สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

พฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)

พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviational Behavior)

พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม เป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับและไม่อาจทนได้ สังคมเห็นว่า เป็นความรับผิดชอบของสังคมและมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น ผู้เสพยาเสพติดให้โทษ

การที่คนเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันและ ที่สำคัญ มีดังนี้

1) ปัจจัยทางชีววิทยา (Biological Factor) เช่น เด็กเกิดมามีความผิดปกติ มีความบกพร่องบางอย่างทางร่างกาย เช่น ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ต่อมไทรอยด์ มักจะเป็นคนอารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย

2) ปัจจัยทางจิต (Mental Factor) โดยปกติคนเรามักจะไม่กระทำผิด แต่ถ้า จิตใจได้รับความบีบคั้นมาก ๆ ได้รับความไม่ยุติธรรม เขาคนนั้นย่อมก่ออาชญากรรม ขึ้นได้3) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เช่น อากาศร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป ทำให้คนอารมณ์หงุดหงิดและกระทำผิดได้ สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น เกิดความยากจน ครอบครัวแตกแยก ย่อมทำให้คนทำผิดได้

4) ปัจจัยค่านิยมทางสังคม (Social Factor) เช่น ค่านิยมถือเงินเป็นพระเจ้า ทำให้คนทำผิดเกิดการโกงกิน (Corruption)

5) ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม (Social Structure Factor) ในสังคมไม่ได้กำหนดบรรทัดฐานทางสังคมไว้อย่างชัดเจนหรือกำหนดไว้แล้ว แต่มิได้มีการอบรม เรียนรู้ กฎหมายไทย คนไทยต้องรู้ แต่คนบางส่วนไม่รู้

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย