สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

พฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)

ความไม่เป็นระเบียบของสังคม (Social Disorganization)

ความไม่เป็นระเบียบของสังคม หมายถึง ภาวะสังคมหรือสถาบันพื้นฐานทางสังคมไม่สามารถที่จะควบคุมสมาชิกของสังคมให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่สังคมวางไว้ได้ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หมายถึง ความไม่เหมาะสมในระบบสังคมที่ทำให้จุดประสงค์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป

สาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบของสังคม พอสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้

1) เกิดจากความล้มเหลวของกลุ่มจารีตประเพณี หรือสถาบันพื้นฐานไม่สามารถจะรักษาค่านิยม ความมุ่งหวัง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ได้ เพราะสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้นในสังคม

2) ผลประโยชน์ของกลุ่มคนขัดกัน เช่น กลุ่มนายจ้างและกลุ่มลูกจ้าง ทำให้มีการประท้วงต่าง ๆ ขึ้น3) สถานภาพและบทบาทที่ขัดแย้งกัน ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้นในสังคม เช่น แม่มีสถานภาพเป็นแม่ การเลี้ยงดูลูกเป็นบทบาทของแม่ แต่เมื่อแม่ไม่มีเงินเลี้ยงดูลูก เกิดไปลักขโมยสิ่งของ นั่นคือ สถานภาพแม่ บทบาทเลี้ยงดูลูกไปขัดกับ สถานภาพโจรและบทบาทลักขโมย จึงเกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้นในสังคม

4) ความผิดพลาดในการให้การอบรม เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสังคม สถาบันหรือองค์การต่าง ๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว ศาสนา โรงเรียน สื่อสารมวลชน เป็นต้น ให้การอบรมที่ผิด ย่อมเกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้นในสังคม เช่น พ่ออบรมลูก ไม่ให้ดื่มสุรา แต่ตนเองดื่มและใช้ให้ลูกไปซื้อมาให้ด้วย

5) ความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหวัง เช่นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมให้คนปฏิบัติตาม คือ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความมุ่งหวัง ก็คือ อยากให้ทุกคนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต แต่เมื่อปฏิบัติตามแล้วอาจไม่เกิดผลตรงกับความมุ่งหวังก็ได้ ทำให้คนไม่ปฏิบัติตาม แล้วก็ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้นในสังคม

อ่านต่อ >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย