ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กำเนิดศักราช

ศักราชทั้ง 5 มีเรื่องราวกำเนิดเป็นมาดังนี้

 • พุทธศักราช (พ.ศ.)
  ตั้งขึ้นเมื่อ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธนิพพานแล้ว นับตั้งแต่นั้นเป็นปี พ.ศ. 1 (แต่ พม่า ลังกา นับเอาปีก่อนนิพพานแล้ว 1 ปี ดังนั้นจึงมี พ.ศ. เกินประเทศไทย 1 ปี

 • คริสตศักราช (ค.ศ.)
  ตั้งขึ้นเมื่อวันพระเยซูคริสต์ประสูติ หลัง พ.ศ.ล่วงแล้ว 543 ปี

 • มหาศักราช (ม.ศ.)
  ตั้งขึ้นนับ 1 ในปีที่พระเจ้าศาลิวาหนะ ราชวงศ์กะ ทรงมีชัยต่ออริราชศัตรูเถาะนักษัตร์ หลังพุทธศักราชล่วงแล้ว 622 ปี

 • จุลศักราช (จ.ศ.)
  ตั้งขึ้นสมัยกษัตริย์พม่าพระนามว่า สังฆราชมุนโสรหัน ซึ่งได้ลาสิขาออกมาชิงเอาราชสมบัติสำเร็จ เมื่อปีกุนนักษัตร์ หลังพุทธศักราชล่วงแล้ว 1181 ปี

 • รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)
  ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยถือเอาวันแห่งปีที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก องค์ปฐมบรมราชาแห่งราชวงศ์จักรี สร้างกรุงเทพฯเป็นมหานครตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 ปีขาล

การคำนวนหาเลขศักราช

- ต้องการ ทำ  พ.ศ.  เป็น  ค.ศ.  เอา  543   ลบ  พ.ศ.
- ต้องการ ทำ  ค.ศ.  เป็น  พ.ศ.   เอา  543  บวก  ค.ศ.
- ต้องการ ทำ  พ.ศ.  เป็น  ร.ศ.   เอา  543  ลบ  พ.ศ.
- ต้องการ ทำ  ร.ศ.  เป็น  พ.ศ.   เอา  543  บวก  ร.ศ.
- ต้องการ ทำ  พ.ศ.  เป็น  จ.ศ.   เอา  543  ลบ  พ.ศ.
- ต้องการ ทำ  จ.ศ.  เป็น  พ.ศ.   เอา  543  บวก  จ.ศ.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย