สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

สถาบันทางสังคม

สถาบันทางสังคมที่สำคัญ

นักสังคมวิทยาได้อธิบายจำแนกสถาบันทางสังคมที่สำคัญเป็น 6 สถาบัน คือ

1) สถาบันทางครอบครัว (Family Institution)
2) สถาบันทางการศึกษา (Educational Institution)
3) สถาบันทางศาสนา (Religious Institution)
4) สถาบันทางการเมือง (Political Institution)
5) สถาบันทางเศรษฐกิจ (Economic Institution)
6) สถาบันทางนันทนาการ (Recreational Institution)

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย