สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย

วิรุฬห์  ฉันท์ธนนันท์  (อัยการจังหวัดตราด) ผู้แต่งและเรียบเรียง

2

ส่วนรายละเอียดของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีอย่างไรและถูกจำกัดโดยกฎหมายที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะในปัจจุบันมีไว้อย่างไร  ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างไว้ดังต่อไปนี้

2.  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

 2.1  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  การจับและการคุมขังรวมทั้งการค้นตัวบุคคลจะกระทำมิได้  (มาตรา  32 วรรคแรก  วรรคสาม  และวรรคสี่  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.2  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานและได้รับความคุ้มครองในการอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข  การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากการยินยอมของผู้เข้าครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ (มาตรา 33  วรรคหนึ่ง – วรรคสาม  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.3  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้  (มาตรา  34  วรรคแรกและวรรคสอง  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.4  สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง  (มาตรา 41  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.5  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้  (มาตรา 42  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.6  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม  การจำกัดเสรีภาพเช่นว่านี้จะกระทำมิได้  (มาตรา  43  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.7  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   การพูด  การเขียน  การพิมพ์  การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  การจำกัดเสรีภาพเช่นว่านี้จะกระทำมิได้  (มาตรา 45  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.8  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  (มาตรา  56  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

        2.9  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ  การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้  (มาตรา  63  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550) 

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย