ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทยใหญ่ (shan state)

การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด

 • สาเหตุที่ประชาชนได้ทำการปลูกฝิ่นในแผ่นดินไทยใหญ่นั้นเพราะเหตุว่าอังกฤษนำเมล็ด
  พันธุ์มาให้ปลูกในตั้งแต่สมัยอังกฤษยัง ปกครองไทยใหญ่อยู่ ซึ่งก่อนหน้านั้นฝิ่นเป็นอย่างไร ประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำ เมื่อปลูกได้ผลผลิตมาแล้ว นำมาผลิตเป็นยาแก้ไข้ ฝิ่นนั้นชอบอากาศเย็น ส่วนมากจึงปลูกตามเทือกเขา ฝิ่นปลูกมากขึ้นหลังจากอังกฤษ มอบเอกราชให้สหภาพกลุ่ม ก๊กมินตั๋ง(K.M.T)ที่ อนุ และ เนวินรับเอาเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยใหญ่บริเวณพื้นที่ปาแรวเก็งลาบ และบริเวณ ทางภาคเหนือของแผ่นดินไทยใหญ่ ก็มีการปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมาก โรงงานผลิตเฮโรอินก็เริ่มผุดขึ้นมา การค้าขายก็เพิ่มจำนวน มากขึ้นในสมัยก๊กมินตั๋ง(K.M.T)เข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยใหญ่นี้เอง การปลูกฝิ่นได้เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคุณ
   
 • ประชาชนที่ปลูกฝิ่นนั้นไม่ใช้คนร่ำรวยแต่เป็นคนยากจนเพราะเหตุว่าฝิ่นนั้นมีผู้ต้องการ
  ซื้อเป็นจำนวนมากและราคาดีมิหนำซ้ำการ ปลูกก็ง่ายและใช้เวลาไม่มากนัก และเนื่องจากประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่มีความยากจน และมีความลำบาก ในการ ประกอบอาชีพ ทำมาหาเลี้ยงชีพซึ่งการปลูกพืชอย่างอื่นไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีเท่าไรนัก ด้วยที่รัฐบาลทหารพม่าได้ทำการกดราคา ในการซื้อขายและเพราะภัยจากกองทัพพม่าจึงต้องหนีไปอยู่ในป่าในดอยไม่สามารถประกอบอาชีพดีๆได้จึงจำเป็นต้องปลูกฝิ่น หาเลี้ยงชีพ
    
 • เนื่องจากฝิ่นที่ผลิตออกในแผ่นดินไทยใหญ่นั้นคนที่แนะนำและนำเมล็ดพันธุ์มาให้ปลูกก็
  คือ อังกฤษซึ่งเป็นคนต่างชาติและ คนที่มาทำการผลิตเฮโรอินและทำมาค้าขายใหญ่โตก็เป็นคนต่างชาติและคนที่ร่ำรวยเงินทองจากการค้าขายก็คือคนต่างชาติ ส่วนประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่นั้นต้องทนต่อความทุกข์ยากลำบากและทำให้ชื่อเสียงของผู้ทีทำการกู้ชาติต้องได้รับความ เสื่อมเสียเท่านั้นยังไม่พอยังถูกพม่าฉกฉวยโอกาสนำเอาปัญหายาเสพติดในแผ่นดินไทยใหญ่เป็นข้ออ้างบังหน้าในการขอความ ช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้วมาทำลายประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่ให้ต้องลำบากยากจนข้นแค้นผลประโยชน์ที่ได้เพียงน้อยนิด แต่สิ่งที่สูญเสียไปนั้นมีเป็นจำนวนมากซึ่งไม่สมเหตุผลกันเลยประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่นี้ เพราะฝิ่น คนต่างชาติจึง มาหลอกลวงเอาผลประโยชน์ไปส่วนประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่กลับต้องได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาล

 

 • การที่นานาชาติต้องการให้ฝิ่นหมดสิ้นไปนั้นก็ควรที่จะพิจารณาตรวจสอบให้ทราบถึง
  รากเหง้าของปัญหาในสิ่งที่นานาประเทศต้อง การให้ยาฝิ่นหมดสิ้นไป แต่ประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่กลับต้องมาบาดเจ็บล้มตาย ตราบจนทุกวัน นี้กระผมจึงได้ร่างนโยบาย ในการปราบปรามยาเสพติดขึ้นมา ในการที่จะขุดรากถอนโคนยาเสพติดนั้นประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ต้องมีอำนาจ ในการปกครองบ้าน เมืองให้ทัดเทียม กับนานประเทศในโลก หากเราไม่ร่วมมือกันต่อสู้ขับไล่ศัตรูผู้รุกรานแล้วได้มาซึ่ง อำนาจ ในการปกครองบ้านเมืองได้นั้นประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่จะต้องเป็นเครื่องมือของคนต่างชาตินำเอาปัญหายาเสพติดมา เล่นเกมทางด้านการเมืองและทางด้านเศรษฐกิจแล้วนำมาหลอกลวงทำลายประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่โดยไม่รู้จักจบสิ้นดังนั้นหากพวกเราในผืนแผ่นดินไทยใหญ่สามัคคีร่วมมือกันให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองบ้านเมือง
  แล้ว สิ่งที่นานาประเทศต้อง การให้ฝิ่นหมดสิ้นไปนั้นประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ก็คงสามารถกระทำได้ในการที่จะทำให้ฝิ่นหมด สิ้นไปนั้น
       4.1.ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ต้องมีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเป็น
  ของตนเอง
       4.2.ต้องป้องการและปราบปรามกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดเพราะว่าเมื่อไม่มีผู้ซื้อก็จะไม่
  มีผู้ปลูก เพราะถ้าปลูกแล้วไม่รู้ว่าจะ ไปขาย ให้ใคร
       4.3.รัฐบาลไทยใหญ่ต้องพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและหาพันธุ์
  พืชชนิดอื่นมาปลูกทดแทนพร้อมทั้งให้กา รศึกษาแก่ประชาชน
        4.4.ต้องร่วมมือกับนานประเทศในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    
 • ด้วยเหตุนี้การที่จะทำให้ฝิ่นหมดสิ้นไปนั้นมันไม่ใช้ปัญหาของผืนแผ่นดินไทยใหญ่เท่านั้น แต่เป็นปัญหาของนานาประเทศ หาก นานาประเทศต้องการให้ฝิ่นหมดสิ้นไปนั้นต้องมาทำการ ศึกษาค้นคว้าถึงชีวิตความเป้นอยู่ของประชาชนในผืนแผ่นไทยใหญ่รวม ทั้งให้ความสนใจให้การสนับสนุนแก่ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ ให้มีอำนาจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ให้มีสิทธิและเสรีภาพและความร่มเย็นสงบสุข อย่าไปให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่กองทัพพม่าเพราะหาก ให้ความช่วย สนับสนุน แก่กองทัพพม่าก็เหมือนกับว่าไป เพิ่มทุนให้แก่กลุ่มพ่อค้าเพิ่มมากขึ้นนั้นเองนานาประเทศได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ประเทศ พม่ามาเป็นระยะเวลา 50 ปีเศษแล้วฝิ่นก็ยังไม่หมดสิ้นไปแต่กลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ ก็ยิ่งยากจนข้นแค้น ลงไปอีก

       เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาคือประจักษ์พยานที่เห็นได้อย่างชัดเจน ฝิ่นนั้นเพราะอังกฤษนำเมล็ด พันธุ์มา ให้ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ทำการเพาะปลูก ดังนั้นหากต้องขุดรากถอนโคนฝิ่นให้หมดสิ้นไป นั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง มาหาประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ ฝิ่นจึงจะสามารถหมดสิ้นไปได้ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่นี้หากว่ามีอำนาจ ในการปกครองบ้านเมืองประชาชนก็จะมีสิทธิเสรีภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเสรีไม่ทำการปลูกฝิ่นก็สามารถ สร้างความร่ำรวยได้ ปัญหาการปลูกฝิ่นก็จะหมดสิ้นไปฝิ่นที่ผลิตออกมาในผืนแผ่นดินไทยใหญ่นี้ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ของเราไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอะไรมากมายเลย อย่างมากก็ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองมิหนำซ้ำยังกลับเป็นภัยมาก เสียอีกประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่ต้องทุกข์ยากจากภัยสงครามที่พม่านำปัญหายาฝิ่นมาเป็นเครื่องบังหน้าแล้วขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศแล้วนำเอาความช่วยเหลือเหล่านั้นมาทำลายประชาชนในผืนแผ่นดินไทยใหญ่และนานาประเทศเอง ก็มองกลุ่มผู้รักชาติอย่างคุมเครือและสงสัยทำให้ภารกิจในการกู้ชาติไม่ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้อง
พยายามและปราบปรามกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดแล้วทำการก่อตั้ง บ้านเมืองให้มีอำนาจทัดเทียมนานาประเทศในโลก

ชานมาจากไหน
เมืองไตย  (Shan State)
ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน (ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)
วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)
วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน
สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน
สัญญาปางหลวง
การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด

ข่าวสาร-การต่อสู้-ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.taifreedom.com/tha

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ