ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

ภาคผนวก

5

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

          ในฐานะอัครสังฆราชแห่งคราคูฟ พระองค์ทรงแสดงความรักต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์โดยทรงเดินทางแสวงบุญไปยังปาเรย์ เลอ โมนีอัล ในปี ค.ศ. 1965 ในวันฉลองนักบุญมาร์กาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก ขณะนั้น ประเทศโปแลนด์กำลังฉลองวาระครบรอบสองร้อยปีของการได้รับอนุญาตจากสันตะสำนักให้จัดฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ได้

 

          เมื่อได้รับเชิญจากพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ให้เทศน์ระหว่างการเข้าเงียบประจำปีให้แก่พระสันตะปาปา และเพื่อนร่วมงานของพระองค์ในวาติกัน พระคาร์ดินัล วอยตีลา ได้เทศน์เกี่ยวกับการภาวนาของพระคริสตเจ้าในสวนมะกอกเทศ ซึ่งแทรกด้วยความคิดเกี่ยวกับ “ธรรมล้ำลึกแห่งพระหฤทัย” “ความคิดในพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า” “การร่วมในคำภาวนาของพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า” “การเข้าสู่แผนการแห่งพระหฤทัยของพระองค์”

 

          ในฐานะพระสันตะปาปา พระองค์ไม่ได้พูดถึงความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในฐานะex professo แต่พระสมณสาสน์ ชื่อ Redemptor Hominis (พระผู้ไถ่กู้มนุษย์)ของพระองค์เกี่ยวข้องกับความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

 

          “’พระเจ้าทรงรักโลกมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร’ (ยน 3:16) กิจการไถ่กู้นี้เป็นจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์มนุษย์ในแผนการอันเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้า พระเจ้าทรงเข้ามาในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ และในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ทรงกลายเป็นผู้มีบทบาทในประวัติศาสตร์นั้น…เราควรทำอย่างไร เพื่อว่าการจุติของพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับปลายสหัสวรรษที่สองที่กำลังจะมาถึงนี้ จะนำเราเข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น?”

 

          “เราต้องหันไปหาพระองค์เสมอ…ในพระองค์มีพระปรีชาญาณ และความรอบรู้ซ่อนอยู่เป็นขุมทรัพย์ล้ำค่า (คส 2:3) พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงชีวิต ผู้ทรงพูดกับมนุษย์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ทรงพูดด้วยชีวิตของพระองค์ ความเป็นมนุษย์ของพระองค์ ความซื่อสัตย์ต่อความจริงของพระองค์ และความรักที่โอบล้อมทุกสิ่งของพระองค์ นอกจากนี้ ความตายบนกางเขนของพระองค์ก็พูดด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายถึงความตายท่ามกลางความเจ็บปวด และถูกทอดทิ้งอันไม่อาจหยั่งถึงได้ พระศาสนจักรยังรื้อฟื้นความตายบนไม้กางเขน และการกลับคืนชีพของพระองค์ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสาระของชีวิตประจำวันของพระศาสนจักร แท้จริงแล้ว เนื่องจากพระบัญชาของพระคริสตเจ้าเองผู้ทรงเป็นนายของพระศาสนจักร พระศาสนจักรจึงเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทโดยไม่หยุดหย่อน และพบว่าศีลมหาสนิทนี้คือ ‘ต้นธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์’ เป็นเครื่องหมายอันทรงประสิทธิผลของพระหรรษทาน และการคืนดีกับพระเจ้า และเป็นมัดจำสำหรับชีวิตนิรันดร”

 

          “ในการวิเคราะห์ ‘โลกสมัยใหม่’ อย่างลุ่มลึก สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ได้พิจารณาจุดสำคัญที่สุดของโลกที่มองเห็นได้คือ มนุษย์ เมื่อสภาฯ กระทำเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้า ด้วยการแทรกลึกเข้าสู่จิตสำนึกของมนุษย์ เข้าถึงธรรมล้ำลึกภายในของมนุษย์ ซึ่งทั้งในภาษาพระคัมภีร์ และทั้งที่ไม่ใช่ภาษาพระคัมภีร์ระบุถึง โดยใช้คำว่า ‘หัวใจ’ “

 

          “พระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของโลก คือบุคคลที่แทรกเข้าสู่ธรรมล้ำลึกของมนุษย์ และเข้าสู่ ‘หัวใจ’ มนุษย์ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ จึงสมควรแล้วที่สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 สั่งสอนเราว่า ‘เป็นความจริงว่า ธรรมล้ำลึกของพระวจนาตถ์เท่านั้นที่ทำให้เข้าใจธรรมล้ำลึกของมนุษย์ เพราะชายคนแรกคืออาดัม ได้เป็นต้นแบบของพระองค์ผู้จะเสด็จมา คือพระคริสตเจ้า ในการเผยแสดงธรรมล้ำลึกของพระบิดา และความรักของพระองค์ พระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นอาดัมคนใหม่ ทรงเผยให้มนุษย์รู้จักตนเอง และแสดงให้เห็นกระแสเรียกอันสูงส่งที่สุดของมนุษย์’ “

 

          “ด้วยการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงร่วมสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์แต่ละคน พระองค์ทรงทำงานด้วยมือมนุษย์ ทรงคิดด้วยสมองมนุษย์ พระองค์ทรงทำกิจการต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจของมนุษย์ และทรงรักด้วยหัวใจมนุษย์…ขณะที่เราไตร่ตรองข้อความอันน่าตื่นใจจากคำสอนของสภาฯ ว่า ‘พระคริสตเจ้าทรงรักเราด้วยหัวใจมนุษย์’ เราไม่ได้ลืมแม้แต่ชั่วครู่เดียวว่าพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ทรงกลายเป็นการคืนดีระหว่างเรากับพระบิดา พระองค์ และพระองค์แต่เพียงผู้เดียว ตอบสนองความรักนิรันดรของพระบิดา และความเป็นบิดานั้น ซึ่งแสดงออกตั้งแต่ต้นด้วยการสร้างโลก การมอบความอุดมบริบูรณ์ของสิ่งสร้างแก่มนุษย์ และทำให้มนุษย์ ‘ด้อยกว่าพระเจ้าเพียงเล็กน้อย’ “

 

          “การไถ่กู้โลก – ธรรมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่แห่งความรักซึ่งฟื้นฟูสรรพสิ่ง – โดยเนื้อแท้แล้ว คือความบริบูรณ์ของความยุติธรรมในหัวใจมนุษย์ คือพระหฤทัยของพระบุตรหัวปี เพื่อให้กลายเป็นความยุติธรรมในหัวใจของมนุษย์จำนวนมาก ซึ่งถูกกำหนดไว้ตั้งแต่นิรันดรกาลในองค์พระบุตรหัวปี ให้เป็นบุตรของพระเจ้า และได้รับเรียกให้มารับพระหรรษทาน และความรัก”

 

          “ไม้กางเขนบนเนินเขากัลวารีโอ ซึ่งเป็นเหตุให้พระเยซูคริสตเจ้า – ผู้ทรงเป็นมนุษย์ เป็นบุตรของพระนางพรหมจารีมารีย์ และคนทั่วไปคิดว่าเป็นบุตรของโยเซฟแห่งนาซาเร็ธ – ต้องจากโลกนี้ ยังเป็นการสำแดงครั้งใหม่ถึงความเป็นบิดานิรันดรของพระเจ้า ผู้ทรงเข้ามาใกล้ชิดมนุษยชาติในพระองค์ ทรงใกล้ชิดมนุษย์แต่ละคน และประทาน ‘พระจิตแห่งความจริง’ อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งแก่เขา”

 

          “การเผยแสดงของพระบิดา และการหลั่งชโลมของพระจิตเจ้า ซึ่งประทับตราอันไม่อาจลบเลือนได้บนธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้นี้ อธิบายความหมายของไม้กางเขน และความตายของพระคริสตเจ้า พระเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงถูกเผยแสดงในฐานะพระเจ้าแห่งการไถ่กู้ พระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์ต่อพระองค์เอง และซื่อสัตย์ต่อความรักที่ทรงมีต่อมนุษย์ และโลก ซึ่งพระองค์ทรงเผยแสดงในวันที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง”

 

          “ความรักของพระองค์ เป็นความรักที่ไม่ถอยหนีจากความยุติธรรมที่ถูกเรียกร้องจากพระองค์ ดังนั้น ‘เพื่อเรา (พระเจ้า) จึงทรงทำให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาป เป็นผู้รับบาป’ พระองค์ทรงทำให้ผู้ที่ปราศจากบาปกลายเป็นคนบาป ก็เพื่อเผยแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าสรรพสิ่งทั้งปวงเสมอ ความรักนั้นคือพระองค์เอง เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก” (ยน 4:8, 16)

 

          “นอกจากนี้ ความรักยังยิ่งใหญ่กว่าบาป ยิ่งใหญ่กว่าความอ่อนแอ ยิ่งใหญ่กว่า ‘ความไร้ประโยชน์ของสรรพสิ่ง’ ความรักแข็งแรงกว่าความตาย นี่คือความรักที่พร้อมเสมอที่จะยกชู และให้อภัย พร้อมเสมอที่จะออกไปต้อนรับบุตรล้างผลาญ และพร้อมเสมอที่จะมองหา ‘การเผยแสดงของบุตรของพระเจ้าผู้ถูกเรียกไปสู่เกียรติมงคล ที่จะได้รับการเผยแสดง’ การเผยแสดงความรักนี้ถูกเรียกว่าความเมตตา และในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การเผยแสดงความรัก และความเมตตาเกิดขึ้นภายใต้รูปลักษณ์ และพระนามว่าพระเยซูคริสตเจ้า”

หน้าถัดไป >>>

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ