ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

อัครเทวดา

angle01.jpg (8564 bytes)

อัครเทวดามีคาแอล

             พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาให้ประกอบด้วยใจบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรัก ให้แวดล้อมพระบัลลังก์ของพระองค์ ซึ่งได้โปรดประท่านพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ ความสวยงาม และปรีชาญาณแก่เทวดาด้วย
                     ในตำนานได้เล่าว่าเทวดาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งนามว่า "ลูซีแฟร์" แปลว่า ผู้มีแสงสว่าง เทวดาลูซีแฟร์ ทรนงในฤทธิ์อำนาจของตน และคิดกบฎต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะไม่ปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้า" แต่ยังมีอัครเทวดาองค์หนึ่งนามว่า "คามีแอล" แปลว่า "ใครเล่าจะมาเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้า" พร้อมสมัครพรรคพวกจึงทำสงครามกับลูซีแฟร์ เทวดาฝ่ายที่จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ก็ได้ขับไล่ลูซีแฟร์กับพวกลงนรกไป ผลแห่งความจงรักภักดีนี้เอง พระผู้เป็นเจ้าจึงตั้งให้ท่านเป็นอัศวิน แห่งกองทัพสรวงสวรรค์ ในพระธรรมใหม่ถือว่าท่านคือ อัครเทวดาแห่งความคุ้มครอง และปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิก.

อัครเทวดาราฟาแอล
อัครเทวดาคาเบรียล
อัครเทวดามีคาแอล

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย