สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

 แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

ปรัชญาว่าด้วยรัฐ

            ปรัชญาว่าด้วยรัฐ มีมาตั้งแต่สมัยกรีก ในสมัยนั้นปรัชญาเมธีต่างๆ ให้ความสนใจกับการจัดรูปแบบสถาบันการเมืองการปกครองเป็นอันมาก นครรัฐต่างๆ ในเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครรัฐเอเธนส์ รูปแบบ การปกครอง เมื่อครั้งกระนั้น มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อรูปแบบการปกครองของรัฐต่างๆ ในปัจจุบันนี้
       ทั้ง Socrates (469-399 BCE) Plato (427-347 BCE) และ Aristotle (384-322 BCE) ล้วนเป็นนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญในสมัยกรีก

            ในระยะก่อนคริสตกาล ดังคำกล่าวว่า “โสกราตีส เป็นศาสดาของผู้สอน เพลโต เป็นศาสดาของผู้คิด และอริสโตเติล เป็นศาสดาของผู้เรียน”โดยที่ทั้งหมด มองว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม รัฐจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อสนองตอบความต้องการของมนุษย์ แต่ในบรรดาบุคคลทั้งสามนี้ อริสโตเติลเป็นปรัชญาเมธีที่ได้กล่าวถึงรัฐไว้อย่างเป็นระเบียบที่สุด ขณะที่โสกราตีสนั้น เน้นหนักไปในทางคุณธรรมและศีลธรรมจรรยาเขาจึงเป็นผู้ที่สนับสนุนรูปการปกครองแบบอภิชนาธิไตย ส่วนเพลโตเอง นอกจากจะไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของรัฐไว้อย่างเป็นระเบียบแล้ว ยังมีผู้วิจารณ์ว่า เพลโตมีความคิดเกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยรัฐค่อนข้างสับสน คือ มักจะหนักไปในทางการจัดรูปแบบของรัฐในอุดมคติ ซึ่งควรปกครองโดยรูปแบบราชาธิปไตย มากกว่าอย่างอื่น

                     อริสโตเติลได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์ เพราะได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของรัฐ กำเนิดรัฐ รูปของรัฐ และความสิ้นสุดของรัฐไว้อย่างละเอียดลออ จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นนักปรัชญาคนแรกที่ได้พูดถึงรัฐเอาไว้อย่างชัดเจน ดังที่เรียกกันในเวลานั้นว่า Polis อันหมายถึงระเบียบองค์การชั้นสูงสุดของประชาคม อริสโตเติลถือว่า รัฐ เป็นประชาคมหรือที่รวมของบุคคลทั้งหลาย ระเบียบสำคัญของประชาชน ก็คือ การปกครองของรัฐบาล ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ดังที่เรียกกันในเวลานี้ว่า รัฐธรรมนูญ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย