สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

ลักษณะของสังคมวิทยา

วิธีการศึกษาสังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า สังคมวิทยานั้น เป็นการศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคมแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีลักษณะดังนี้

1) เป็นความรู้ที่สามารถพิสูจน์ได้
2) เป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ มีหลักฐานยืนยัน ไม่เป็นเพียงการคาดคะเนหรือเดาเอาเท่านั้น
3) ต้องเป็นระบบและมีวิธีการหาความรู้
4) ต้องมีความเที่ยงตรง ทดลองกี่ครั้งก็ได้ผลออกมาเช่นเดิม

วิธีการที่จะนำมาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องประกอบไปด้วยหลักใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

1) Objectivities หมายถึง การรวบรวมผลงานหรือข้อยุติที่ได้จากการสำรวจอย่างถูกต้อง ปราศจากอคติ ไม่ลำเอียงใด ๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ และอื่น ๆ

2) Relativism ต้องมีความรู้สึกนึกคิดที่ว่า ความรู้ได้ในวันนี้ อาจจะยังไม่ยุติหรือยังไม่จริงเสมอไป แต่ก็เป็นจริงจนกว่าคนอื่นจะหาหลักฐานมากโต้แย้งได้

3) Ethical Neutrality ต้องมีอุเบกขาหรือมีความเป็นกลางทางศีลธรรมจรรยา เช่น ไม่แสดงออกไปว่า สิ่งนั้นผิด สิ่งนี้ถูก สิ่งนั้นดี สิ่งนี้เลว นักวิทยาศาสตร์สนใจเฉพาะความเป็นจริงในปรากฏการณ์นั้น ๆ เท่านั้น

4) Persimony เมื่อการอธิบายปรากฏการณ์ใด ๆ แจ่มชัดแล้ว ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ยืดยาวต่อไป เช่น ลมพัดใบไม้ ใบไม้ไหวเพราะพลังธรรมชาติ นั่นคือ ไม่จำเป็นต้องอธิบายต่อไปว่า พลังธรรมชาติอาจจะมีผีสิงอยู่ก็ได้ ฯลฯ

5) Skepticism การศึกษาวิทยาศาสตร์ต้องขจัดความสงสัยออกไป เมื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่าย มีจิตอันแน่วแน่

6) Humility นักวิทยาศาสตร์ต้องมีความถ่อมตนในเรื่องความรู้และรู้สึกเสมอว่าความรู้ที่ยังแสวงหาไม่พบยังมีมากอยู่

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ