สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย

วิรุฬห์  ฉันท์ธนนันท์  (อัยการจังหวัดตราด) ผู้แต่งและเรียบเรียง

2

ส่วนรายละเอียดของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีอย่างไรและถูกจำกัดโดยกฎหมายที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะในปัจจุบันมีไว้อย่างไร  ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างไว้ดังต่อไปนี้

2.  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

 2.1  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  การจับและการคุมขังรวมทั้งการค้นตัวบุคคลจะกระทำมิได้  (มาตรา  32 วรรคแรก  วรรคสาม  และวรรคสี่  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.2  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานและได้รับความคุ้มครองในการอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข  การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากการยินยอมของผู้เข้าครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ (มาตรา 33  วรรคหนึ่ง – วรรคสาม  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.3  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้  (มาตรา  34  วรรคแรกและวรรคสอง  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.4  สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง  (มาตรา 41  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.5  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้  (มาตรา 42  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.6  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม  การจำกัดเสรีภาพเช่นว่านี้จะกระทำมิได้  (มาตรา  43  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.7  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   การพูด  การเขียน  การพิมพ์  การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  การจำกัดเสรีภาพเช่นว่านี้จะกระทำมิได้  (มาตรา 45  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.8  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  (มาตรา  56  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.9  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ  การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้  (มาตรา  63  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ