ยัญบูชาของพระคริสตเจ้ามีค่าเหนือยัญบูชาทั้งปวงตามพระบัญญัติดั้งเดิม “ความสูงส่งนี้เป็นที่ประจักษ์เพราะเครื่องบูชาของพระเยซูเจ้าเป็นต้นตำรับ อันที่จริง ความสูงส่งนี้นำความเป็นจริงแบบใหม่มาสู่โลก” (พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์ หน้า 464)

 

          พระเยซูเจ้าทรงเป็นยัญบูชาผู้ถวายพระองค์เองระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้าย เทศกาลปัสกาทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์ และลูกแกะปัสกา เมื่อพระองค์ทรงถวายพระโลหิต พระองค์ทรงใช้คำพูดที่โมเสสใช้ในหนังสืออพยพ 24:8 “โลหิตแห่งพันธสัญญา” (มก 14:24) ซึ่งเราต้องเข้าใจบริบท ว่าพระเยซูเจ้ากำลังตรัสถึงพระองค์เอง เมื่อทรงบอกบรรดาศิษย์เกี่ยวกับความหมาย และจุดประสงค์ของชีวิตพระองค์ พระองค์เสด็จมาเพื่อรับใช้ เพื่อมอบชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ของคนจำนวนมาก (อสย 53, มก 10:45, ลก 22:37) “ศีลมหาสนิท ซึ่งทำให้การสังเวยบนไม้กางเขนดำรงอยู่ตลอดไปในอนาคต (“จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา”) และรับประทานเสมือนเป็นอาหารมื้อหนึ่ง ทำให้มีความเกี่ยวข้องกับยัญบูชาแห่งความสนิทสัมพันธ์ในยุคโบราณ ดังนั้น ยัญบูชาของพระเยซูเจ้าทั้งในรูปแบบอันโหดเหี้ยมบนไม้กางเขน และในรูปแบบของศีลมหาสนิท จึงเป็นการระลึกถึงพันธสัญญาเดิมอีกครั้ง” (เอกสารเดียวกัน)

 

          แม้ว่าคำอ้างบ่อยครั้งในจดหมายต่าง ๆ ของนักบุญเปาโล อาจถือได้ว่าเป็นการบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างยัญบูชาในพระวิหาร และพิธีบูชามิสซา แต่จดหมายถึงชาวฮีบรู กล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ดังนั้น เราจึงควรรำพึงภาวนาตามบทที่ 9 ของจดหมายฉบับนี้ “พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นทั้งมหาสมณะ และยัญบูชา ทรงกระทำพันธสัญญาระหว่างพระเจ้า และประชากรของพระองค์ พันธสัญญานี้ครบถ้วนบริบูรณ์ และถาวร ในวันชดเชยบาป พระเยซูเจ้าทรงกระทำการชำระบาปให้สำเร็จไปในฐานะมหาสมณะ พระองค์ทรงลบล้างบาปโดยทรงหลั่งโลหิตของพระองค์เอง ซึ่งมีประสิทธิผลยิ่งกว่ายัญบูชาในพระวิหาร สัตบุรุษได้รับไม่เพียงการชำระร่างกาย แต่ได้รับการชำระมโนธรรมให้บริสุทธิ์ด้วย” (พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์ หน้า 455)

          บทเร้าวิงวอนข้อนี้นำเรามาถึงส่วนท้ายของบทเร้าวิงวอน บทเร้าวิงวอนสี่ข้อสุดท้ายเกี่ยวข้องกับคน 4 ประเภท เนื่องจากบทเร้าวิงวอน 3 ข้อสุดท้ายเกี่ยวข้องกับบุคคล มิใช่วัตถุสิ่งของ จึงสมควรที่จะใช้คำว่า “คนบาป” แทนคำว่า “บาป” นอกจากนี้ หากใช้คำว่าบาปต่อไปก็จะซ้ำซ้อนกับบทเร้าวิงวอนบางข้อที่ผ่านมา กล่าวคือ “พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยอาชญากรรมของเรา”เป้าหมายของงานไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าคือมนุษย์ มิใช่บาป ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงต้องเป็นยัญบูชาเพื่อคนบาปมากกว่าเพื่อบาป

 

          คำยืนยันของผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรู ทำให้เราต้องสรุปว่าสถานะยัญบูชาของพระเยซูเจ้า ไม่ได้จบสิ้นลงพร้อมกับความตายบนไม้กางเขนของพระองค์ ยัญบูชาในศีลมหาสนิทซึ่งพระองค์ประทานแก่พระศาสนจักร แม้จะเป็นยัญบูชาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานะยัญบูชาที่พระเยซูเจ้าทรงยอมรับในอดีตดำรงต่อไปบนโลก จดหมายถึงชาวฮีบรู ยังช่วยให้เรารับรู้ความจริงข้อหนึ่ง ซึ่งเราอาจไม่กล้านำเสนอด้วยตัวของเราเองว่า “พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจเพื่อทูลขอพระกรุณาให้เรา” (7:25) เรามองเห็นหนทางเดียวที่เหตุการณ์นี้จะสำเร็จลงได้ คือความรักนิรันดรของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์บีบบังคับให้พระเยซูเจ้าประทับอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าสูงสุดเสมอ และแสดงบาดแผลของพระองค์ต่อพระบิดานิรันดร และถวายบุญกุศลอันไร้ขอบเขตอันเกิดจากชีวิตบนโลกมนุษย์ของพระองค์ รวมทั้งพระทรมาน และการสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปแด่พระบิดาอย่างต่อเนื่อง นี่คือเสียงร่ำร้องขอพระเมตตาของพระองค์เพื่อคนบาป

 

          แม้ขณะที่เราเพ่งพิศฉากอันยิ่งใหญ่ในสวรรค์นี้ เราก็ตระหนักดีถึงองค์ประกอบอันน่าอนาถใจ กล่าวคือพระเยซูเจ้ายังคงเป็นยัญบูชาเพื่อคนบาปต่อไปอยู่ในเวลานี้ พระองค์ทรงเป็นยัญบูชารองรับความเย็นชาของมนุษย์ ขณะที่พระองค์ยังทรงดำรงชีวิตท่ามกลางเราในฐานะศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อบำรุงเลี้ยงเรา ในบางครั้ง และในหลายสถานที่ พระองค์ทรงกลายเป็นเหยื่อของความมุ่งร้ายอันฉกาจฉกรรจ์ของคนชั่ว ทรงเป็นเหยื่อของความก้าวร้าวจาบจ้วงต่อศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นเพราะความโลภของคนเหล่านี้ หรือเพราะพวกเขาจงใจกระทำการจาบจ้วงต่อพระเจ้าแห่งความจริง กิจชดเชยบาปที่พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 ทรงประกาศใช้ในพระสมณสาสน์ Miserentissimus Redemptor รวบรวมความรัก และสำนึกในการชดเชยบาปของผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และถวายสิ่งเหล่าแด่พระองค์ผู้ทรงกลายเป็นยัญบูชา (เหยื่อ)ของความชั่วร้ายของคนบาป

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย