ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ไทยใหญ่ (shan state)

วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)

        วันที่ 3 – 12 ก.พ. 2490 บรรดาเจ้าฟ้าไทใหญ่ ที่ปกครองหัวเมืองต่างๆ พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนในรัฐฉานได้มีการประชุมกันขึ้น ที่เมืองปางโหลง ภาคกลางรัฐฉาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงการเรียกร้องเอกราชคืนจากอังกฤษเนื่องจากไม่พอใจต่อการปกครองที่ซึ่งในขณะนั้น รัฐฉานถูกกำหนดเป็นรัฐอารักขาของอังกฤษ ขณะที่เจ้าฟ้าเมืองต่างๆ มีอำนาจปกครองอยู่ในกรอบภายใต้คำแนะนำของอังกฤษ อีกทั้งในสภาสหพันธรัฐที่บรรดาเจ้าฟ้าจัดตั้งขึ้นก็มีข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษเป็นประธาน โดยในการประชุมดังกล่าว มีตัวแทนจากหลายรัฐ เข้าร่วมด้วยคือ

  • ในวันที่ 5 ก.พ. 2490 ตัวแทนจากชินเข้าร่วม
  • ในวันที่ 6 ก.พ. 2490 ตัวแทนจากคะฉิ่น เข้าร่วม และ
  • ในวันที่ 8 ก.พ. 2490 ตัวแทนจากพม่าซึ่งได้แก่นายพลอองชานก็ได้เข้าร่วมด้วย

         ก่อนนั้น ในเดือนสิงหาคม ปี 2489 รัฐฉานได้มีการจัดตั้งสภาสหพันธรัฐขึ้นเอง โดยแต่งตั้งให้ เจ้าขุนปานจิ่ง เจ้าฟ้าปกครอง เมืองน้ำสั่น เชื่อสายชาวปะหล่องเป็นประธาน โดยมีมติร่วมกันว่า ประชาชนสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมในสภาด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ส่งผลให้อังกฤษแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า การจัดตั้งสภาสหพันธรัฐไม่เป็นทางการ  ด้วยเหตุนี้  ในวันที่ 7 ก.พ. 2490 อังกฤษได้ส่งโทรสารถึงเจ้าฟ้ารัฐฉาน ที่ซึ่งกำลังประชุมกันอยู่   โดยมีใจความว่า   “ หากรัฐฉานต้องการเรียกร้อง หรือมีข้อเสนออันใด ก็ขอให้มีการจัดการประชุมขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมืองตองจี ที่มีข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษเป็นประธาน”  จากนั้นในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ได้มีการเรียกประชุมฉุกเฉิน ระหว่างเจ้าฟ้าเมืองต่างๆ และตัวแทนประชาชนทุกส่วนในรัฐฉานขึ้น โดยให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอของอังกฤษ  ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ ได้แสดงการคัดค้านไม่เห็นด้วย  พร้อมกันนั้น ได้มีมติว่า  “ รัฐฉานจะไม่ขออยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกต่อไป”  เพราะเห็นว่าไม่มีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง พร้อมกันนั้น ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์จัดตั้งสภาสหพันธรัฐรัฐฉานขึ้นภายในวันนั้น (วันที่ 7 ก.พ. 2490 ) โดยมีตัวแทนเจ้าฟ้า 7 ท่าน และประชาชนอีก 7 คน เป็นผู้ลงนาม

 

        ทางด้านนายพลอองซาน ( บิดาของนางอองซาน ซูจี ) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้นำประเทศพม่า หลังทราบข่าวการประกาศของบรรดาเจ้าฟ้า และประชาชนชาติรัฐฉาน ( ซึ่งขณะนั้นเขากำลังอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากอังกฤษ ) ก็ได้แสดงความชื่นชม และเห็นชอบด้วย และหลังจากที่กลับจากอังกฤษถึงพม่า ก็ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับบรรดาเจ้าฟ้าที่เมืองปางโหลง ในวันที่ 8 ก.พ. 2490 ทันที ซึ่งเขาได้กล่าวในที่ประชุมว่า ทางอังกฤษพร้อมที่จะให้เอกราชแก่พม่าและรัฐต่างๆ ภายในปี 2490 ทว่าอังกฤษเกรงว่าจะเกิดปัญหาในการปกครอง จึงขอให้ชนชาติรัฐฉานและรัฐต่างๆ ร่วมเห็นเป็นแรงสนับสนุนด้วย

         จากนั้นในวันที่ 12 ก.พ. 2490 นายพล อองซาน พร้อมด้วยบรรดาเจ้าฟ้า   จึงได้ทำสัญญาข้อตกลง ในการที่จะร่วมกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า หากได้รับเอราชจากอังกฤษแล้ว จะร่วมกันปกครองเป็นระยะเวลา 10 ปี จากนั้นทุกรัฐมีสิทธิที่จะปกครองตนเอง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงได้ทำข้อตกลงระหว่างกันขึ้น พร้อมกับกำหนดข้อตกลงดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย  โดยระบุว่า หลังจากที่ร่วมกันปกครองครบเวลา 10 ปีแล้วรัฐฉานมีสิทธิที่จะแยกตัวออกมาปกครองตนเองโดยอิสระ และว่า หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ให้ถือว่าเป็นผู้ละเมิดข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ทำให้เป็นที่มาของ “ สนธิสัญญาปางโหลง ” พร้อมกับรัฐธรรมนูญอันเป็นกำเนิดวันสหภาพพม่านับแต่นั้นเป็นต้นมา

        ทว่า ยังไม่ทันจะได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2490 นายพล อองซาน ผู้ร่วมลงนามสนธิสัญญาฝ่ายพม่ากลับถูกลอบสังหาร และภายหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่  4  มกราคม 2491  ( วันเอกราชสหภาพพม่าในปัจจุบัน ) ความหวังที่รัฐต่าง ๆ   จะแยกออกปกครองตนเองหลังปกครองร่วมกันครบ  10  ปีก็ริบหรี่  ซึ่งพม่าได้ส่งกำลังทหารเข้าครอบครองทั่วพื้นที่รัฐฉานจนถึงทุกวันนี้
 
        ส่วนวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2490  นอกจากจะเป็นวันประกาศเอกราชร่วมกัน ระหว่างเจ้าฟ้าต่างๆ และประชาชนรัฐฉานแล้ว ยังเป็นวันที่กำหนดให้ธงชาติสีเหลือง เขียว แดง และวงกลมสีขาว เป็นของชนชาติรัฐฉาน ซึ่งรวมทั้งเพลงชาติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้วย  โดยมี ขุนปานจิ่ง  เจ้าฟ้าปกครองเมืองน้ำสั่น  ภาคเหนือรัฐฉาน   ประธานสภาสหพันธรัฐรัฐฉานขณะนั้น เป็นผู้กำหนดนอกจากนี้ วันชาติรัฐฉาน ( 7 ก.พ. 2490 )  ยังเป็นตันกำเนิดวันสหภาพพม่า ( วันที่ 12 ก.พ. 2490 ) และวันเอกราชสหภาพพม่า ( วันที่ 4 ก.พ. 2491 ) อีกด้วย เพราะหากไม่มีการประชุมวันที่ 7 ก.พ. 2490 ก็จะไม่มีวันนำไปสู่วันสหภาพและ วันเอกราชสหภาพพม่าได้.

ชานมาจากไหน
เมืองไตย  (Shan State)
ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน (ค.ศ.1939-ปัจจุบัน)
วันชาติรัฐฉาน (7 กุมภาพันธ์ 2490)
วันปฏิวัติกอบกู้รัฐฉาน
สถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ 4 สถาบัน
สัญญาปางหลวง
การต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ