สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

 แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

ระบบรัฐสภา

 (Parliamentary System)

ในบรรดาระบบรัฐบาลทั้งหลาย ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา (นายกรัฐมนตรี) เป็นระบบที่พัฒนามายาวนานที่สุด และเป็นระบบที่นิยมแพร่หลายในประเทศประชาธิปไตยมากที่สุดในขณะนี้ ระบบดังกล่าว เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยที่ ลักษณะสำคัญของระบบรัฐสภา อาทิเช่น

1)      ไม่ยึดหลักการแบ่งแยกอำนาจอย่างเคร่งครัด

2)      ประมุขของประเทศเป็นคนละคนกับหัวหน้ารัฐบาล

3)      ประมุขของประเทศไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง

4)      สภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน และรัฐบาลมาจากความไว้วางใจของสภา

5)      สภามีอำนาจควบคุมการทำงานของรัฐบาล

6)      รัฐบาลเสนอให้ประมุขของรัฐยุบสภาได้

โดยที่มีประเทศซึ่งใช้ระบบรัฐสภา ได้แก่ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย