สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

พฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)

พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviational Behavior)

พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม เป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับและไม่อาจทนได้ สังคมเห็นว่า เป็นความรับผิดชอบของสังคมและมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น ผู้เสพยาเสพติดให้โทษ

การที่คนเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันและ ที่สำคัญ มีดังนี้

1) ปัจจัยทางชีววิทยา (Biological Factor) เช่น เด็กเกิดมามีความผิดปกติ มีความบกพร่องบางอย่างทางร่างกาย เช่น ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ต่อมไทรอยด์ มักจะเป็นคนอารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย

2) ปัจจัยทางจิต (Mental Factor) โดยปกติคนเรามักจะไม่กระทำผิด แต่ถ้า จิตใจได้รับความบีบคั้นมาก ๆ ได้รับความไม่ยุติธรรม เขาคนนั้นย่อมก่ออาชญากรรม ขึ้นได้3) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เช่น อากาศร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป ทำให้คนอารมณ์หงุดหงิดและกระทำผิดได้ สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น เกิดความยากจน ครอบครัวแตกแยก ย่อมทำให้คนทำผิดได้

4) ปัจจัยค่านิยมทางสังคม (Social Factor) เช่น ค่านิยมถือเงินเป็นพระเจ้า ทำให้คนทำผิดเกิดการโกงกิน (Corruption)

5) ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม (Social Structure Factor) ในสังคมไม่ได้กำหนดบรรทัดฐานทางสังคมไว้อย่างชัดเจนหรือกำหนดไว้แล้ว แต่มิได้มีการอบรม เรียนรู้ กฎหมายไทย คนไทยต้องรู้ แต่คนบางส่วนไม่รู้

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ