ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทยใหญ่ (shan state)

สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน

ชาติ
บ้านเมือง(ประเทศ)
ภาษา(วัฒนธรรม)
ศาสนา

ศาสนา

            ศาสนานี้เป็นสิ่งที่มนุษย์พึ่งพาเคารพนับถือ ชนชาติในแผ่นดินไทยใหญ่นั้นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว พุทธศาสนิกชนมีประมาณ 85% นอกนั้นนับถือคริสต์ ศาสนา นับถือฮินดู และนับถือผีก็มี องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีพระธรรมคำสั่งสอนของท่านหาเปรียบไม่ได้ดังนี้

  • สอนให้มนุษย์ทุกคน มีระเบียบแบบแผน ยึดถือระเบียบแบบแผน(ศีล)มีน้ำจิตน้ำใจ(สมาธิ)และมีความสามารถ(ปัญญา)
  • สอนให้มนุษย์ทุกคนยึดมั่นในจริยวัตร3ประการ(เพื่อให้ตนเองดี ให้ชาติดี และให้สรรพสัตว์ดี)
  • สอนให้มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในทุกชนชั้นก็ตามที่ปฏิบัติได้ย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง ได้รับสันติสุขอิสระอย่างแท้จริง

 

         องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นโลกวิทูอย่างแท้จริง เมื่อเราเป็นพุทธมามกะแล้วเหมือนเราอยู่ใต้ ร่มคาร่มเรือน ร่มโพธ์ ร่มไทร ขององค์ท่าน เมื่อเราประสบกับฝนตกแดดร้อน ก็ไม่ทุกข์กังวล ร้อนอันใด ได้อยู่ร่มอยู่เย็นมีความสุขสบายใจ

        สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น พม่าเข้ามาทำลาย ต้องรกร้างเป็นจำนวนมาก เมื่อชาติเราไม่รุ่งเรืองศาสนาก็ไม่อาจรุ่งเรืองได้ ด้วยเหตุนี้ประชาชาติในแผ่นดินไทยใหญ่ของเรานี้ สมควรนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ แผ่เมตตากันให้รักกันให้สามัคคีกัน ให้ช่วยเหลือกัน ให้มีใจปรับปรุงแก้ไขระหว่างกัน ให้ร่วมกันปฏิบัติทำนุบำรุงศาสนาของเรากันทุกคน จึงจะได้รับความสงบร่มเย็น

ชานมาจากไหน
เมืองไตย  (Shan State)
ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน (ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)
วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)
วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน
สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน
สัญญาปางหลวง
การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ