ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

ภาคผนวก

บทคัดย่อจากเอกสารของพระสันตะปาปา

         แม้ว่าความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันในวันนี้ ได้รับแรงกระตุ้นจากการประจักษ์ของพระเยซูเจ้าต่อมาร์กาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก ระหว่าง ค.ศ. 1674-75 แต่เวลาผ่านไปถึงครึ่งศตวรรษก่อนที่พระศาสนจักรจะยอมรับ อันที่จริง ครั้งแรกที่มีการเสนอขออนุญาตสันตะสำนักเพื่อจัดฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ดังที่พระเยซูเจ้าเองทรงขอร้อง คำขออนุญาตนี้ถูกปฏิเสธ มีการบันทึกไว้ว่า เมื่อคุณพ่อ เดอ กัลลิเฟท์ ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมความศรัทธานี้ในประเทศฝรั่งเศส (เขาเป็นผู้ช่วยชาวฝรั่งเศสของคุณพ่อ ทัมบูรินี ซึ่งเป็นอธิการใหญ่คณะเยสุอิต) ไปที่กรุงโรม เพื่อขออนุญาตจัดฉลองเพื่อเทิดพระเกียรติพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า บุคคลที่คัดค้านการจัดฉลองคือพระคาร์ดินัล พรอสเพอร์ ลัมเบอร์ตินี ซึ่งเป็น Promoer of the Faith แต่พรอสเพอร์ ลัมเบอร์ตินี ผู้นี้เองที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความศรัทธานี้ เมื่อท่านขึ้นรับตำแหน่งพระสันตะปาปา เป็นพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 14 ในอีกไม่กี่ปีต่อมา ระหว่างสมณสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงออกหนังสืออนุญาตให้จัดตั้งชมรมพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์มากกว่า 300 แห่งทั่วโลก ในฐานะผู้แทนของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงอนุญาตให้ดำเนินการพิจารณากรณีของมาร์กาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก และได้ประทานคำนำหน้าชื่อแก่เธอว่า “ผู้ควรคารวะ (Venerable)”

 

          ขั้นตอนสำคัญต่อไปเกิดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 1765 หรือ 40 ปีต่อมา เมื่อพระสันตะปาปา คลีเมนต์ ที่ 13 ได้ประทับตราประจำพระองค์บนกฤษฎีกาของสมณกระทรวงว่าด้วยพิธีกรรม เพื่ออนุญาตให้จัดฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ได้ในวันศุกร์หลังอัฐมวารวันฉลองพระคริสตวรกาย ตามข้อเสนอของผู้เสนอการจัดฉลอง ในเบื้องต้น กฤษฎีกานี้มีผลบังคับสำหรับประเทศโปแลนด์ เพราะพระสังฆราชแห่งโปแลนด์เป็นผู้ริเริ่ม หลังจากนั้น ประเทศสเปนก็มีส่วนได้รับเอกสิทธิ์นี้ด้วย รวมทั้ง Archconfraternity of the Sacred Heart ในกรุงโรม กฤษฎีกานี้กล่าวไว้อย่างชัดเจน ว่าสมณกระทรวงว่าด้วยพิธีกรรม ได้ดำเนินการแตกต่างจากกฤษฎีกาของหน่วยงานเดียวกันนี้ในปี ค.ศ. 1729 ในเวลาต่อมาภคินีคณะ Visitandine ก็ได้รับอนุญาตให้จัดฉลองด้วย

 

พระสันตะปาปา ปีโอ ที่9 ทรงอนุญาตให้พระศาสนจักรสากลจัดฉลองนี้ได้ในวันที่ 23 สิงหาคม 1856

 

          คำอนุญาตให้จัดฉลองในปี ค.ศ. 1765 ทำให้พวกนิยมลัทธิยานเซ็นไม่พอใจ คนกลุ่มนี้เย้ยหยันความศรัทธานี้ และเรียกคณะเยสุอิต ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมความศรัทธาว่า “พวกนมัสการหัวใจ (cardialatrists)” พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 6 ทรงทำให้คำประณามของพวกยานเซ็นปรากฏชัดแจ้ง เมื่อพระองค์ทรงออกหนังสือเกี่ยวกับคำสอนอันมีชื่อเสียง ชื่อ Auctorem Fidei เมื่อวันที่ 28 สิ่งหาคม 1794 ในบรรดาการกระทำ ญัตติ และทัศนคติที่พระสันตะปาปาทรงประณาม คือ การโจมตีของพวกยานเซ็นต่อความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ จดหมายฉบับนี้ประณามญัตติสองข้อของสภาปิสโตเรีย ซึ่งประกาศว่าไม่ควรนมัสการความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า และ ดังนั้นการสักการะพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นสิ่งที่ผิด พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 6 ทรงเขียนว่า :

 

          “ญัตติซึ่งยืนยันว่า ‘การสักการะโดยตรงต่อความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า และส่วนใดของความเป็นมนุษย์นั้น จะเป็นการถวายเกียรติของพระเจ้าให้แก่สิ่งสร้าง’ ในกรณีที่ใช้คำว่า ‘โดยตรง’เพื่อประณามประเพณีของการสักการะของสัตบุรุษต่อความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า เสมือนว่าการสักการะเช่นนั้น – ซึ่งเป็นการสักการะมิใช่เพียงความเป็นมนุษย์ และเนื้อหนังที่มีชีวิตของพระคริสตเจ้า แต่ในฐานะที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเทวภาพ – เป็นการถวายเกียรติของพระเจ้าให้แก่สิ่งสร้าง และมิใช่การสักการะพระวจนาตถ์ รวมทั้งเนื้อหนังของพระองค์ ญัตตินั้นผิด…และเบี่ยงเบนไปจากประเพณีอันเหมาะสม และศรัทธา ซึ่งสัตบุรุษถวายอย่างถูกต้องแด่ความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า…” (ความเชื่อคริสตชน หน้า 230)

 

          พระศาสนจักรรับรองความศรัทธานี้อย่างเป็นขั้นตอน ในปี ค.ศ. 1815 พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 7 ทรงกำหนดพระคุณการุณให้แก่สมาชิกของ Archconfraternity of the Sacred Heart ผู้ทำชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ นี่คือการรับรองกิจศรัทธานี้อย่างครบถ้วน ในปี ค.ศ. 1864 การแต่งตั้งมาร์กาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก เป็นบุญราศี ได้กระตุ้นให้เกิดความศรัทธานี้ไปทั่วโลก 

หน้าถัดไป >>>

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ