ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

อัครสาวก

disciple12.jpg (8607 bytes)

นักบุญยอห์น บัปติสต์

         ยอห์น เป็นบุตรของท่านสมณะเศคาริยาห์ และนางเอลีซาเบธ เทวดาคาเบียลได้ประจักษ์มาหาท่านเศคาริยาห์ขณะอยู่ในวิหาร และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเกิดของยอห์น เมื่อยอห์นเติบโตขึ้น ก็ได้ไปจำศีลภาวนาอยู่ที่ในทะเลทราย ไม่ดื่มสุราเมรัย รับประทานตั๊กแตนและน้ำผึ้งเป็นอาหารเท่านั้น จาริกสั่งสอนประชาชนทั่วไปที่แม่น้ำจอร์แดน โดยยอห์นประกาศว่า " ท่านทั้งหลายจงใช้โทษบาป และกลับใจเถิด เหตุว่าพระราชัยสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว ข้าพเจ้าเป็นเสียงร้องในที่เปลี่ยว จงเตรียมทางให้ตรงเพื่อรับเสด็จพระคริสตเจ้า" ประชาชนจำนวนมากได้รับศีลน้ำชำระบาปจากยอห์น พระเยซูเจ้าทรงขอให้ยอห์นโปรดศีลน้ำแก่พระองค์ด้วย
                   ท่านยอห์น กล้าตำหนิและตักเตือนกษัตริย์เฮโรด ที่ได้ทรงเอาภรรยาน้องชายของพระองค์ มาเป็นพระมเหสี ท่านจึงถูกจำคุก และถูกประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะ พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึงยอห์นว่า "ไม่มีประกาศกองค์ใด ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า ยอห์น บัปติสต์"

นักบุญเปาโล
นักบุญแมทธิว(ผู้นิพนธ์พระวรสาร)
นักบุญแอนดรูว์ 
นักบุญบาร์นาบัส
นักบุญโทมัส
นักบุญบาร์โธโลมิว
นักบุญยอห์น(ผู้นิพนธ์พระวรสาร)
นักบุญเปโตร
นักบุญธัดเดอัส(ยูดา)
นักบุญยากอบ(บุตรเศเบดี)
นักบุญฟิลิป
นักบุญซีโมน
นักบุญยอห์น บัปติสต์

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย