สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เป็นที่ยอมรับกันว่า สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรคงสภาพเดิมอยู่ชั่วนิรันดร กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดหรือไม่ชัด เร็วหรือช้าเท่านั้น และในที่สุดก็แตกดับสลายไป อาทิ รถยนต์เมื่อประกอบเสร็จใหม่ ๆ เราซื้อมาใช้ก็เป็นรถยนต์ใหม่ แต่พอใช้ไปสัก 2 – 3 ปี ก็กลายเป็นรถยนต์เก่า และเมื่อใช้ไปนาน ๆ ก็เก่ายิ่งขึ้น จนในที่สุดก็กลายเป็นเศษเหล็ก ต้นไม้เมื่อแรกปลูกก็เป็นต้นไม้เล็ก ๆ นาน ๆ ไปต้นไม้ก็เติบใหญ่ขึ้น มนุษย์เมื่อแรกเกิดก็พูดไม่ได้ เดินไม่ได้ ครั้นมีอายุ 2 – 3 ขวบ ก็พูดได้และเดินได้ และในที่สุดก็ล้มตาย หมดสภาพแห่งความเป็นมนุษย์ จึงกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือมิใช่วัตถุก็ตาม ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ สังคมมนุษย์ก็อยู่ภายใต้กฎดังกล่าว คือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์สังเกตเห็นได้ ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้าไม่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนมากนัก หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีขอบเขตกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของบุคคลอย่างรุนแรงก็ได้

1. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่มีสังคมใดที่ปราศจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพราะสภาพแวดล้อมของชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการดำรงชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับสภาพใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้ อย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวถึงมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้ว มักจะมีการอภิปรายกันแทบหาจุดจบไม่ได้ เพราะสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น มักจะ เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน นอกจากนี้ นักสังคมวิทยารุ่นเก่า ๆ มักจะมองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่า เป็นความเจริญก้าวหน้า (Progress) แต่ปัจจุบันนี้ หากยอมรับกันไม่ เพราะความเจริญก้าวหน้าจะมีหรือไม่นั้นอยู่ที่การตีคุณค่า และขึ้นอยู่กับทัศนะของคนการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางสังคมวิทยา ทั้งนี้ เพราะการ เปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป ในทางสังคมวิทยานั้น ถือว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีการปะทะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อกันของคน คือ ที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของบุคคลแตกต่างไปจากที่เคยเป็นอยู่มาแต่เดิม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ด้วยตาในลักษณะต่าง ๆ ของวิธีการดำรงชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงในความเป็นอยู่ของมนุษย์ บางอย่างมิได้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป เช่น การแต่งกาย การลอกเลียนแบบวัฒนธรรม ของชาติอื่น การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เว้นเสียแต่การเปลี่ยนแปลงนั้น มีผลสะท้อนให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของคนแตกต่างไปจากที่เคยเป็นอยู่เดิม นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าคนส่วนมากมักนึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางวัตถุ แต่นักสังคมวิทยาให้ความสนใจการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวัฒนธรรมทางวัตถุและมิใช่วัตถุรวมกัน

อ่านต่อ >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย