ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

ภาคผนวก

6

 

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

          คำปราศรัยแก่สาธารณชน ที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 1979 สองวันหลังจากวันฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

          “ในวันมะรืนนี้ คือวันศุกร์หน้า พิธีกรรมของพระศาสนจักรจะมุ่งเน้น ด้วยความสนใจและความรัก ที่ธรรมล้ำลึกของพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า ดังนั้น ในวันนี้ เพื่อรอคอยวันฉลองนี้พร้อมกับท่าน ข้าพเจ้าปรารถนาให้เราหันดวงตาแห่งหัวใจของเราไปยังธรรมล้ำลึกของพระหฤทัยนั้น ซึ่งได้ตรัสกับข้าพเจ้ามาตั้งแต่ในวัยเยาว์ ทุกปีข้าพเจ้าจะย้อนกลับมาหาธรรมล้ำลึกนี้ในช่วงเวลาทางพิธีกรรมของพระศาสนจักร”

 

          “เป็นที่ทราบกันดีว่าเดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่อุทิศแด่พระหฤทัยของพระเจ้าโดยเฉพาะ คือพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เราแสดงความรัก และการสักการะ โดยผ่านบทเร้าวิงวอน ซึ่งในแต่ละข้อกล่าวถึงความหมายทางเทววิทยาในระดับลึกเป็นพิเศษ”

 

          “ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงปรารถนาจะหยุดพักพร้อมกับท่าน แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เบื้องหน้าพระหฤทัยนี้ ซึ่งพระศาสนจักรกล่าวถึงในฐานะชุมชนแห่งดวงใจ ข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าวสั้น ๆ ถึงธรรมล้ำลึกนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ และในธรรมล้ำลึกนี้ พระเจ้าทรงเผยพระองค์ด้วยความเรียบง่าย แต่ล้ำลึก และทรงพลังในเวลาเดียวกัน”

 

          “วันนี้ขอให้ข้อความในพิธีกรรมพูดแทนเรา เริ่มต้นด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ซึ่งรายงานความจริงอย่างเที่ยงตรงในฐานะผู้เป็นประจักษ์พยาน (ยน 19:31-37) แต่ไม่มีคำใดเลยที่เกี่ยวข้องกับพระหฤทัยของพระองค์”

 

          “ผู้นิพนธ์พระวรสารกล่าวถึงเพียงการแทงสีข้างของพระองค์ด้วยหอก และพระโลหิตและน้ำที่ไหลออกมา และอธิบายด้วยภาษาที่แทบจะเป็นภาษาแพทย์ และทางกายวิภาค หอกของทหารต้องแทงถูกพระหฤทัยอย่างแน่นอน เพื่อให้แน่ใจว่านักโทษเสียชีวิตแล้ว พระหฤทัย ซึ่งเป็นหัวใจมนุษย์นี้หยุดทำงานแล้ว พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์แล้ว แต่ในเวลาเดียวกัน การเปิดพระหฤทัยของพระคริสตเจ้าหลังการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แม้ข้อความจะแสดง “ความรุนแรง” ทางประวัติศาสตร์ แต่ชวนให้เราคิดในเชิงเปรียบเทียบ หัวใจไม่ได้เป็นเพียงอวัยวะที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งด้วย เพราะหมายถึงตัวตนภายในของมนุษย์ หมายถึงชีวิตจิตของมนุษย์ และธรรมประเพณีทบทวนความหมายของคำบรรยายของนักบุญยอห์นทันที ยิ่งไปกว่านั้น นักบุญยอห์นเองเป็นผู้ชักจูงให้ทำเช่นนั้น เมื่อท่านให้คำเป็นพยานท่านอ้างในเวลาเดียวกันถึงประโยคในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ว่า ‘พวกเขาจะมองดูพระองค์ผู้ที่เขาได้แทง’ (ยน 19:17; ศคย 12:10)”

 

          “ดังนั้นพระศาสนจักรจึงมองดูจริงๆ มนุษยชาติก็มองดูเช่นกัน และดูเถิด ในพระองค์ผู้ทรงถูกแทงด้วยหอกของทหาร คริสตชนทุกรุ่นได้เรียนรู้ที่จะอ่านธรรมล้ำลึกของพระหฤทัยของพระผู้ถูกตรึงกางเขน ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”

 

          “ระหว่างหลายศตวรรษที่ผ่านมา สานุศิษย์ชาย และหญิงจำนวนมากได้เรียนรู้ธรรมล้ำลึกของพระหฤทัยของพระคริสตเจ้าในระดับต่าง ๆ กัน หนึ่งในบุคคลสำคัญในสาขานี้ แน่นอน ต้องเป็นเปาโลแห่งทาร์ซัส ซึ่งกลับใจจากการเป็นผู้เบียดเบียน กลายเป็นอัครสาวกคนหนึ่ง ท่านเองเช่นกันที่พูดกับเราในพิธีกรรมในวันศุกร์ด้วยคำพูดในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส ท่านพูดในฐานะบุรุษผู้ได้รับพระหรรษทานยิ่งใหญ่ ‘เพื่อประกาศให้คนต่างชาติรู้ถึงความไพบูลย์สุดจะหยั่งรู้ได้ของพระคริสตเจ้า และอธิบายให้เข้าใจถึงแผนการล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่เป็นเวลานานมาแล้วในพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง’ (อฟ 3:8-9)”

          “ ‘ความไพบูลย์ของพระคริสตเจ้า’ เหล่านี้ และในเวลาเดียวกัน ‘แผนการนิรันดรแห่งความรอด’ ของพระเจ้านั้น คือสิ่งที่พระจิตเจ้าประทานแก่ ‘มนุษย์ภายใน’ ‘เพื่อให้พระคริสตเจ้าประทับในหัวใจของท่านผ่านความเชื่อ’ (อฟ 3:16-17) และเมื่อพระคริสตเจ้า พร้อมด้วยพละกำลังของพระจิตเจ้าประทับ ผ่านความเชื่อในหัวใจมนุษย์ เมื่อนั้นเราจะสามารถ ‘เข้าใจ’ ด้วยจิตมนุษย์ของเรา (คือด้วย ‘หัวใจ’ นี้เอง) ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก อีกทั้งรู้ซึ้งถึงความรัก ซึ่งเกินจะหยั่งรู้ได้ของพระคริสตเจ้า…’ (อฟ 3:18-19)”

 

          “เนื่องจากความรู้นั้นจะเรียนรู้ได้ด้วยหัวใจของมนุษย์ทุกคน พระหฤทัยของพระองค์ผู้ทรงถูกตัดสินประหารชีวิต และตรึงกางเขนบนเนินเขากัลวารีโอ จึงถูกเปิดออกในบั้นปลายชีวิตทางโลกของพระองค์”

 

          “หัวใจมนุษย์มีความรู้นี้ในระดับต่างกัน เบื้องหน้าพลังของคำพูดของนักบุญเปาโล ขอให้เราแต่ละคนถามตนเองว่ามีความรู้ในหัวใจตนในระดับใด…’เราจะมั่นใจเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ แม้ใจของเราอาจจะยังกล่าวโทษเราอยู่ก็ตาม เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง’ (1 ยน 3:19-20) พระหฤทัยของมนุษย์-พระ ไม่ตัดสินหัวใจมนุษย์ แต่ร้องเรียก และเชื้อเชิญ นี่คือจุดประสงค์ที่พระหฤทัยนี้ถูกแทงเปิดออกด้วยหอกของทหาร”

 

4.       “ธรรมล้ำลึกของพระหฤทัยเปิดออกผ่านบาดแผลทางร่างกาย ธรรมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่ของความเที่ยงธรรมเปิดออก ความรู้สึกลึกซึ้งของความเมตตาของพระเจ้าของเราก็เปิดออก (นักบุญเบอร์นาร์ด บทเทศน์ 61)”

 

          “พระคริสเจ้าตรัสในพิธีกรรมวันศุกร์ว่า ‘จงเรียนรู้จากเรา เพราะเราอ่อนโยน และมีใจสุภาพ’ (มธ 11:29)”

 

          “บางทีอาจเป็นเพียงครั้งเดียวที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระหฤทัยของพระองค์ด้วยคำพูดของพระองค์เอง และพระองค์ทรงเน้นลักษณะแท้ของพระหฤทัยว่า ‘อ่อนโยน และสุภาพ’ ราวกับทรงหมายความว่า พระองค์ทรงต้องการชนะใจมนุษย์ด้วยวิธีนี้เท่านั้น พระองค์ทรงต้องการเป็นราชาครองดวงใจทั้งหลายโดยอาศัย ‘ความอ่อนโยน และสุภาพ’ คำเหล่านี้บ่งบอกธรรมล้ำลึกของการครองราชย์ของพระองค์ ความอ่อนโยนและความสุภาพครอบคลุม “ความอุดมบริบูรณ์” ทั้งปวงแห่งพระหฤทัยของพระผู้ไถ่ ซึ่งนักบุญเปาโลเขียนถึงในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส แต่ “ความอ่อนโยน และสุภาพ” นั้น เผยแสดงพระองค์อย่างเต็มที่ด้วย และช่วยให้เรารู้จักพระองค์ และยอมรับพระองค์ และทำให้พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องชมเชยสูงสุด”

 

“บทเร้าวิงวอนอันไพเราะต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าถูกประพันธ์ขึ้นด้วยคำพูดที่คล้ายกันมากมาย เป็นการป่าวร้องชื่นชมความอุดมบริบูรณ์ของพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า ขอให้เราจงรำพึงเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนในวันนั้นเถิด”

 

5.       “ดังนั้น ณ จุดสุดท้ายของวงจรพิธีกรรมพื้นฐานของพระศาสนจักร – ซึ่งเริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ และผ่านช่วงเวลาของพระคริสตสมภพ จากนั้นก็มาถึงเทศกาลมหาพรต การเสด็จกลับคืนชีพ จนถึงวันเปนเตกอสเต วันอาทิตย์พระตรีเอกภาพ และวันฉลองพระคริสตวรกาย – วันฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้ามาถึงอย่างเงียบ ๆ วงจรทั้งหมดนี้ถูกห่อหุ้มไว้ในวันฉลองนี้คือในพระหฤทัยของมนุษย์-พระ จากจุดนี้เช่นกันที่ชีวิตของพระศาสนจักรเปล่งรัศมีออกมาทุกปี”

 

พระหฤทัยนี้คือ “ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์”

 

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 :  คำปราศรัยต่อชาวคาทอลิก 30,000 คน ที่มาชุมนุมกันที่จตุรัสเซนต์ ปีเตอร์ เพื่อสวดบทพรหมถือสาร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 1979

 

          พระหฤทัยของพระผู้ไถ่ประทานชีวิตแก่พระศาสนจักรทั้งมวล และดึงดูดมนุษย์ที่เปิดใจของตนรับความอุดมบริบูรณ์อันสุดจะหยั่งได้ของพระหฤทัยหนึ่งเดียวนี้

 

          “โดยอาศัยการมาชุมนุมกันในวันนี้ และด้วยบทภาวนาพรหมถือสารในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นพิเศษที่จะรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน ที่หัวใจมนุษย์ของเขาได้รับการดลใจจากพระหฤทัยนี้ ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่ มีคณะนักบวช สมาคม และชุมชนไม่น้อยที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักร และดึงพลังชีวิตของกิจกรรมของตนออกมาจากพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า”

 

          “ความผูกพันทางจิตนำไปสู่การปลุกความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรมครั้งใหญ่เสมอ ผู้นมัสการพระหฤทัยกลายเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่รับรู้ได้ไว และเมื่อเขาได้รับอนุญาตให้มีความสัมพันธ์กับพระหฤทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระอาจารย์ของเรา เขาจึงรู้สึกว่ามีความจำเป็นต้องทำการชดเชยบาปของชาวโลก ชดเชยความเมินเฉย และเย็นชาของหัวใจจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ภายในพระศาสนจักรต้องมีหัวใจที่เฝ้าระวังเหล่านี้ เพื่อว่าความรักของพระหฤทัยจะไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว และขาดการตอบสนอง!”

 

          “ในบรรดาบุคคลเหล่านี้ ผู้ที่ควรได้รับการชมเชยเป็นพิเศษคือทุกคนที่ถวายความทุกข์ทรมานของตนในฐานะที่เป็นยัญบูชาที่มีชีวิต ร่วมสนิทกับพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกแทงบนไม้กางเขน เมื่อถูกความรักเปลี่ยนสภาพไปแล้วเช่นนี้ ความทุกข์ทรมานของมนุษย์จะกลายเป็นเชื้อแป้งโดยเฉพาะสำหรับงานเพื่อความรอดของพระคริสตเจ้าในพระศาสนจักร”

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ