ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทย

หลวงนิแพทย์นิติสรรค์ (ฮวดหลี หุตะโกวิท)

แปลจากต้นฉบับภาษษอังกฤษเรื่อง
The Tai Race-The Elder Brother of the Chinese
โดย Dr.William Clifton Dodd

คำนำ

         หมอดอดด์ได้เข้ามาทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์อยู่ ในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายเป็นเวลาถึง 33 ปี ในระหว่างนั้นก็ได้เดินทางไปยังภาคต่างๆ ของประเทศไทย เท่าที่และโอกาสจะเอื้ออำนวยให้ หมอดอดด์จึงเป็นผู้ที่รู้จักกับคนไทยและรู้ภษษไทยดี โดยเฉพาะภาษาไทยในภาคเหนือนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาษาที่สองของท่าน คาวมสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างหมอดอดด์กับคนไทยได้ทำให้ท่านเกิดความรักประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างยิ่ง และความรักในคนไทยนี้ได้ทำให้หมอดอดด์มีความอุตสาหะและความอดทนต่อความยากลำบากต่างๆ ออกเดินทางออกจากประเทศไทยไปเยี่ยมเยียนทำความรู้จักกับคนไทยที่อยู่ในประเทศอื่นๆ นอกประเทศไทยเป็นระยะทางประมาณ 2000 ไมล์ ดังปรากฎรายละเอียดอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว
      หนังสือของหมอดอดด์เล่มนี้ นับว่าเป็นเอกสารที่สำคัญยิ่งเล่มหนึ่งทางด้านความรู้สึกของคนไทยในประเทศไทย เพราะได้ทำให้คนไทยตื่นตัวในความรู้ที่ว่า ชนชาติไทยนั้นเป็นชนชาติที่อยู่ในเนื้อที่อันแผ่ไพศาล ตั้งแต่แคว้นอัสสัมในประเทศอินเดีย ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศจีนภาคใต้ในมณฑลยูนาน มณฑลกวางสี มณฑลไกวเจา มณฑลกวางตุ้ง และเกาะไหหลำ ประเทศลาว และแคว้นตังเกี๋ยในประเทศเวียตนามเหนือ ความรู้ที่หมอดอดด์ได้ทำให้ปรากฎขึ้นนี้ เป็นความรู้อันเกิดจากความอุตสาหะที่ได้เดินทางไปพบปะมาด้วยตนเอง แล้วบันทึกไว้อย่างมีหลักฐาน จึงเป็นความรู้ที่ไม่มีผู้ใดจะขัดแย้งหรือถกเถียงได้ หมอดอดด์ได้ประมาณจำนวนคนไทยซึ่งอยู่ในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยในสมัยนั้น (ซึ่งมีพลเมืองเพียง 10 ล้านคน) ไว้ว่า มีประมาณ 20 ล้านคน ถ้าจะคิดถึงเวลาที่ผ่านมาแล้ว 50 ปีเศษถึงสมัยปัจจุบันนี้ ก็น่าจะอนุมานเอาได้ว่า คนไทยทั้งหมดในโลกนี้ บัดนี้มีจำนวนมากมายเพียงใด
       นอกจากความจริงที่ได้ประสบมาด้วยตนเองแล้ว หมอดอดด์ยังได้ศึกษาหนังสือและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับชนชาติไทย ซึ่งผู้รู้ในสมัยนั้นได้ค้นคว้าเอามาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ของจีน แล้วได้เสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า ชนชาติไทยเคยเป็นชนชาติใหญ่อยู่ในประเทศจีน และมีความเก่าแก่กว่าชนชาติจีนตลอดจนชนชาติอื่นๆ ที่ถือว่าเก่าแก่ในโลกนี้อีกหลายชาติ ชนชาติไทยได้อพยพจากภาคเหนือของจีนลงมาสู่ภาคใต้ของจีนเมื่อหลายพันปีมาแล้ว มาตั้งราชอาณาจักรขึ้นในมณฑลยูนาน เรียกว่าน่านเจ้า มีหลักฐานปรากฎอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ของจีน แล้วได้อพยพลงมาทางทิศใต้ในเวลาต่อมาจนได้มาตั้งราชอาณาจักรขึ้นในประเทศไทยปัจจุบันนี้
         ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยตามแนวที่ปรากฎอยู่ในหนังสือของหมอดอดด์ และในบทนิพนธ์ของนักปราชญ์และผู้รู้อื่นๆ ในสมัยนั้น ได้เป็นที่เชื่อถือกันในบรรดานักศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยตลอดลงมาจนถึงปัจจุบัน และเท่าที่สอนกันอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในแนวนี้ เพราะข้อเท็จจริงต่างๆ ที่กล่าวไว้ในประวัติศาสตร์แนวนี้ ออกจะดูมีเหตุผลรับกันทำให้ผู้ศึกษาเห็นจริงได้ ยิ่งได้นำข้อเท็จจริงเหล่านั้นมาปรับเข้ากับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเท่าที่รู้กันแน่นอน ก็ยิ่งเห็นจริงเข้าไปอีก ยกตัวอย่างเช่นยุคสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น ปรากฎว่าคนไทยเรามีความเจริญอย่างสูงในทางการปกครอง ทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอุตสาหกรรม จนมีหลายท่านเรียกยุคสุโขทัยว่า ยุคทองแห่งประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ปรากฎการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นลอยๆ ไม่ได้จำต้องมีเหตุสืบเนื่องมาจากอดีต ชนชาติไทยจะภือกำเนิดแบบโอปปาติกะ คือพลุ่งโพลงขึ้นมาโดยมีความเจริญเต็มตัวในทันทีทันใดนั้น ดูออกจะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ น่าจะต้องคิดไปก่อนว่าก่อนที่คนไทยจะมาตั้งราชอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนั้น คนไทยได้เคยมีประสบการณ์ทางการปกครอง ทางศิลปะ ทางวัฒนธรรม และในปัจจัยอื่นๆแห่งความเจริญรุ่งเรื่องมาแล้วเป็นอย่างดี และเป็นเวลานาน ยุคทองนั้นจะทำให้เกิดขึ้นในเวลาปีสองปีหรือแม้นแต่ร้อยปีสองร้อยปีเห็นจะไม่ได้ ชนชาติไทยน่าจะได้มีประสบการณ์แห่งอารยธรรมและวัฒนธรรมอันเป็นของตนมานานกว่านั้นมาก ความเชื่อถือว่าคนไทยเคยมีประเทศอันเป็นเอกราชเป็นของตนเอง มีการปกครองของตนเอง ตลอดจนมีอำนาจของตนเองที่จะรักษาความเป็นไทยของตนไว้ ในที่อื่นก่อนที่จะมาสร้างอาณาจักรสุโขทัยขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายความเป็นยุคทองของสุโขทัยได้โดยแจ่มแจ้งที่สุด หากที่นั่นมิใช่อาณาจักรน่านเจ้าแล้ว ก็ยังไม่ปรากฎว่ามีที่อื่นที่ผู้ใดรู้จักหรือค้นพบ


          ในระยะสองสามปีที่แล้วมานี้ ได้มีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของคนไทยมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจนั้นปรากฎว่าส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศที่มิได้เคยมีความสัมพันธ์กับคนไทยเป็นเวลายาวนานเช่นหมอดอดด์ แหล่งค้นคว้านั้นก็คือเอกสารทางประวัติศาสตร์ของชาวจีนเช่นเดียวกับที่เคยทำกันมาแต่ก่อน
        ชนชาติจีนเป็นชาติที่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในโลก จะหาชนชาติใดเสมอมิได้ และเอกสารต่างๆ เหล่านี้ก็มีมากมายเกินที่จะประมาณได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การค้นคว้าจากเอกสารอันมากมายของจีนก็ย่อมจะได้ผลเป็นข้อเท็จจริงหรือความเห็นที่ขัดกับข้อเท็จจริง และความเห็นที่เคยเชื่อถือกันมาแต่ก่อนเป็นธรรมดา ฝ่ายใดควรจะเชื่อถือได้เพียงใดหรือไม่ก็อยู่ที่ผู้ศึกษาเอง ในปัจจุบันมีความเห็นเกิดขึ้นในบางแห่งว่าอาณาจักรน่านเจ้านั้นมิใช่ของไทย และคนไทยไม่เคยมีส่วนสำคัญในอาณาจักรนั้นเลย ทั้งนี้โดยมีหลักฐานจากเอกสารของจีนที่แตกต่างไปจากเอกสารที่ได้เคยศึกษากันมาแต่ก่อน
         หนังสือของหมอดอดด์ที่พิมพ์ขึ้นครั้งนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ในอันที่จะได้ใช้ศึกษาเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงใหม่และความเห็นใหม่ที่เกิดขึ้น ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีเก่ากับทฤษฎีใหม่นั้น พระจพประมวลไว้ได้ดังต่อไปนี้
        ทฤษฎีใหม่นั้นขัดแย้งกับความเชื่อถือที่ว่า น่านเจ้าเคยเป็นอาณาจักรอันสำคัญของไทยโดยสิ้นเชิง แต่ก็มิได้เสนอไว้เลยว่า คนไทยเคยอยู่ที่ไหน มีประสบการณ์อย่างไรบ้าง พูดง่ายๆคือคนไทยไม่เคยมีหัวนอนปลายตีนมาก่อน จนถึงยุคสุโขทัยจึงได้มีตัวตนขึ้น หรืออย่างน้อยหัวนอนปลายตีนของคนไทยนั้นก็ยังหาไม่พบ ผู้ที่ตั้งทฤษฎีใหม่นี้ขึ้นก็ยอมรับว่า การละทิ้งความเห็นเก่าๆ บางอย่างเสียบ้างนั้น ทำให้เราตกอยู่ในความไม่รู้อันมืดมนมากกว่าที่จะทำให้เกิดความรู้กระจ่างขึ้น แต่ความมืดมนเช่นนี้ซึ่งมีทางที่พบความจริงได้เป็นบางส่วนด้วยการศึกษาต่อไปนั้น เป็นเครื่องกระตุ้นและท้าทายปัญหาได้มากกว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาด
       ส่วนทฤษฎีเก่าที่ปรากฎอยู่ในหนังสือของหมอดอดด์นั้น เป็นหลักความรู้ที่ได้เชือถือกันมาช้านานโดยที่ยังไม่มีผู้ใดหาหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาหักล้างได้โดยสิ้นเชิง ทฤษฎีนี้อาจไม่เป็นเครื่องกระตุ้นหรือท้าทายปัญญาได้มากนัก แต่ก็เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกในความเป็นไทยได้มาก จึงน่าจะเป็นประโยชน์ไดอีกหลายทางนอกจากที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว

คึกฤทธิ์ ปราโมช
26 มิถุนายน 2511

คลิกอ่าน ไทยในเสฉวนและไกวเจา >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ