สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย

วิรุฬห์  ฉันท์ธนนันท์  (อัยการจังหวัดตราด) ผู้แต่งและเรียบเรียง

4

ข้อสรุป 

   อาจกล่าวสรุปได้ว่า  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น  ได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (ปัจเจกชน)  รัฐจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ  จะล่วงละเมิดมิได้  เว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจให้มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการได้  โดยให้ความสำคัญแก่ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนว่าต้องมาก่อนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (ปัจเจกชน)   เช่น  ถึงแม้บุคคลจะมีเสรีภาพในเคหสถาน (บ้านพัก)  แต่เคหสถานดังกล่าวอาจถูกตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นของศาล  หากปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในบ้านพักดังกล่าว  หรือมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า  บ้านพักดังกล่าวมีสิ่งของผิดกฎหมาย  เช่น ยาเสพติด  หรือปืนเถื่อน  ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน  หรือถึงแม้บุคคลจะมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  แต่หากถิ่นที่อยู่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติต้องห้ามแล้ว  ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมมีความผิดตามกฎหมาย  หรือกรณีถึงแม้ว่าสิทธิของบุคคลในทางทรัพย์สินจะได้รับความคุ้มครอง  แต่หากถูกผู้อื่นเข้าครอบครองปรปักษ์  ตามป.พ.พ. มาตรา  1382  บุคคลที่เป็นเจ้าของก็อาจเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นได้  หรือถึงแม้จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ก็อาจถูกรัฐเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของได้  หรือแม้กระทั่งแม้บุคคลจะมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรืออาชีพ  แต่หากบุคคลนั้นเป็นคนต่างด้าว  การประกอบอาชีพบางอย่างก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือผู้ที่จะประกอบกิจการโรงแรมได้  ก็ต่อเมื่อต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามขั้นตอนของกฎหมายเสียก่อน  หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยคำพูดหรือการชุมนุมทางการเมือง  จะต้องไม่เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือจะต้องไม่เข้าข่ายความผิดฐานเป็นกบฏ  และต้องไม่ทำลายทรัพย์สินผู้อื่นหรือทรัพย์สินของทางราชการ  การจำกัดสิทธิและเสรีภาพเช่นว่านี้ก็เพื่อรับรองและคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  ประโยชน์ของส่วนรวมดังกล่าวจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้

          ตัวอย่าง  ถึงแม้บุคคลจะมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  แต่หากถิ่นที่อยู่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติต้องห้ามแล้ว  ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมมีความผิดตามกฎหมาย  เหตุผลของกฎหมายที่ให้มีความผิดอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพก็เพราะจำเป็นที่จะต้องสงวนรักษาป่าอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไว้  ไม่ให้หมดไป  อันก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา  เช่น  ผลเสียหายในเรื่องอุทกภัย  การสูญสิ้นไปซึ่งสัตว์ป่า  เป็นต้น 

          ตัวอย่าง  กรณีถึงแม้ว่าสิทธิของบุคคลในทางทรัพย์สินจะได้รับความคุ้มครอง  แต่หากถูกผู้อื่นเข้าครอบครองปรปักษ์  ตาม  ป.พ.พ. มาตรา  1382  บุคคลที่เป็นเจ้าของก็อาจเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นได้  ทั้งนี้การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินดังกล่าวก็เพื่อป้องกันมิให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  เช่น  ที่ดิน  ปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  จะทำให้เกิดการไม่พัฒนาประเทศ  เพราะไม่มีใครเข้าไปบุกเบิกหักล้างถางพง  เพื่อทำการอยู่อาศัยหรือทำการเกษตร  เป็นต้น

          ตัวอย่าง  ถึงแม้จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ก็อาจถูกรัฐเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของได้  การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินเช่นนี้ก็เพื่อนำที่ดินที่เวนคืนไปใช้ประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์ของสาธารณะโดยการนำไปสร้างถนนให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา

          ตัวอย่าง  แม้บุคคลจะมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรืออาชีพ  ผู้ที่จะประกอบกิจการโรงแรมได้  ก็ต่อเมื่อต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามขั้นตอนของกฎหมายเสียก่อน  ทั้งนี้  ก็เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดแก่ส่วนรวมหรือประชาชนตามมา  เพราะก่อนที่จะอนุญาต  เจ้าพนักงานจะต้องมีการตรวจสอบโรงแรมในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  ความมั่นคงของอาคารมิให้พังลงมาเป็นอันตรายแก่ ผู้ที่มาพัก  การที่จะไม่ให้มีที่จอดรถอยู่ติดกับห้องพักก็เพื่อป้องกันการฉุดคร่าหญิงเข้าไปข่มขืนกระทำชำเราในห้องพัก  หรือการที่จะต้องตรวจของความถูกสุขอนามัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของแขกผู้มาพักและผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรม 

          ดังนั้น  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล (ปัจเจกชน)  นั้น  มีความสำคัญที่รัฐจะต้องให้การรับรองและคุ้มครอง  แต่หากให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างไม่มีขอบเขตหรือตามอำเภอใจแล้ว  สิทธิและเสรีภาพที่ใช้ของบุคคลนั้นก็อาจไปกระทบกระทั่งถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือกระทบความมั่นคงของประเทศอันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว  ประเทศชาตินั้นก็จะอยู่ไม่ได้และสูญสิ้นไปในที่สุด  ด้วยเหตุนี้เองกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือฉบับก่อนบางฉบับ  หรือกฎหมายอื่นที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้ของประเทศไทยหรือของบางประเทศ  จึงรับรองและคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนให้มีความสำคัญและมาก่อนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่ละคนเป็นคน ๆ ไป  และการจำกัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ  เพราะการจำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเอง  หรือเป็นไปตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้นั่นเอง 

<< ย้อนกลับ

  • วิรุฬห์  ฉันท์ธนนันท์  (อัยการจังหวัดตราด) ผู้แต่งและเรียบเรียง

  • กิตติ  เรืองรัตนตรัย อัยการจังหวัด สคช.) ผู้ร่วมจัดทำ

  • บัญญัติ  เลิศมณีรัตน์ (รองอัยการจังหวัด สคช.) ผู้ร่วมจัดทำ

  • ทิพวรรณ  (นิติกร 7) ปุรินทราภิบาล  ผู้ร่วมจัดทำ

  • เกรียงไกร  แก้ววันทา (นิติกร 6 ว) ผู้ร่วมจัดทำ

  • ฟาริดา  ไกลญาติ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ผู้ร่วมจัดทำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ