ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ก

กช – ดอกบัว
กชกร – กระพุ่มมือไหว้ ทำอัญชลี
กชนันท์ – ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภา – บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชนุช – หญิงสาวดุจดอกบัว
กชพร – ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ – มีผิวดุจดอกบัว
กชมน – ใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชวรรณ – ผิวเหมือนดอกบัว
กณิกนันต์ – ละเอียดที่สุด เล็ก, จิ๋ว
กณิกา – เล็ก เจตพังคี
กณิการ์ – ดอกกรรณิการ์
กณิฏฐ์ – น้องคนเล็ก น้อยที่สุด
กณิศ – รวงข้าว
กณิศา – รวงข้าว
กตพล – ผู้มีกำลัง
กตัญญู – ผู้รู้คุณ
กทลี – กล้วย
กนก – ทองคำ
กนกกร – แสงทอง
กนกกฤช – กริชทอง
กนกกาญจน์ – ทองคำ
กนกขวัญ – มีขวัญดุจทอง
กนกแข – พระจันทร์สีทอง
กนกจันทร์ – พระจันทร์สีทอง
กนกฉัตร – ร่มทอง
กนกชัย – ชัยชนะดั่งทอง
กนกโชติ – รุ่งโรจน์ดั่งทอง
กนกณัฐ – ปราชญ์ผู้มีค่าดุจทอง
กนกดารินทร์ – แสงทองแห่งดวงดาวอันยิ่งใหญ่
กนกทิพ – สวรรค์ทองค
กนกเทพ – เทวดาแห่งความร่ำรวย
กนกธร – มีความร่ำรวย ทรงไว้ซึ่งทองคำ
กนกนภา – ฟ้าสีทอง
กนกนวล – ทองนวล
กนกนัดดา – ลูกหลานผู้ร่ำรวย
กนกนันท์ – รื่นเริงกับความร่ำรวย
กนกนาค – ผู้ประเสริฐดั่งทอง
กนกนาฏ – สาวงามดังทอง
กนกนิจ – มีค่าดั่งทองเสมอ
กนกนิภา – เหมือนทอง
กนกนุช – สาวงามดังทอง
กนกเนตร – ตางามดุจทอง
กนกพร – ทองประเสริฐ
กนกพรรณ – ผิวทอง
กนกพล – มีพลังคือทอง
กนกพัฒนา – ความเจริญดุจทอง
กนกพันธ์ – ผูกพันกับทอง
กนกพิชญ์ – ปราชญ์ผู้มีค่าดุจทอง
กนกเพ็ญ – ทองสว่าง
กนกภรณ์ – เครื่องประดับทอง
กนกรดา – ยินดีในทอง
กนกลดา – เถาทอง
กนกวรรณ – ผิวดังทอง
กนกวลัย – กำไลมือ
กนต์ธร – ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งอันเป็นที่รัก
กนต์นธี – ปราชญ์ผู้น่ารัก
กนต์รพี – พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กนธิชา – เกิดใกล้ทะเล
กนธี – ทะเล มหาสมุทร
กนิฏฐา – น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กนิษฐรินทร์ – น้องหญิงผู้ยิ่งใหญ่
กนิษฐา - น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กมน – การดำเนินไป การบรรลุ
กมนีย์ – งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมนียา - งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมล – ดอกบัว ดวงใจ
กมลกาญจน์ – ดอกบัวทอง
กมลกานต์ – มีใจอันเป็นที่รัก
กมลจิต – ใจงามดุจดอกบัว
กมลจิตร – สวยงามดุจดอกบัว
กมลเจริญ – เจริญดุจดอกบัว
กมลฉัตร – ร่มใจ
กมลฉันท์ – ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
กมลชนก – ดวงใจพ่อ
กมลชัย – ใจมีชัยชนะ
กมลณัฐ – ปราชญ์ผู้ประดุจดอกบัว
กมลเดช – ใจที่มีอำนาจ
กมลทิพย์ – ใจสูง
กมลธร – ทรงความดีไว้ดังดอกบัว
กมลเทพ – บัวสวรรค์
กมลนัทธ์ – ผูกพันใจ เกลียวใจ
กมลนัยน์ – ตางามดุจดอกบัว
กมลนิตย์ – มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลเนตร – ตางามดุจดอกบัว
กมลบัตร – กลีบบัว
กมลพร – ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลพรรณ – ผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลภพ – เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลภู – เกิดจากดอกบัว
กมลรส – น้ำใจ
กมลลักษณ์ – มีลักษณะงามดุจดอกบัว
กมลโลจน์ – ตางามดุจดอกบัว
กมลวร – ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลวัทน์ – หน้างามดังดอกบัว
กมลา – นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กมลากร – สระบัว
กมลานันท์ – บัวบาน
กมลานสน์ – พระพรหม
กมลี – มีดอกบัวมาก
กมเลศ – ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กมุท – ดอกบัว
กมุทพร – ประเสริฐดุจดอกบัว
กร – มือ รัศมี
กรกช – กระพุ่มมือไหว้
กรกฎ – ปู
กรกนก – แสงทอง
กรกมล - มืออูมอิ่มน่ารัก
กรกฤช – รัศมีกริช
กรกฤตย์ – มีเกียรติ
กรกาญจน์ – รัศมีทอง
กรกานต์ – ผู้เป็นที่รัก
กรเกียรติ – มีเกียรติ
กรแก้ว – รัศมีแก้ว
กรขจี – รัศมีงามสดใส
กรจงกล – มือบัว
กรชวัล – มีรัศมีรุ่งเรือง
กรชุดา – รัศมีเรืองรอง
กรชุลี – ประนมมือไหว้
กรณ์ – การกระทำ
กรณิศ – เป็นใหญ่เพราะการกระทำ
กรดล – ฝ่ามือ
กรทรัพย์ – มีทรัพย์สมบัติ
กรทักษ์ – ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
กรนันท์ – ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กรบัลลพ – นิ้วมือ
กระประภา – รัศมีแห่งแสงสว่าง
กรภู – เล็บมือ
กรรณาภรณ์ – ตุ้มหู
กรรภิรมย์ – ฉัตรห้าชั้น
กรรวี – รัศมีแห่งพระอาทิตย์
กรรัตน์ – รัศมีแก้ว
กรลักษณ์ – มีลักษณะดี
กรวรรณ – มีผิวพรรณงดงาม
กรวลัย – กำไลมือ
กรวิก – นกการเวก
กรวิจิตร – มีความงามหยดย้อย
กรวิชช์ – มีความรู้แจ้ง
กรวิชญ์ – ความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรวิทย์ – มีภูมิรู้
กรวินท์ – ทับทิม
กรวิภา – มีความงดงาม
กรวิวัฒน์ – มีความเจริญรุ่งเรือง
กรวีร์ – กล้าหาญในการทำงาน
กรวุฒิ – รุ่งเรืองด้วยภูมิรู้
กรศักดิ์ – รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
กรศิริ – มีมิ่งขวัญ
กรศุทธิ์ – ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้หอม
กรองกนก – ร้อยด้วยทอง
กรองแก้ว – ร้อยด้วยแก้ว
กรองจิต – ร้อยด้วยใจ
กรองพร – มีความประเสริฐอย่างยิ่ง
กรองพรรณ – ผิวพรรณละเอียด
กรองมาลย์ – พวงมาลัย
กระสินธุ์ – แม่น้ำ
กระแส – ต่อเนื่องกัน ไม่ขาดสาย
กรัณฑ์ – ตลับ
กรัณฑรัตน์ – ตลับเพชร
กรัณฑา – รวงผึ้ง
กริช – มีดสองคม
กริน – ช้าง
กรินกรินทร์ – ช้างพระอินทร์ ช้างศึก
กรินทร์ – จอมช้าง พญาช้าง
กริยากร – ที่เกิดการกระทำ
กริยาภา – รุ่งเรืองในการกระทำ
กริษฐา – ทำมาก สร้างสรรค์ไว้มาก
กรี – ช้าง กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง
กรีฑา – กีฬาประเภทลู่ลาน
กรีธา – เดินทางเป็นหมู่เป็นขบวน
กรุณา – ความเอ็นดู
กรุณี – ความเอ็นดู
กรุตม์ – รัศมีสูงสุด
กฤช – กริช มีดสองคม
กฤต – กระทำแล้ว
กฤตนาฎ – สาวงามผู้สร้างศิลปะ
กฤตนัย – ผู้มีนโยบาย มีวิธีแนะนำดี
กฤตนู – ช่าง ศิลปิน
กฤตบุญ – มีบุญอันทำไว้แล้ว
กฤตพจน์ – ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
กฤตพร – ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กฤตพรต – ผู้ประพฤตพรต
กฤตภาส – สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤตมุข – นักปราชญ์
กฤตเมธ – สร้างปัญญา มีปัญญา
กฤตย์ – ควรกระทำ หน้าที่การงาน
กฤตยชญ์ – ผู้รู้คุณคน มีความกตัญญู
กฤติกร – ผู้มีเกียรติ
กฤติกา – ชื่อดาวฤกษ์ ดาวลูกไก่
กฤติธี – นักปราชญ์
กฤติยา – หน้าที่พึงกระทำ กิจธุระ
กฤศ – เล็ก บาง น้อย
กฤษกร – ผู้มีเกียรติด้วยการกระทำ
กฤษฎ์ – ข้าวกล้า
กฤษฎา – กระทำแล้ว
กฤษฎิ์ – ฉลาด
กฤษณ์ – พระกฤษณะ ดำ
กฤษณา – ไม้หอมชนิดหนึ่งเนื้อดำ
กฤษิก – ชาวนา
กลแก้ว – ประเสริฐดุจแก้ว
กลทีป์ – เปรียบเสมือนแสงสว่าง
กลธีร์ – ดุจนักปราชญ์
กลยุทธ์ – กลอุบายการต่อสู้
กลรัตน์ – ดุจดังรัตนะ
กลวัชร – ดุจดังเพชร
กลิกา – ดอกไม้ตูม
กวิดา – กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธ์บทกวี
กวิตา - กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธ์บทกวี
กวิน – ดีงาม
กวินท์ – จอมกวี
กวินทร์ – จอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
กวินทรา - จอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

ต่อหน้า 2

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย