ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทยใหญ่ (shan state)

สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน

ชาติ
บ้านเมือง(ประเทศ)
ภาษา(วัฒนธรรม)
ศาสนา

ชาติ

        ชาติหมายถึงชนชาติทุกเผ่าพันธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมในแผ่นดินเดียวกันร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมาแต่ครั้งโบราณกาล

 • เชื้อชาติในแผ่นดินไทยใหญ่นี้ ชนชาติไตย(ไทยใหญ่)มีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่นๆ เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มีประมาณ 68เปอร์เซนต์ ของประชากรในพื้นที่ทั้งหมด สว่นมากอาศัยอยู่ในบริเวณพื้ที่ราบ
 • ชนชาติปะหล่อง หรือ ตอาง มีประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในพื้นที่ทั้งหมด
  ส่วนมากอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบสูง โดยเฉพาะพื้นที่ราบสูงน้ำสั่น ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของแผ่นดินไทยใหญ่ ปะกอบอาชีพทำสวนชาเป็นส่วนใหญ่
 • ชนชาติ ปะโอ มีประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรในพื้นที่ทั้งหมด ส่วนมากอาศัยอยู่
  บริเวณพื้นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำไร่ยาสูบ ทำนา ปลูกมันฝรั่ง และกระเทียมเป็นส่วนใหญ่
 • ชนชาติว้า มีประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรในพื้นที่ทั้งหมด ส่วนมากอาศัยบริเวณ
  พื้นที่ทางฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำสาละวินประกอบอาชีพด้าน เกษตรกรรม และกสิกรรม
 • ชนชาติขะฉิ่น อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของแผ่นดินไทยใหญ่ ชอบอาศัยอยู่ตามภูเขาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ประกอบอาชีพทำไร่เป็นส่วนใหญ่

 

 • ชนชาติ ทนุ อาศัยอยาตามพื้นที่ราบ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวิน ส่วนมากประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และกสิกรรม
 • ชนชาติอางซา อาศัยอยู่ในทะเลสาบน้ำจืด ฮายหญ้า (อางเล) ประกอบอาชีพทำสวนผักกาดช่างฝีมือทอผ้า ช่างตีพร้า ตีมีด
 • ชนชาติลาหฮู่ หรือที่เรียกกันว่ามูเซอ อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาละวินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และกสิกรรม
 • ชนชาติอาข่า หรือ อีก้อ อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออก ตามแนวพรมแดนที่ติดกับ ส.ป.ป.ลาว ส่วนมากอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบสูง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกสิกรรม
 • ชนชาติโก้กางอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของแผ่นดินไทยใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กสิกรรม และค้าขาย
 • ชนชาติปะต่อง หรือ คะยา อาศัยอยู่บริเวณเมืองปาย ทางภาคใต้ของแผ่นดินไทยใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกสิกรรม
 • ชนชาติลีซอ อาศัยอยู่ทางภาคเหนือ และภาคใต้ ของแผ่นดินไทยใหญ่ชอบอาศัยอยู่ตามภูเขาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม
 • ชนชาติ ยางดำ ยางลายและ ยางแดงอาศัยอยู่ทางภาคใต้ภาคกลางของแผ่นดินไทยใหญ่บริเวณ อ.น้ำจ๋าง อ.เกซี อ.เมืองสู้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม
 • ชนชาติต่องเลอ อาศัยอยู่บริเวณทางภาคใต้ของแผ่นดินไทยใหญ่เป็นส่วนมากส่วนใหญ่
  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม
 • ชนชาติแขก หรือ กรูข่า อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือของแผ่นดินไทยใหญ่ แขกพวกนี้เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยใหญ่ในสมัยอังกฤษปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ และกสิกรรม
 • ชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรไม่มาก เช่น แอ่น ขมุ๊ ทะเนาะ ปะแล เหล่านี้ส่วนมากอาศัยกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่แผ่นดินไทยใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำไร่ทำนาชนชาติในแผ่นดินไทยใหญ่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นชนชาติที่อยู่ร่วมกันมาในแผ่นดินเดียวกันมาทุกยุคทุกสมัย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเป็นเวลานับพันปีแล้วนั้น จึงเรียกว่า ชาติ (Nation)

ชานมาจากไหน
เมืองไตย  (Shan State)
ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน (ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)
วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)
วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน
สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน
สัญญาปางหลวง
การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย