สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

ลักษณะของสังคมวิทยา

สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคนในฐานะที่ไม่อยู่โดดเดี่ยวแต่อยู่รวมกับผู้อื่น สังคมวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขของสังคม ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนและปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ ที่คนทำให้เกิดขึ้น สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเพื่อหา คำอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นว่า ทำไมจึงเกิดขึ้นหรือเป็นเช่นนั้น อย่างเช่น เมื่อเราเห็นผู้อพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง ก็หาคำตอบและตั้งทฤษฎีว่า ทำไมคนจึงอพยพเข้าสู่เมือง ดังนี้เป็นต้น

ลักษณะของสังคมวิทยาโดยทั่วไป มีดังนี้

1) สังคมวิทยาเป็นศาสตร์ว่าด้วยสังคม (Social Sciences) ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences) จึงแตกต่างจากดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ สังคมวิทยาก็เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นวิชาความรู้ที่ได้จากสังเกตพิจารณา (Empiricism) หรือการทดลองอย่างมีระเบียบและระบบอย่างมีเหตุผล (Rationalism) มีการวิเคราะห์ (Analysis) การตีความ (Interpretation) หรือการทวนสอบ (Verification) จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็นความจริงและใคร ๆ ก็สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจได้ตรงกัน

2) สังคมวิทยาเป็นวิชาที่แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสังคมมนุษย์ เช่น ศึกษาหาสาเหตุว่า ทำไมคนงานจึงนัดหยุดงานหรือเดินขบวน หรือทำไมจึงเกิดการอพยพของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำไมคนจึงฆ่าตัวตาย ฯลฯ 3) สังคมวิทยาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ว่า “ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น” โดยอธิบายให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ใช่ควรจะเป็น (What actually is, not what ought to be) สังคมวิทยาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความดี – เลว ผิดหรือถูก หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับคุณธรรมของชีวิต สังคมวิทยาจะแสดงให้เห็นว่า ในระยะหนึ่ง สถานที่นั้น กลุ่มชนนั้น มีความเชื่อมั่นในคุณค่าทางสังคมอย่างไร สังคมวิทยาจะไม่ตัดสินชี้ขาด ลงไปว่า ความเชื่อนั้นดีหรือเลว หรือควรยึดมั่นคุณค่านั้น เพราะดีกว่าของกลุ่มอื่น แต่จะศึกษาในรูปของปรากฏการณ์ทางสังคม

4) สังคมวิทยาเป็นวิชาที่มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมทุกอย่างที่ปรากฏ ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทั้งหมด โดยพยายามที่จะหากฎหรือหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น สังคมวิทยาจะไม่สนใจกับการสงครามหรือการปฏิวัติเฉพาะครั้งใดครั้งหนึ่ง ที่ใดที่หนึ่ง แต่จะสนใจในลักษณะที่ปรากฏการณ์ทางสังคม ทั่ว ๆ ไป

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย