ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

          คำวิงวอนนี้มีสามรูปแบบ และทุกรูปแบบใช้คำต่างกันเพื่อเรียกสิ่งเดียวกัน คือเครื่องรองรับ ภาชนะ บ้าน เนื่องจากทั้งสามคำนี้แสดงถึงสิ่งที่ใช้บรรจุ เราจึงสามารถนำมาใช้กับความยุติธรรม และความรักได้

สิ่งที่เป็นปัญหาในที่นี้ คือความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า มิใช่พระเทวภาพของพระองค์ เพราะทั้งความยุติธรรม และความรักเป็นคุณลักษณะที่ไร้ของเขต และจำเป็นสำหรับธรรมชาติพระเจ้า แต่ความยุติธรรม และความรักก็บ่งบอกความคิดที่ตรงกันข้าม และขัดแย้งกันด้วย ความงามของบทเร้าวิงวอนข้อนี้อยู่ที่การนำเอาคุณสมบัติที่ดูเหมือนตรงกันข้ามมารวมกัน อาจเป็นไปได้ว่านี่คือวิธีการใช้ความจริงที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน (paradox) เพื่อสื่อให้เห็นความเกี่ยวข้องอันลึกซึ้งระหว่างความยุติธรรม และความรัก เรามักจะคิดว่าความยุติธรรมเป็นคุณธรรมหลัก ซึ่งก่อให้เกิดคุณธรรมอื่นมากมาย แต่ความยุติธรรมมีอีกความหมายหนึ่งตามที่นักบุญเปาโลกล่าวไว้ในคำสั่งสอนของท่าน โดยเฉพาะในจดหมายถึงชาวโรมัน ซึ่งนำเราไปสู่ความหมายของความยุติธรรมครั้งแรก ที่บิดามารดาคู่แรกของเราได้รับเมื่อทั้งสองอยู่ในสวนสวรรค์ ความยุติธรรมนั้นคือพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร และขุมทรัพย์แห่งความรักทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับพระหรรษทานนี้ พระศาสนจักรสอนเราว่า ด้วยพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรซึ่งได้รับเป็นครั้งแรกในศีลล้างบาป ผู้ที่ได้รับศีลนี้จะได้รับฤทธิ์กุศลแห่งความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก (คำสอน ข้อ 1812/13)

 

          ดังนั้น ความยุติธรรม และความรักจึงเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เพราะเราไม่สามารถรับอย่างหนึ่งโดยปราศจากอีกอย่างหนึ่งได้ ซึ่งความจริงข้อนี้ได้รับการยืนยันจากนักบุญยอห์น ในบทแรกของพระวรสารของท่านว่า “พระวจนาตถ์ทรงรับเอากาย และประทับอยู่ท่ามกลางเราอย่างเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน และความจริง” ในความหมายนี้ บทเร้าวิงวอนข้อนี้หมายความว่าพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางกายภาพของความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า มีความบริบูรณ์ของพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร และดังนั้น จึงมีความรักเมตตา (charity) ซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งของความรักแท้

 

          เราต้องค้นหาความหมายแท้จริงของคำว่า เครื่องรองรับ (receptacle, vessel, abode) ที่ใช้ในสมญาข้อนี้ คำนี้ถูกใช้เพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ของนักบุญยากอบ และในหนังสือ Sirach บทที่ 39 ซึ่งใช้บรรยายแผ่นดินที่ได้รับน้ำฝนที่พระเจ้าทรงส่งลงมา และกลับมีความอุดมบริบูรณ์ และให้ผลิตผลมากมาย แต่เพื่อให้การแปลพระคัมภีร์มีความหมายที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น คำนี้จึงถูกตัดออกไป ดังนั้น พระวรสารจึงไม่ช่วยเราได้มากนักในการตีความคำนี้ คำว่า receptaculum ในภาษาละตินหมายถึงภาชนะรองรับ สถานที่ หรือพื้นที่ หรือแม้แต่ที่พักพิง ดังนั้น จึงเหมาะสมที่จะใช้คำนี้กับพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ดังจะเห็นได้จากคำอธิบายต่อไปนี้ หนังสืออนุสรณ์ประจำปีของนักเรียนในวิทยาลัยจะมีส่วนหนึ่งที่บรรยายถึงนักเรียนปีสุดท้ายทุกคน เด็กหญิงที่ตัวเล็กมากคนหนึ่งถูกบรรยายไว้อย่างเหมาะสมด้วยประโยคที่ว่า “มีพื้นที่กว้างขวางในหัวใจดวงเล็กๆ”ผู้เขียนชีวประวัติของนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ซึ่งเป็นคนตัวเล็ก และค่อนข้างอ่อนแอในบั้นปลายชีวิต บรรยายว่าท่านเป็นบุคคลที่มีหัวใจที่ใหญ่เท่ากับโลกทั้งใบ

 

          ความหมายนี้นำไปสู่วัตถุสำคัญในพิธีกรรมของชาวยิว คืออ่างทองคำที่ติดตั้งไว้กับพระแท่นแห่งการชดเชยบาปในพระวิหารของกรุงเยรูซาเล็ม ในวันชดเชยบาป มหาสมณะจะทำการชดเชยบาปของประชากร และของตนเอง เขารองเลือดของแพะตัวที่สองเก็บไว้ในภาชนะ และนำเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระแท่น และเทเลือดส่วนหนึ่งลงในอ่างทองคำนี้เพื่อชดเชยบาปของประชากร และบรรเทาพระพิโรธของพระเจ้าผู้ยุติธรรม พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าก็เป็นภาชนะรองรับประเภทเดียวกัน แต่ครบครันสมบูรณ์มากกว่า ในความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงรับหน้าที่เป็นผู้ไถ่กู้มนุษยชาติ พระองค์ทรงรับแบกภาระอันเกิดจากบาปของเรา เสมือนว่าเป็นบาปของพระองค์เอง และทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปทั้งมวล ดังนั้น ในความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงแสดงให้ประจักษ์อย่างสูงส่งทั้งความยุติธรรม และความรักของพระบิดานิรันดร ดังนั้น ในพระบุคคลของพระองค์ ความยุติธรรมของพระเจ้าจึงได้รับการชดเชยอย่างสมบูรณ์ และเพียงพอจากมนุษยชาติ พระองค์ทรงแสดงความรักของพระบิดาให้ประจักษ์อีกด้วย ซึ่งเป็นความรักที่ยอมเสียสละพระบุตรเพื่อปลดเปลื้องโทษบาปของมนุษย์อย่างที่มนุษย์ไม่สมควรได้รับ นี่คือความรักที่ยอมจ่ายราคาสูงมากเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากแอกของปีศาจ และทำให้เขาเป็นบุตร และทายาทของพระเจ้า เป็นทายาทร่วมกับพระเยซูเจ้าซึ่งมีสิทธิ์ในอาณาจักรนิรันดร ในความหมายนี้ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าจึงเป็น “ภาชนะแห่งความยุติธรรม และความรัก” ในเวลาเดียวกัน

 

          มีบางสิ่งที่น่าพิศวงในคำวิงวอนของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ที่ร้องขอการชดเชยบาป ในการประจักษ์แก่มาร์กาเร็ต มารีย์ พระเยซูเจ้าทรงร้องขอการชดเชยบาปที่มนุษย์แสดงความอกตัญญูต่อความรักของพระองค์ ก่อนหน้านี้ เราได้อธิบายความหมายของความยุติธรรมในแง่ที่เป็นพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรแล้ว คนทั่วไปเข้าใจว่าความยุติธรรมเป็นคุณธรรมหลัก และหมายถึงการให้ผู้อื่นในสิ่งที่เขาผู้นั้นสมควรได้รับ ในแง่ของศีลธรรม เราต้องชดเชยให้แก่ความยุติธรรม แม้หลังจากได้สารภาพว่าได้ขโมยของแล้ว และผู้สารภาพบาปได้รับการอภัยบาปแล้ว เขายังมีหน้าที่ต้องคืนสิ่งของที่ขโมยมา หรือชดเชยเป็นมูลค่าที่เท่าเทียมกันให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งของที่เขาได้ขโมยมา การชดเชยที่พระเยซูเจ้าทรงร้องขอนี้ เป็นการชดเชยให้แก่ความรักของพระองค์ มิใช่ความยุติธรรม ข้อสรุปที่ชัดเจนคือผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ไม่มีบาปที่จะต้องชดเชย คงนับได้ว่าเป็นความเสแสร้งหลอกลวงที่จะประกาศเบื้องหน้าพระเยซูเจ้าว่าเรากำลังทำการชดเชยให้ผู้อื่น(คนบาป)ขณะที่เราเองก็เป็นคนบาป ดังนั้น เห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่เพียงการอยากมีความศักดิ์สิทธิ์ แต่ต้องแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ ซึ่งแสดงนัยว่าบุคคลนั้นต้องมีวุฒิภาวะฝ่ายจิต มิใช่มีเพียงหัวใจที่สะอาด แต่ต้องมีความพร้อมที่จะตัดกิเลส มีความกระตือรือร้นที่จะดำรงชีวิตเยี่ยงคริสตชน แม้เรารู้ตัวว่าขาดสิ่งนี้ เราก็ไม่ควรละทิ้งความศรัทธานี้เพราะเห็นว่าไม่มีทางทำได้สำเร็จ แต่ควรพยายามให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีความศรัทธาอย่างแท้จริง

 

          สรุปได้ว่า ตลอดพระทรมาน พระหฤทัยของพระผู้ไถ่ที่ถูกกระทำทารุณกรรม ซึ่งเป็น “ภาชนะรองรับความยุติธรรมของพระบิดานิรันดร”ได้กลายเป็นยัญบูชาชดเชยความชั่วร้ายของมนุษย์ และยังแสดงความรักของพระบิดา ซึ่งเป็นความรักที่ยอมเสียสละพระบุตรเพื่อปลดเปลื้องโทษบาปของมนุษย์โดยไม่ลังเลพระทัย เพียงเมื่อเราพยายามเลียนแบบคุณลักษณะทั้งสองของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในระดับหนึ่ง กล่าวคือความยุติธรรมและความรัก โดยการชดเชยบาป และสำนึกผิดแล้วเท่านั้น ที่เราจะสามารถพูดได้ว่าเราได้ดูดซับคุณธรรมของพระหฤทัยนั้นแล้ว นี่ไม่ใช่ทัศนคติของคนที่สนใจแต่เรื่องที่ไม่น่าชื่นชม หรือชอบทำร้ายตนเอง แต่เป็นทัศนคติของบุคคลที่ยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป ความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความสำนึกผิดย่อมเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่น่าไว้ใจ

 

บทภาวนาสั้น : พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ที่พำนักแห่งความยุติธรรม และความรัก โปรดให้เราได้ครอบครองความรักของพระองค์ตลอดไปเทอญ

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ