ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

ภาคผนวก

3

พระสันตะปาปา ปีโอ ที่12

 : Haurietis Aquas

          “พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เป็นพระหฤทัยของพระบุคคลหนึ่งของพระเจ้า คือพระวจนาตถ์ ดังนั้น จึงเป็นตัวแทนแสดงให้เราเห็นความรักทั้งหมดฉันมนุษย์ และฉันพระเจ้าของพระเยซูเจ้า ซึ่งโอบล้อมเราอยู่แม้แต่ในเวลานี้ ด้วยเหตุนี้ การแสดงความเคารพต่อพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าจึงต้องถือว่าเป็นการยืนยันความเชื่อของคริสตศาสนาที่ล้ำเลิศที่สุด ถ้าเราคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ และการปฏิบัติ เพราะศาสนาของพระเยซูเจ้าขึ้นอยู่กับพระองค์ ผู้ทรงเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ดังนั้น มนุษย์จึงไม่อาจเข้าถึงพระหฤทัยของพระเจ้าได้ เว้นแต่ผ่านทางพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า ดังที่พระองค์เองทรงบอกว่า ‘เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีมนุษย์คนใดมาหาพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา’”

 

          “เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงสรุปได้ว่า โดยเนื้อแท้แล้ว ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นการนมัสการแห่งความรัก ซึ่งพระเจ้าทรงรักเราผ่านทางพระคริสตเจ้า และในเวลาเดียวกัน ก็เป็นการแสดงความรักต่อพระเจ้า และต่อมนุษย์อื่น ๆ ด้วย”

 

          “ด้วยความศรัทธานี้ เราพิจารณาความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา เป็นความรักที่เรานมัสการ ที่เราโมทนาพระคุณ และที่เราพยายามเลียนแบบ และเป็นเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุถึง ความศรัทธานี้มีเป้าหมายให้ความรักที่เราจะแสดงต่อพระเจ้า และผู้อื่นนี้เป็นความรักที่ครบครันและสมบูรณ์ และเราจะปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้นทุกวันตามพระบัญญัติข้อใหม่ที่พระอาจารย์ทรงมอบให้อัครสาวกให้เป็นมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ โดยทรงบอกว่า ‘นี่คือบัญญัติใหม่ที่เราจะมอบแก่ท่าน จงรักกันและกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน นี่คือบัญญัติของเราให้ท่านรักกันและกัน เหมือนกับที่เรารักท่าน’ ซึ่งเป็นพระบัญญัติใหม่ และเป็นของพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง” (พิธีกรรม หน้า 275-276)

 

พระสันตะปาปา ปอล ที่6: Investigabiles Divitias Christi

          “’พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก’ คือสัญลักษณ์ และภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของความรักนิรันดรของพระเจ้าที่ทรงรักโลกมากจนถึงกับ ‘ประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์’ ดังนั้น เราจึงมั่นใจว่าการเฉลิมฉลองนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และลึกซึ้งยิ่งขึ้นในความมั่งคั่งของความรักของพระเจ้า เราปรารถนาว่าในโอกาสนี้ ประชากรทั้งหมดที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแล จะเฉลิมฉลองการสถาปนาวันฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์อย่างเหมาะสม…”

 

          “ทุกคนควรถือว่าการนมัสการพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปแบบของความศรัทธาที่ควรค่า ซึ่งทุกวันนี้ โดยเฉพาะภายหลังสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เราควรบำรุงเลี้ยง ต่อพระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็น ‘ศีรษะของร่างกาย คือพระศาสนจักร ผู้ทรงเป็นการเริ่มต้น ผู้ที่เกิดใหม่เป็นคนแรกจากบรรดาผู้ตาย เพื่อว่าพระองค์จะทรงมีความสำคัญเหนือทุกสิ่ง’”

 

          “นับตั้งแต่สภาศาสนจักรสนับสนุน ‘ความศรัทธาอันเป็นที่นิยมของคริสตชน’ โดยเฉพาะเมื่อได้รับคำสั่งจากสันตะสำนัก ดูเหมือนว่าความศรัทธาในรูปแบบนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ความศรัทธานี้ประกอบด้วยการนมัสการพระเยซูเจ้า และถวายการชดเชยบาปแด่พระองค์ และมีพื้นฐานมาจากธรรมล้ำลึกแห่งศีลมหาสนิท ซึ่งธรรมล้ำลึกนี้ เช่นเดียวกับกิจกรรมทางพิธีกรรมอื่น ๆ เป็นที่มาของ ‘การทำให้มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสตเจ้า และการสรรเสริญพระเจ้า ซึ่งเป็นเป้าหมายของกิจกรรมอื่นทั้งหมดของพระศาสนจักร’”

 

พระสันตะปาปา ปอล ที่6: จดหมายถึงอธิการคณะนักบวชบางคน

          “เป็นความจริงที่พระศาสนจักรเกิดขึ้น และได้รับการเลี้ยงดูจากพระหฤทัยที่ถูกเปิดออกของพระผู้ไถ่ของเรา เพราะพระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร และได้ยอมสละพระองค์เองเพื่อถวายพระศาสนจักร และชำระให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำ และพระวาจา ดังนั้น จึงจำเป็นที่สัตบุรุษจะแสดงความเคารพต่อพระหฤทัยนี้ภายในกรอบของความศรัทธาส่วนตัว และพิธีกรรมสาธารณะ เนื่องจากเราทุกคนได้รับความบริบูรณ์นี้ และสัตบุรุษควรเรียนรู้ว่าเขาควรดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในยุคของเรา พิธีกรรมมีต้นกำเนิด และชีวิตมาจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ทั้งนี้เพราะพระหฤทัยนี้เป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นที่มาของยัญบูชาเพื่อชดเชยบาปที่ถวายแด่พระบิดานิรันดร – ‘ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่เข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์’ “

 

          “ยิ่งไปกว่านั้น จากแหล่งกำเนิดนี้เอง พระศาสนจักรได้รับแรงกระตุ้นให้แสวงหา และพบความช่วยเหลือ และหนทางทั้งปวงที่จะช่วยให้พี่น้องที่แยกตัวออกไปของเรา พบหนทางมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวอย่างเต็มที่กับธรรมาสน์นักบุญเปโตร และเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นคริสตชนมา ‘รู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว และพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา’ เราจะพบความร้อนรนในการอภิบาล และพันธกิจมากที่สุดในที่ซึ่งพระสงฆ์ และสัตบุรุษ ที่ทำงานเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและยึดถือแบบฉบับของความรักนิรันดรของพระคริสตเจ้า รวมพลังกันเพื่อแบ่งปันความอุดมบริบูรณ์อันไม่อาจหยั่งถึงได้ของพระคริสตเจ้าให้แก่มนุษย์ทุกคน (Acta Romana S.J. 1965)

ความศรัทธาสำหรับทุกยุคสมัย  

พระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 : Annum Sacrum (ปีศักดิ์สิทธิ์) 1899

          “บัดนี้ ความชั่วร้ายอันมากล้นได้เข้ามาในโลกเป็นเวลานานแล้ว และกำลังบีบคั้นให้เราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ ซึ่งพละกำลังของพระองค์เท่านั้นสามารถกำจัดความชั่วร้ายเหล่านี้ให้หมดไปได้ พระองค์จะเป็นใครไปได้ นอกจากพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้า? ‘เพราะใต้ฟ้านี้ พระเจ้ามิได้ประทานนามอื่นแก่มนุษย์ นอกจากนามที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้’ (กจ 4:12) เราต้องเข้าพึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต เราหลงทาง และเราต้องกลับมาสู่ทางที่ถูกต้อง ความมืดปกคลุมจิตใจของเรา และความมืดมนนี้ต้องถูกขับออกไปโดยแสงสว่างแห่งความจริง ความตายเข้ามายึดครองเรา และเราต้องไขว่คว้าชีวิตไว้ ในที่สุด บาดแผลมากมายของเราจะได้รับการเยียวยา…ความรุ่งโรจน์ของสันติภาพจะฟื้นฟูขึ้นใหม่ ดาบและอาวุธจะหลุดจากมือ เมื่อมนุษย์ทุกคนจะยอมรับอาณาจักรของพระคริสตเจ้า และเชื่อฟังพระวาจาของพระองค์ด้วยความเต็มใจ และ…ทุกลิ้นจะยืนยันว่าพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของเรา ประทับอยู่ท่ามกลางพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดา” (ฟป 2:11)

 

          “ในช่วงเวลาหลังจากพระศาสนจักรถูกสถาปนาขึ้น เมื่อพระศาสนจักรถูกกดขี่ภายใต้แอกของซีซาร์ทั้งหลาย จักรพรรดิ์หนุ่มผู้หนึ่งมองเห็นกางเขนบนท้องฟ้า ซึ่งกลายเป็นลางดี และสาเหตุของชัยชนะอันรุ่งเรืองที่เกิดตามมาในไม่ช้า และบัดนี้ ในวันนี้ ดูเถิดว่าเครื่องหมายอันประเสริฐจากสวรรค์อีกอย่างหนึ่งได้ถูกเสนอต่อสายตาเรา คือพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า พร้อมกับกางเขนที่ผุดขึ้นจากพระหฤทัยนั้น และเปล่งแสงพร่างพรายท่ามกลางเปลวไฟแห่งความรัก เราจะฝากความหวังทั้งหมดของเราในพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์นั้น และแสวงหาความรอดสำหรับมนุษย์อย่างมั่นใจจากพระหฤทัยนี้”

หน้าถัดไป >>>

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ