ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ

อัครเทวดา

angle01.jpg (8564 bytes)

อัครเทวดามีคาแอล

             พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาให้ประกอบด้วยใจบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรัก ให้แวดล้อมพระบัลลังก์ของพระองค์ ซึ่งได้โปรดประท่านพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ ความสวยงาม และปรีชาญาณแก่เทวดาด้วย
                     ในตำนานได้เล่าว่าเทวดาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งนามว่า "ลูซีแฟร์" แปลว่า ผู้มีแสงสว่าง เทวดาลูซีแฟร์ ทรนงในฤทธิ์อำนาจของตน และคิดกบฎต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะไม่ปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้า" แต่ยังมีอัครเทวดาองค์หนึ่งนามว่า "คามีแอล" แปลว่า "ใครเล่าจะมาเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้า" พร้อมสมัครพรรคพวกจึงทำสงครามกับลูซีแฟร์ เทวดาฝ่ายที่จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ก็ได้ขับไล่ลูซีแฟร์กับพวกลงนรกไป ผลแห่งความจงรักภักดีนี้เอง พระผู้เป็นเจ้าจึงตั้งให้ท่านเป็นอัศวิน แห่งกองทัพสรวงสวรรค์ ในพระธรรมใหม่ถือว่าท่านคือ อัครเทวดาแห่งความคุ้มครอง และปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิก.

อัครเทวดาราฟาแอล
อัครเทวดาคาเบรียล
อัครเทวดามีคาแอล

กลับหน้า ตำนานนักบุญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ