ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

อัครสาวก

disciple03.jpg (7204 bytes)

นักบุญธัดเดอัส(ยูดา)

       นักบุญธัดเดอัส คือหนึ่งในอัครสาวก 12 องค์ ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียก ดังจะพบได้ในพระวรสารนักบุญลูกา และหนังสือกิจการอัครสาวก "ยูดาบุตรยากอบ" แต่มีพระวรสารบางฉบับเรียกท่านว่า "ธัดเดอัส" เช่น พระวรสารนักบุญมัทธิว และมาระโก สำหรับเหตุผลที่ใช้ธัดเดอัสนั้น คงเป็นเพราะนักบุญมัทธิว และมาระโก ระวังเรื่องชื่อที่ซ้ำกันในพระวรสาร นั่นคือยูดาส อิสคาริโอท "ยูดา" คนละคนกันกับยูดาส บุตรคาริโอท
                สำหรับชื่อ ธัดเดอัส มาจากภาษาอารามัย นักบุญธัดเดอัส เป็นหลานชายของแม่พระ และนักบุญโยแซฟ ทั้งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเยซูเจ้า ท่านเป็นน้องชายของนักบุญยากอบ นักบุญธัดเดอัสได้ไปประกาศเทศนาสั่งสอน ยังประเทศเปอร์เซีย ที่สุดท่านได้จบชีวิตลงด้วยการเป็นมรณสักขี โดยถูกฆ่าตาย ด้วยหอกแบบที่มีขวานติดอยู่ ดังนั้นในภาพมักจะเห็นท่านถือหอก ที่มีขวานติดอยู่ อันเป็นสัญญาลักษณ์มรณสักขีของท่าน.

นักบุญเปาโล
นักบุญแมทธิว(ผู้นิพนธ์พระวรสาร)
นักบุญแอนดรูว์ 
นักบุญบาร์นาบัส
นักบุญโทมัส
นักบุญบาร์โธโลมิว
นักบุญยอห์น(ผู้นิพนธ์พระวรสาร)
นักบุญเปโตร
นักบุญธัดเดอัส(ยูดา)
นักบุญยากอบ(บุตรเศเบดี)
นักบุญฟิลิป
นักบุญซีโมน
นักบุญยอห์น บัปติสต์

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย