ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

ภาคผนวก

4

พระสันตะปาปา ปีโอ ที่11

 : Miserentissimus Redemptor (พระผู้ไถ่ผู้ทรงเมตตายิ่ง) พฤษภาคม 1928

          “ในอดีต ความดีของพระเจ้าต้องการแสดงเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่รื้อฟื้นขึ้นใหม่กับมนุษย์ ขณะที่พวกเขาออกมาจากเรือของโนอาห์ ด้วย ‘รุ้งของเราที่ปรากฏบนท้องฟ้า’ (ปฐก 9:14) เช่นเดียวกับในยุคที่สับสนของเรา เมื่อความคิดนอกรีตที่อันตรายที่สุด ที่เรียกกันว่าลัทธิยานเซ็น ซึ่งเป็นศัตรูของความรักของพระเจ้า และความรักฉันบุตรต่อพระองค์ – เพราะความคิดนอกรีตนี้เทศน์สอนว่า เราไม่ควรรักพระเจ้าในฐานะพระบิดา เท่ากับที่ควรกลัวพระองค์ในฐานะผู้พิพากษาที่ไม่ยอมใจอ่อน – ดังที่พระเยซูผู้พระทัยดียิ่งได้สำแดงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แก่ชนชาติต่าง ๆ เป็นการคลี่ธงแห่งสันติภาพ และความรักของเราให้โบกสะบัดในสายลม อันเป็นการทำนายถึงชัยชนะที่แน่นอนในสงครามที่รออยู่เบื้องหน้าเรา ในขณะที่พระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเรา ทรงชื่นชมกับโอกาสอันยิ่งใหญ่ ซึ่งบรรจุอยู่ในความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ด้วยเหตุผลที่บันทึกในพระสมณสาสน์ Annum Sacrum ว่า ‘ในช่วงเวลาหลังจากพระศาสนจักรถูกสถาปนาขึ้น เมื่อพระศาสนจักรถูกกดขี่ภายใต้ซีซาร์ทั้งหลาย …’ ”

 

การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า  

พระสันตะปาปา ปีโอ ที่11 : Miserentissimus Redemptor

          “นอกจากหน้าที่ในการถวายตัวเราแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ยังจำเป็นต้องเพิ่มบางสิ่ง คือ หน้าที่ในการตอบสนอง หรือชดเชยต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ถ้าหากว่าสิ่งแรก และสิ่งสำคัญที่สุดในการถวายตัวคือการถวายความรักของสิ่งสร้าง เพื่อตอบแทนความรักของพระผู้สร้าง ย่อมมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาทันที กล่าวคือ ถ้าความรักของพระเจ้านี้ถูกละเลย เพราะหลงลืมหรือล่วงละเมิดด้วยการทำผิด ย่อมต้องมีการชดเชยบางอย่างสำหรับความเจ็บปวดนี้ และหน้าที่นี้เรียกกันโดยทั่วไปว่าการชดเชยบาป”

 

          “นี่คือจุดประสงค์ของพระเยซูผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา เมื่อพระองค์ทรงแสดงพระหฤทัยแก่เรา ซึ่งมีเครื่องหมายแห่งพระทรมานและเปลวไฟแห่งความรัก เพื่อว่าจากเครื่องหมายหนึ่งเราจะได้รู้จักเจตนาร้ายอันไร้ขอบเขตของบาป และจากอีกเครื่องหมายหนึ่ง เราจะได้ชื่นชมความรักเมตตาอันไร้ขอบเขตของพระผู้ไถ่ของเรา และดังนั้น เราจะได้เกลียดชังบาปมากขึ้น และตอบแทนความรักของพระองค์อย่างร้อนรนมากขึ้น”

 

          “จิตตารมณ์แห่งการชดเชยบาปเป็นสิ่งแรก และสิ่งสำคัญที่สุดอย่างแท้จริงในการนมัสการพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และไม่มีสิ่งใดที่สอดคล้องยิ่งกว่ากับต้นกำเนิด ลักษณะเฉพาะตัว อานุภาพ และการปฏิบัติความศรัทธารูปแบบนี้ ดังที่ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์ และประเพณี รวมทั้งจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และกิจการของพระสันตะปาปา เพราะเมื่อพระคริสตเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มากาเร็ต มารีย์ และประกาศแก่เธอถึงความรักอันไร้ขอบเขตของพระองค์ ในเวลาเดียวกัน พระองค์ก็ทรงคร่ำครวญว่าพระองค์ทรงได้รับบาดเจ็บมากเพียงนี้ และหนักเพียงนี้จากคนอกตัญญู – และเราต้องการให้คำพูดเหล่านี้จารึกในจิตใจของสัตบุรุษ โดยไม่ลืมเลือน พระองค์ตรัสว่า ‘จงมองดูดวงใจนี้ ซึ่งรักมนุษย์มาก และทุ่มเทผลประโยชน์สารพัดแก่เขา แต่ความรักอันไร้ขอบเขตนี้ได้รับการตอบสนองด้วยการเพิกเฉย และคำดูหมิ่นเหยียดหยาม บ่อยครั้งจากผู้ที่เป็นหนี้ และมีหน้าที่ต้องแสดงความรักเป็นพิเศษ’ เพื่อจะชะล้างความผิดเหล่านี้ พระองค์ทรงแนะนำให้กระทำหลายสิ่ง โดยเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ ซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์มากที่สุด กล่าวคือ ให้มนุษย์เข้ามาหาพระแท่นในวันศุกร์ต้นเดือนทุกเดือนเพื่อขอชดเชยบาป โดยการรับศีลเพื่อชดเชยบาป และควรเสนอวิงวอน และภาวนาเพื่อชดเชยบาปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็ม ซึ่งเรียกกันอย่างเหมาะสมว่า ‘ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์’ ”

                  

พระสันตะปาปา ปีโอ ที่11 : Miserentissimus Redemptor 1928

          “บางคนอาจถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะทำการชดเชยแก่พระคริสตเจ้าในเวลานี้ เมื่อบัดนี้พระองค์ทรงกำลังครองราชย์ในความสุขสวรรค์แล้ว? เราสามารถตอบด้วยคำพูดของนักบุญออกัสติน ซึ่งเหมาะสมมาก ว่า ‘จงชี้ตัวใครสักคนที่รัก และเขาจะเข้าใจที่ข้าพเจ้าพูด’ ”

 

          “ใครก็ตามที่มีความรักยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้า ถ้าเขามองย้อนไปในอดีต ก็อาจรำพึงถึงพระคริสตเจ้า และเห็นว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อมนุษย์ ทรงเป็นทุกข์ระทม รับทนความยากลำบากสาหัส เพื่อมนุษย์และเพื่อความรอดของเรา จนแทบหมดกำลังด้วยความเศร้า และความทุกข์ ทรงบอบช้ำเพราะบาปของเรา และทรงเยียวยาเราด้วยความบอบช้ำของพระองค์ เมื่อนั้นจิตใจของผู้ชอบธรรมจะรำพึงถึงเรื่องทั้งหมดนี้อย่างแท้จริงมากขึ้น เพราะบาปของมนุษย์ และอาชญากรรมของเขาที่กระทำไปทุกยุคสมัย เป็นสาเหตุที่นำพระคริสตเจ้าไปสู่ความตาย และบัดนี้ เขาเองก็อาจนำความตายมาสู่พระคริสตเจ้า เป็นความตายที่รวมไว้ด้วยความโศกเศร้าเดียวกัน เนื่องจากอาจถือได้ว่าบาปแต่ละประการช่วยรื้อฟื้นพระทรมานของพระเยซูเจ้า และกำลังตรึงพระบุตรของพระเจ้าบนไม้กางเขน และประจานพระองค์อีกครั้งหนึ่ง” (ฮบ 6:6) บัดนี้ หากว่าบาปที่เราจะกระทำในอนาคต แต่ที่พระองค์ทรงมองเห็นล่วงหน้า ทำให้วิญญาณของพระคริสตเจ้าระทมทุกข์จนถึงตายได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์ย่อมทรงได้รับความบรรเทาใจจากการชดเชยของเรา ซึ่งพระองค์ก็ทรงมองเห็นล่วงหน้าเช่นเดียวกัน เมื่อ ‘ทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏมาถวายพละกำลังแด่พระองค์’ (ลก 22:43) เพื่อว่าพระหฤทัยของพระองค์ที่กำลังเหนื่อยล้า และโศกเศร้าจะได้รับความบรรเทาใจ และแม้แต่ในเวลานี้ เราสามารถ และสมควรปลอบประโลมพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งด้วยวิธีการที่น่าพิศวง และจริงใจ ด้วยพระหฤทัยนี้ถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่องด้วยบาปของมนุษย์ผู้อกตัญญู เนื่องจาก – ตามที่เราอ่านในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ – พระคริสตเจ้าเองได้ตรัสผ่านปากของผู้เขียนบทสดุดีว่า พระองค์ทรงถูกมิตรสหายทอดทิ้ง ‘คำด่าประจานทำให้หัวใจของเราแตกสลาย และเรามองหาใครสักคนที่จะร่วมเศร้าโศกกับเรา แต่ไม่มีใครเลย และเรามองหาใครสักคนที่จะปลอบโยนเรา และเราไม่พบใครเลย’ (สดด 68:20)”

 

พระสันตะปาปา ปีโอ ที่11 : บทอธิษฐานขอชดเชยบาปสำหรับการฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

          “ข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนหวาน พระองค์ทรงรักมนุษย์นักหนา แต่กลับถูกสนองด้วยการลืม การเมินเฉย การสบประมาท และความอกตัญญูเหลือประมาณ เราเข้ามากราบแทบพระแท่น ขอทำสักการะพิเศษ เป็นการชดเชยความใจจืด ใจอสัตย์อธรรมของมนุษย์ทั้งหลาย ที่ได้ทำชอกช้ำพระหฤทัยของพระองค์ผู้ทรงรักเขาสุดพรรณนาได้

 

แต่ครั้นมาระลึกว่า เราเองก็ได้ทำสิ่งไม่บังควรด้วยเหมือนกัน จึงรู้สึกเศร้าใจเป็นกำลัง ดังนั้น ขอทรงพระกรุณาต่อเราก่อนเถิด เราสรรพพร้อมและสมัครใจรับใช้โทษบาปของเราเอง และของคนอื่นทั้งหลายที่หลงเดินนอกทางแห่งความรอด ปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์เป็นชุมพาบาลและผู้นำ ดื้อกระด้าง ไม่ยอมรับความเชื่อ หรือไม่ยอมปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้ขณะรับศีลล้างบาป กลับสะบัดแอกอันละม่อมแห่งพระบัญญัติของพระองค์อีกเล่า

 

          บาปกรรมอันน่าระทมเหล่านี้ เรามุ่งมั่นจะลบล้างให้สิ้นเชิง จึงตั้งใจขอชดเชยแต่ละบาป คือบาปการครองชีพ และอารยธรรมอันไม่สุภาพ น่าบัดสี การประพฤติชั่วเป็นบ่วงบาศล่อให้ผู้วิมลเสียไป การละเมิดวันพระเจ้า การด่าแช่งอันอุบาทว์ ต่อพระองค์ ต่อนักบุญ การกล่าวร้ายต่อองค์ผู้แทนพระองค์ และต่อคณะสงฆ์ของพระองค์ การล่วงเกินต่อศีลมหาสนิท ทั้งด้วยการเมินเฉย หรือการทุราจารอันน่าสยดสยอง และที่สุดบาปสาธารณะของนานาชาติ ผู้บังอาจต่อต้านพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น ในเรื่องสิทธิและเรื่องพระธรรมคำสอน

 

อนิจจาเอ๋ย!เราจะเอาเลือดของเราเอลล้างบาป โทษเหล่านี้ก็มิได้ ครั้งก่อน เพื่อแก้ไขการลบหลู่ต่อเกียรติมงคลของพระเจ้าอันนี้เอง พระองค์ได้ทรงพลีพระองค์ถวายแด่พระบิดาบนไม้กางเขน และยังทรงรื้อฟื้นทำอยู่เรื่อยมาในทุกวันนี้บนพระแท่น ดังนั้น เราขอถวายแด่พระองค์ดุจกัน ซึ่งการใช้โทษของเรา ร่วมกับของพระนางพรหมจารีพระมารดา นักบุญ และสัตบุรุษผู้ใจศรัทธาทั้งหลาย ขอสัญญาด้วยใจจริงว่า เราจะพยายามชดเชยบาปของเราเองและของผู้อื่น ตลอดจนความเมินเฉยต่อความรักสุดซึ้งของพระองค์ด้วย เราจะมีความเชื่อมั่นคง จะครองชีพบริสุทธิ์ จะประพฤติตามหลักพระวรสาร เฉพาะอย่างยิ่งในด้านเมตตาจิต ทั้งนี้โดยอาศัยพระหรรษทานช่วย เราจะได้ชดเชยเต็มความสามารถ อนึ่ง เราจะพยายามกีดกันทุกวิถีทาง มิให้ใครทำผิดต่อพระองค์สืบไป ทั้งจะนำคนจำนวนมากเท่าที่สามารถมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

 

          โอ้ พระเยซู ผู้อ่อนหวานละมุนละม่อม โปรดเห็นแก่พระนางพรหมจารีมารีอา เป็นผู้ช่วยชดเชย ขอทรงพระกรุณารับการใช้โทษด้วยความสมัครใจของเรานี้ด้วย โปรดให้เราถือซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และบริการของพระองค์จนสิ้นชีวิต และอาศัยพระกรุณาล้นเกล้า ขอช่วยให้เราดำรงอยู่ในความประพฤติดีเรื่อยไป ที่สุด ขอโปรดให้เราทุกคน บรรลุถึงถิ่นฐานอันพระองค์ พร้อมกับพระบิดา และพระจิต ทรงดำรงชีพ และเสวยราชย์ตลอดนิรันดรเถิด อาแมน

การถวายตัวแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า  

หน้าถัดไป >>>

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ