Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ก

กช – ดอกบัว
กชกร
– กระพุ่มมือไหว้ ทำอัญชลี
กชนันท์
– ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภา
– บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชนุช
– หญิงสาวดุจดอกบัว
กชพร – ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ – มีผิวดุจดอกบัว
กชมน
– ใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชวรรณ
– ผิวเหมือนดอกบัว
กณิกนันต์
– ละเอียดที่สุด เล็ก, จิ๋ว
กณิกา
– เล็ก เจตพังคี
กณิการ์
– ดอกกรรณิการ์
กณิฏฐ์
– น้องคนเล็ก น้อยที่สุด
กณิศ
– รวงข้าว
กณิศา
– รวงข้าว
กตพล
– ผู้มีกำลัง
กตัญญู
– ผู้รู้คุณ
กทลี
– กล้วย
กนก
– ทองคำ
กนกกร
– แสงทอง
กนกกฤช
– กริชทอง
กนกกาญจน์
– ทองคำ
กนกขวัญ
– มีขวัญดุจทอง
กนกแข
– พระจันทร์สีทอง
กนกจันทร์
– พระจันทร์สีทอง
กนกฉัตร
– ร่มทอง
กนกชัย
– ชัยชนะดั่งทอง
กนกโชติ
– รุ่งโรจน์ดั่งทอง
กนกณัฐ
– ปราชญ์ผู้มีค่าดุจทอง
กนกดารินทร์
– แสงทองแห่งดวงดาวอันยิ่งใหญ่
กนกทิพ
– สวรรค์ทองค
กนกเทพ
– เทวดาแห่งความร่ำรวย
กนกธร
– มีความร่ำรวย ทรงไว้ซึ่งทองคำ
กนกนภา
– ฟ้าสีทอง
กนกนวล
– ทองนวล
กนกนัดดา
– ลูกหลานผู้ร่ำรวย
กนกนันท์
– รื่นเริงกับความร่ำรวย
กนกนาค
– ผู้ประเสริฐดั่งทอง
กนกนาฏ
– สาวงามดังทอง
กนกนิจ
– มีค่าดั่งทองเสมอ
กนกนิภา
– เหมือนทอง
กนกนุช
– สาวงามดังทอง
กนกเนตร
– ตางามดุจทอง
กนกพร
– ทองประเสริฐ
กนกพรรณ
– ผิวทอง
กนกพล
– มีพลังคือทอง
กนกพัฒนา
– ความเจริญดุจทอง
กนกพันธ์
– ผูกพันกับทอง
กนกพิชญ์
– ปราชญ์ผู้มีค่าดุจทอง
กนกเพ็ญ
– ทองสว่าง
กนกภรณ์
– เครื่องประดับทอง
กนกรดา
– ยินดีในทอง
กนกลดา
– เถาทอง
กนกวรรณ
– ผิวดังทอง
กนกวลัย
– กำไลมือ
กนต์ธร
– ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งอันเป็นที่รัก
กนต์นธี
– ปราชญ์ผู้น่ารัก
กนต์รพี
– พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กนธิชา
– เกิดใกล้ทะเล
กนธี
– ทะเล มหาสมุทร
กนิฏฐา
– น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กนิษฐรินทร์
– น้องหญิงผู้ยิ่งใหญ่
กนิษฐา
- น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กมน
– การดำเนินไป การบรรลุ
กมนีย์
– งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมนียา
- งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมล
– ดอกบัว ดวงใจ
กมลกาญจน์
– ดอกบัวทอง
กมลกานต์
– มีใจอันเป็นที่รัก
กมลจิต
– ใจงามดุจดอกบัว
กมลจิตร
– สวยงามดุจดอกบัว
กมลเจริญ
– เจริญดุจดอกบัว
กมลฉัตร
– ร่มใจ
กมลฉันท์
– ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
กมลชนก
– ดวงใจพ่อ
กมลชัย
– ใจมีชัยชนะ
กมลณัฐ
– ปราชญ์ผู้ประดุจดอกบัว
กมลเดช
– ใจที่มีอำนาจ
กมลทิพย์
– ใจสูง
กมลธร
– ทรงความดีไว้ดังดอกบัว
กมลเทพ
– บัวสวรรค์
กมลนัทธ์
– ผูกพันใจ เกลียวใจ
กมลนัยน์
– ตางามดุจดอกบัว
กมลนิตย์
– มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลเนตร
– ตางามดุจดอกบัว
กมลบัตร
– กลีบบัว
กมลพร
– ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลพรรณ
– ผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลภพ
– เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลภู
– เกิดจากดอกบัว
กมลรส
– น้ำใจ
กมลลักษณ์
– มีลักษณะงามดุจดอกบัว
กมลโลจน์
– ตางามดุจดอกบัว
กมลวร
– ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลวัทน์
– หน้างามดังดอกบัว
กมลา
– นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กมลากร
– สระบัว
กมลานันท์
– บัวบาน
กมลานสน์
– พระพรหม
กมลี
– มีดอกบัวมาก
กมเลศ
– ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กมุท
– ดอกบัว
กมุทพร
– ประเสริฐดุจดอกบัว
กร
– มือ รัศมี
กรกช
– กระพุ่มมือไหว้
กรกฎ
– ปู
กรกนก – แสงทอง
กรกมล
- มืออูมอิ่มน่ารัก
กรกฤช
– รัศมีกริช
กรกฤตย์
– มีเกียรติ
กรกาญจน์
– รัศมีทอง
กรกานต์
– ผู้เป็นที่รัก
กรเกียรติ
– มีเกียรติ
กรแก้ว
– รัศมีแก้ว
กรขจี
– รัศมีงามสดใส
กรจงกล
– มือบัว
กรชวัล
– มีรัศมีรุ่งเรือง
กรชุดา
– รัศมีเรืองรอง
กรชุลี
– ประนมมือไหว้
กรณ์
– การกระทำ
กรณิศ
– เป็นใหญ่เพราะการกระทำ
กรดล
– ฝ่ามือ
กรทรัพย์
– มีทรัพย์สมบัติ
กรทักษ์
– ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
กรนันท์
– ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กรบัลลพ
– นิ้วมือ
กระประภา
– รัศมีแห่งแสงสว่าง
กรภู
– เล็บมือ
กรรณาภรณ์
– ตุ้มหู
กรรภิรมย์
– ฉัตรห้าชั้น
กรรวี
– รัศมีแห่งพระอาทิตย์
กรรัตน์
– รัศมีแก้ว
กรลักษณ์
– มีลักษณะดี
กรวรรณ
– มีผิวพรรณงดงาม
กรวลัย
– กำไลมือ
กรวิก
– นกการเวก
กรวิจิตร
– มีความงามหยดย้อย
กรวิชช์
– มีความรู้แจ้ง
กรวิชญ์
– ความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรวิทย์
– มีภูมิรู้
กรวินท์
– ทับทิม
กรวิภา
– มีความงดงาม
กรวิวัฒน์
– มีความเจริญรุ่งเรือง
กรวีร์
– กล้าหาญในการทำงาน
กรวุฒิ
– รุ่งเรืองด้วยภูมิรู้
กรศักดิ์
– รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
กรศิริ
– มีมิ่งขวัญ
กรศุทธิ์
– ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้หอม
กรองกนก
– ร้อยด้วยทอง
กรองแก้ว
– ร้อยด้วยแก้ว
กรองจิต
– ร้อยด้วยใจ
กรองพร
– มีความประเสริฐอย่างยิ่ง
กรองพรรณ
– ผิวพรรณละเอียด
กรองมาลย์
– พวงมาลัย
กระสินธุ์
– แม่น้ำ
กระแส
– ต่อเนื่องกัน ไม่ขาดสาย
กรัณฑ์
– ตลับ
กรัณฑรัตน์
– ตลับเพชร
กรัณฑา
– รวงผึ้ง
กริช
– มีดสองคม
กริน
– ช้าง
กรินกรินทร์
– ช้างพระอินทร์ ช้างศึก
กรินทร์
– จอมช้าง พญาช้าง
กริยากร
– ที่เกิดการกระทำ
กริยาภา
– รุ่งเรืองในการกระทำ
กริษฐา
– ทำมาก สร้างสรรค์ไว้มาก
กรี
– ช้าง กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง
กรีฑา
– กีฬาประเภทลู่ลาน
กรีธา
– เดินทางเป็นหมู่เป็นขบวน
กรุณา
– ความเอ็นดู
กรุณี
– ความเอ็นดู
กรุตม์
– รัศมีสูงสุด
กฤช
– กริช มีดสองคม
กฤต
– กระทำแล้ว
กฤตนาฎ
– สาวงามผู้สร้างศิลปะ
กฤตนัย
– ผู้มีนโยบาย มีวิธีแนะนำดี
กฤตนู
– ช่าง ศิลปิน
กฤตบุญ
– มีบุญอันทำไว้แล้ว
กฤตพจน์
– ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
กฤตพร
– ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กฤตพรต
– ผู้ประพฤตพรต
กฤตภาส
– สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤตมุข
– นักปราชญ์
กฤตเมธ
– สร้างปัญญา มีปัญญา
กฤตย์
– ควรกระทำ หน้าที่การงาน
กฤตยชญ์
– ผู้รู้คุณคน มีความกตัญญู
กฤติกร
– ผู้มีเกียรติ
กฤติกา
– ชื่อดาวฤกษ์ ดาวลูกไก่
กฤติธี
– นักปราชญ์
กฤติยา
– หน้าที่พึงกระทำ กิจธุระ
กฤศ
– เล็ก บาง น้อย
กฤษกร
– ผู้มีเกียรติด้วยการกระทำ
กฤษฎ์
– ข้าวกล้า
กฤษฎา
– กระทำแล้ว
กฤษฎิ์
– ฉลาด
กฤษณ์
– พระกฤษณะ ดำ
กฤษณา
– ไม้หอมชนิดหนึ่งเนื้อดำ
กฤษิก
– ชาวนา
กลแก้ว
– ประเสริฐดุจแก้ว
กลทีป์
– เปรียบเสมือนแสงสว่าง
กลธีร์
– ดุจนักปราชญ์
กลยุทธ์
– กลอุบายการต่อสู้
กลรัตน์
– ดุจดังรัตนะ
กลวัชร
– ดุจดังเพชร
กลิกา
– ดอกไม้ตูม
กวิดา
– กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธ์บทกวี
กวิตา
- กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธ์บทกวี
กวิน
– ดีงาม
กวินท์
– จอมกวี
กวินทร์
– จอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
กวินทรา
- จอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

ต่อหน้า 2

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู
(วันพุธกลางคืน)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com