ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทยใหญ่ (shan state)

สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน

ชาติ
บ้านเมือง(ประเทศ)
ภาษา(วัฒนธรรม)
ศาสนา

บ้านเมือง( ประเทศ)

          เมื่อมีชาติแล้ว หากไม่มีแผ่นดินหรือบ้านเมืองเป็นที่อยู่อาศัยชาติอื่นก็ไม่ให้ความเคารพยำเกรง และสามารถที่จะเข้ามาเหยียบย่ำรุกรานกดขี่ ข่มเหงได้ ดังนั้น ประเทศชาติบ้านเมืองจึงเป็นสถาบันหลักอันศักดิ์สิทธ์ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก สำหรับมนุษยชาติทุกผู้ทุกเหล่า

 1. แผ่นดินไทยใหญ่นี้ มีประวัติอยู่คู่โลกมาทุกยุคทุกสมัย มีกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองมา
  อย่างอิสระ และมีกองทัพปกป้อง บ้านเมืองมาโดยตลอด แผ่นดินไทยใหญ่มีอาณาเขตพื้นที่ทั้งหมด 62,500ตารางไมล์ตามที่อังกฤษ จีน และ ไทยได้ตัดสินรองรับเมื่อปีค.ศ.1894
 2. แผ่นดินไทยใหญ่นี้เป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ในการเพาะปลูกและเลี้ยง
  สัตว์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในแผ่นดินไทยใหญ่ แรงงานที่ใช้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมนั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทส่วนมากใช้แรงงานคน และแรงงานสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ผลผลิตด้านการเกษตรที่ขึ้นชื่อนั้น ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด งา ถั่วลิสง ถั่วแระ เมล็ดทานตะวัน มันฝรั่ง หอม กระเทียม ชา กาแฟ ใบยาสูบ ส้ม สาลี่ สัประรด ฝิ่น หมากพลู มะพร้าว เหล่านี้เป็นต้น

ชื่อเมืองที่สำคัญ

 1. แผ่นดินไทยใหญ่แบ่งออกเป็นสามภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกของ
  แม่น้ำสาละวิน เมืองศูนย์กลางของภาคใต้ได้แก่ เมือง ตองยี เริ่มก่อตั้งมาเมื่อ 15.09.1894 มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ400,000คนเศษ
 2. เมืองศูนย์กลางของภาคเหนือได้แก่ ดอยเย้ว (ล่าเสี้ยว)มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ
  300,000คนเศษ
 3. เมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกได้แก่เชียงตุง มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ300,000คนเศษ ตองยี ดอยเย้ว(ล่าเสี้ยว)เชียงตุงเป็นเมืองศูนย์กลางในการปกครองของแต่ละภาค และเป็นเมืองศูนย์กลางในการติดต่อค้าขาย ในแผ่นดินไทยใหญ่นี้มีเมือง 57เมืองมีตำบล1,705 ตำบล มีหมู่บ้าน15,775 หมู่บ้าน

 

เมืองในแผ่นดินไทยใหญ่ทางภาคเหนือ
1)ล่าเสี้ยว
2)เหม่เมี่ยว
3)หนองเขียว
4)จ็อกแม
5)น้ำสั่น
6)สี่ป้อ
7)เมืองมีด
8)เมืองกุ๊ด
9)ก๊ดขาย
10)แสนหวี
11)เมืองหยัย
12)ต้างยาน
13)เมืองเป็ง
14)หมู่เจ้
15) น้ำคำ
16) น้ำตู้
17)กุ๋นโหลง
18)โหป่าง
19)กองแกง
20)เมืองใหม่
21)ป๋างหวาย
22)นาพาน
23)ม่านพ่าง
24)ป๋างยาง

เมืองในแผ่นดินไทยใหญ่ภาคใต้
1)ตองยี
2)โหโปง
3)หยองห้วย
4)สี่แส่ง
5)กะลอ
6)อ่องปาน
7)ปางตะระ
8)หยั่วหง่าน
9)ลอกจอก
10)ป๋างลอง
11)ฝายขุน
12)หลอยแหลม
13)ป๋างโหลง
14)ลายค่า
15)น้ำจ๋าง
16)กุ๋นฮิง
17)เมืองนาย
18)ลางเคอ
19)หมอกใหม่
20)เมืองปั่น
21)เกซี
22)เมืองกึ๋ง
23)เมืองสู้
24)เมืองหนอง

เมืองในแผ่นดินไทยใหญ่ทางภาคตะวันออก
1)เชียงตุง
2)เมืองเป็ง
3)เมืองยาง
4)เมืองขาก
5)เมืองโต๋น
6)เมืองสาด
7)ท่าขี้เหล็ก
8)เมืองยอง
9)เมืองพยาด

ชานมาจากไหน
เมืองไตย  (Shan State)
ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน (ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)
วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)
วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน
สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน
สัญญาปางหลวง
การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย