Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

ลักษณะของสังคมวิทยา

ขอบเขตของสังคมวิทยา

โดยเหตุที่สังคมวิทยาศึกษาถึงระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม ขอบเขตของวิชานี้ จึงกว้างขวางมาก ซึ่งอาจสรุปได้กว้าง ๆ ว่า สังคมวิทยาเป็นวิชาที่กล่าวถึง
1) สังคม (Society) และวัฒนธรรม (Culture)
2) การจัดระเบียบสังคม (Social Organization)
3) ประชากรและมนุษยนิเวศวิทยา (Population and Human Ecology)
4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change)
5) ความไม่เป็นระเบียบของสังคมและปัญหาสังคม (Social Disorganization and Social Problems)
6) สังคมวิทยาชนบท (Rural Sociology)
7) สังคมวิทยานคร (Urban Sociology) ฯลฯ

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com