สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

ลักษณะของสังคมวิทยา

ขอบเขตของสังคมวิทยา

โดยเหตุที่สังคมวิทยาศึกษาถึงระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม ขอบเขตของวิชานี้ จึงกว้างขวางมาก ซึ่งอาจสรุปได้กว้าง ๆ ว่า สังคมวิทยาเป็นวิชาที่กล่าวถึง
1) สังคม (Society) และวัฒนธรรม (Culture)
2) การจัดระเบียบสังคม (Social Organization)
3) ประชากรและมนุษยนิเวศวิทยา (Population and Human Ecology)
4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change)
5) ความไม่เป็นระเบียบของสังคมและปัญหาสังคม (Social Disorganization and Social Problems)
6) สังคมวิทยาชนบท (Rural Sociology)
7) สังคมวิทยานคร (Urban Sociology) ฯลฯ

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย