ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

          บทเร้าวิงวอนข้อนี้แปลมาจากภาษาละตินว่า Cor Jesu, domus Dei et porta caeli  คำว่า Domus มาจากรากศัพท์ภาษากรีก คือ Demein แปลว่า “สร้าง” ในสมัยโบราณ เมื่อมนุษย์มีอาหาร และเสื้อผ้าแล้ว สิ่งต่อไปที่เขาจะพยายามหามาให้ตนเองคือที่พักพิง หรือบ้าน บ้านเป็นที่พำนักถาวร ในขณะที่กระโจมเป็นที่พำนักระหว่างการเดินทางเท่านั้น กระโจมสื่อความหมายว่าพระเจ้าทรงมีที่พำนักท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ดังนั้น tabernacle (กระโจม, พลับพลา)จึงหมายถึงการเดินทาง ในขณะที่บ้านแสดงนัยถึงความถาวรยั่งยืน

          ในภาษาฮีบรู มีเพียงคำเดียวที่แปลว่าบ้านคือ beth เราได้พบชื่อสถานที่หลายแห่งที่มีคำว่า beth เป็นส่วนประกอบ เช่น เบธานี ซึ่งหมายถึงบ้านของ Ananiyah (นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา กล่าวว่า หมายถึงบ้านแห่งความนบนอบ) เบธเลเฮม หรือบ้านขนมปัง เบเธล (Bethel) หรือ เบธ เอล (Beth El) คือบ้านของพระเจ้า ซึ่งคำหลังนี้ชวนให้คิดถึงอดีตเพราะเกี่ยวข้องกับยาโคบ “ตำนานความเชื่อของเบเธล คงเกิดจากเรื่องของยาโคบที่ได้พบกับพระเจ้า และการตั้งกองหินของเขา” (อพย 28:10) ข้อความต่อมา (อพย 35:1-8) กล่าวถึงการจัดตั้งแท่นบูชาโดยยาโคบ และการถวายวงศ์วานของเขาแด่พระยาเวห์ ในสถานที่นั้น

 

          เราใช้หิน อิฐ และไม้สร้างบ้าน (house) แต่เมื่อครอบครัวของเราเข้าไปพักอาศัยในบ้านนั้นแล้ว ที่นั้นจึงมีความเป็นบ้าน (home) พระเจ้าทรงสร้างบ้านสำหรับมนุษย์ในสวนสวรรค์ให้บิดามารดาคู่แรกของเรา พระเจ้าทรงมาเดินเล่นท่ามกลางสายลมยามเย็นกับลูก ๆ ของพระองค์ คืออาดัม และเอวา และเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความสุข แต่บาปทำลายความใกล้ชิดนี้ และทำลายแผนการของพระเจ้า พระเจ้าทรงรื้อฟื้นแผนการของพระองค์ผ่านอับราฮัม อับราฮัมยังเป็นคนเร่ร่อน แต่ยาโคบเป็นคนที่ตั้งรกรากถิ่นฐาน และเลือกพำนักอยู่ในอียิปต์ในที่สุด แต่ไม่นานต่อมา บุตรหลานของเขาก็กลายเป็นทาส

 

          ขณะที่พระเจ้าทรงเริ่มทำงานเพื่อช่วยเหลือพวกเขา พระองค์เองก็ทรงอาศัยอยู่ในกระโจม(พลับพลา) เช่นเดียวกับประชากรของพระองค์ โดยมีม่านกั้นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ต่อมาภายหลังเมื่อมีการก่อสร้างที่พำนักถาวรขึ้นในเยรูซาเล็ม และมีการตั้งพลับพลา (tabernacle) ขึ้น บาปก็เข้าไปในที่นั้นด้วย หลังจากได้ถูกทำลาย และสร้างขึ้นใหม่ และได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว ในที่สุดพลับพลาจึงกลายเป็นที่พำนักของพระเจ้า แต่ยิ่งไปกว่านั้น พระเจ้าทรงหลั่งพระจิตของพระองค์ลงมายังบ้านของชาวอิสราเอล พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทำให้อิสราเอลเป็นที่พำนักของพระองค์ พระองค์ทรงประกาศผ่านประกาศกอิสยาห์ (56:5) ว่าบ้านของพระองค์จะเปิดต้อนรับทุกชนชาติ โดยเฉพาะผู้ที่สุภาพถ่อมตน และสำนึกผิด นอกจากนี้ยังมีคำกล่าวว่า ปรีชาญาณจะสร้างบ้านด้วยเช่นกัน (สภษ 8:31) อันที่จริง พระปรีชาญาณของพระเจ้าคือพระเยซูเจ้า ผู้ทรงรับเอากาย และมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ว่า เมื่อพระองค์เสด็จมาประทับท่ามกลางมวลมนุษย์จริง กลับไม่มีสถานที่ให้พระองค์ประทับ แม้พระองค์ทรงมีความสุขในบ้านของมารีย์ และยอแซฟ ที่นาซาแร็ธ พระองค์ก็ทรงเผยว่าพระองค์พอพระทัยมากกว่าที่จะประทับอยู่ในบ้านของพระบิดา คือในเยรูซาเล็ม ซึ่งหมายถึงพระวิหาร (ลก 2:49)

 

          ระหว่างสามปีที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอน พระเยซูเจ้าทรงเผยว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อสร้างบ้านอีกหลังหนึ่ง คือพระศาสนจักร พระองค์ไม่ทรงมีบ้านที่เป็นของพระองค์เอง พระองค์ทรงยินดีไปเยี่ยมบ้านของผู้ที่เชิญพระองค์ บางครั้งพระองค์ก็ทรงเชื้อเชิญตนเองไปที่บ้านของพวกเขา เช่นในกรณีของซัคเคียส และเลวี (ซึ่งภายหลังเป็นที่รู้จักในนามของ มัทธิว) พระองค์ทรงนำการให้อภัย และสันติสุขมาสู่คนเหล่านี้ เมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับไปหาพระบิดา พระองค์ตรัสว่า พระองค์กำลังไปเตรียมบ้านสำหรับเราในบ้านของพระบิดาของพระองค์ พระองค์ได้เสด็จกลับสู่บ้านของพระองค์ผ่านพระทรมานอันเจ็บปวด บ้านของพระบิดา หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์นี้ คือความเป็นจริงฝ่ายจิต ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาบนโลกนี้ คือตัวของเราเอง พระเยซูเจ้าทรงพำนักในตัวเรา และพระองค์ทรงเป็นหัวใจของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงขับร้องด้วยความคิดถึงว่า “ข้าแต่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ บ้านของเราตั้งอยู่ลึกในพระองค์!”

 

          แต่เราไม่สามารถอยู่ในที่นี้ได้ตลอดไป พระองค์เสด็จไปที่ใด เราก็ต้องไปที่นั่นด้วย เพื่อจะเข้าไปในสถานที่นั้น เราต้องเข้าไปผ่านทางพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นประตูสวรรค์ ในเรื่องอุปมาเกี่ยวกับชุมพาบาลใจดี พระเยซูเจ้าทรงกล่าวว่า “เราคือประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราจะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออก และจะพบทุ่งหญ้า” (ยน 10:9) ประตูเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับบ้าน พจนานุกรมภาษาละตินอธิบายความหมายของคำว่า porta ว่า “บ้าน ค่าย กระโจม” แต่เมื่อเราใช้คำว่าเคหะ (บ้าน) ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ จึงควรใช้คำว่า “ประตู” เท่านั้น เราจะสรุปความคิดเห็นที่ได้จากพระคัมภีร์เกี่ยวกับคำว่า “ประตู” ดังนี้

 

          ประตูบ้าน และประตูรั้วเป็นเครื่องหมายของความมั่นคงปลอดภัย ในยุคโบราณ ประตูรั้วถูกใช้เป็นสถานที่พบปะกัน ดำเนินการพิพากษา และให้ความยุติธรรม เรามนุษย์มักคิดว่าสวรรค์เป็นสถานที่หนึ่ง จึงเป็นธรรมดาที่เราต้องจินตนาการว่าสวรรค์ต้องมีประตูเช่นกัน และทำให้เรานำเรื่องของ “อำนาจถือกุญแจ” ที่มอบหมายให้นักบุญเปโตร มาผนวกกับความคิดนี้ พระยาเวห์ทรงเปิดประตูสวรรค์เพื่อส่งฝน รวมทั้งมานนา และพระพรทุกอย่างลงมายังโลก แต่เนื่องจากประตูสวรรค์ถูกปิดลงแล้ว มนุษย์จึงไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้อย่างเสรี แต่กระนั้น บ้านของพระเจ้า และประตูสวรรค์ (ปฐก 27:17) ที่เบธเอล ยาโคบ มองเห็น และรู้จักประตูสวรรค์ และชาวอิสราเอล ที่ศรัทธาถูกสั่งสอนว่าทางเข้าพระวิหารคือประตูสวรรค์

 

          เพื่อตอบสนองคำวิงวอนของผู้ชอบธรรม สวรรค์จึงเปิดออกเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเข้าพิธีล้าง ด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงกลายเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ ในการรำพึงภาวนาของเรา ถ้าเรารวมความคิดทั้งสองนี้เข้าด้วยกันกับพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเบื้องหน้าของเรา เราจะสำนึกในพระคุณของพระองค์ที่ได้ประทานศีลล้างบาปแก่เรา ซึ่งเปิดสวรรค์ต้อนรับเราอย่างแท้จริง บันใดสวรรค์ในความฝันของยาโคบ (ปฐก 28:12) มีทูตสวรรค์เดินขึ้นเดินลง เพื่อพามนุษย์จากโลกขึ้นไปบนสวรรค์ และบนยอดบันใดนั้น พระเจ้าประทับอยู่ และทรงอวยพรยาโคบ และบุตรหลานของเขา ในพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เรามีบันใดสวรรค์ ซึ่งเราจะใช้เดินขึ้นไปยังบ้านสวรรค์ของเรา สำหรับเรา นี่คือประตูสวรรค์อย่างแท้จริง

 

          บ้านอาจงดงาม และประตูก็สวย แต่ถ้าปราศจากกุญแจ เราคงถูกทิ้งให้รออยู่นอกบ้าน โชคดีที่พันธสัญญาใหม่นำเสนอให้พระเยซูเจ้าทรงเป็นกุญแจสำหรับเรา ในหนังสือวิวรณ์1:18 พระเยซูเจ้าทรงถือกุญแจ (ทรงมีอำนาจเหนือ) แห่งความตาย และแดนผู้ตาย พระองค์ทรงเป็นกุญแจของดาวิดด้วย และนั่นคือกุญแจแห่งอาณาจักรของพระเจ้า ทั้งหมดนี้คือสัญลักษณ์ของอำนาจ พระเยซูเจ้ามิได้ทรงปฏิสนธิเพื่อมาเป็นคนเฝ้าประตูอาณาจักรสวรรค์ แต่ทรงเป็นผู้ปกครอง กุญแจที่พระองค์ทรงใส่ไว้ในมือของเราคือความสุภาพถ่อมตน และความบริสุทธิ์ของจิตใจ พระองค์ตรัสไว้ว่า “ท่านไม่สามารถเข้าอาณาจักรสวรรค์ได้ นอกจากท่านจะกลายเป็นเป็นเด็ก” และ “จงเรียนรู้จากเรา เพราะเรามีใจสุภาพ” พระหฤทัยของพระเจ้ากว้างใหญ่แน่นอน แต่ทางเข้าคับแคบ คนเล็ก ๆ เท่านั้นจึงจะเข้าไปได้

 

          ในบทเร้าวิงวอนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เราได้เห็นว่าพระหฤทัยของพระเจ้าคือพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อจะเข้าไปในพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ไร้ขอบเขตนี้ เราจำเป็นต้องฝึกตนเองให้มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดที่น่ารังเกียจสำหรับพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เท่ากับบาป ความบริสุทธิ์ไม่ได้มีความหมายเพียงความบริสุทธิ์ทางกาย แต่หมายถึงการปลอดจากบาป และความชั่วทุกประเภท เช่นเดียวกับนกเขาที่โนอาห์ ส่งออกไปจากเรือ และไม่สามารถหาที่ใดเกาะได้ท่ามกลางเศษซากของความชั่วที่ลอยอยู่ทั่วไป มันจึงบินกลับมายังเรือซึ่งเป็นที่หลบภัย ผู้ที่ไม่ต้องการสัมผัสกับโลกแห่งบาป ย่อมจะได้พบที่หลบภัย และบ้านในพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

 

บทภาวนาสั้น : พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์ โปรดทรงนำเราทุกคนไปสู่สวรรค์ เพื่ออยู่กับพระองค์ตลอดกาลเทอญ

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย