ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ก

2

กวินทิพย์ – ดีงามเหมือนสิ่งทิพย์
กวินธิดา – ลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาฏ – หญิงสาวผู้ดีงาม
กวินนาถ – ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กวินภพ – มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กวี – ผู้มีปัญญา
กวีกร – มีความเชี่ยวชาญในบทกวี
กวีณา – ผู้มีความดีงาม
กวีทัศน์ – มีความคิดเห็นฉลาด
กวีนา – ผู้มีความดีงาม
กวีพงษ์ – อยู่ในตระกูลผู้ฉลาด
กวีพัฒน์ – เจริญด้วยปัญญา
กษม – อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษมา - อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษิดิ์เดช – ผู้มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิศ – ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กษิรา – น้ำนม
กสานติ์ – ความสงบ
กสิณ – เครื่องหมายสำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
ก่อกุศล – สร้างความดี
ก้องกิดาการ – เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
ก้องเกียรติ – ชื่อเสียงงามกึกก้อง
ก้องภพ – มีชื่อเสียงก้องโลก
กอบสุข – มีสุข
กังวาน – กระแสเสียงก้องและแจ่มใส
กังสดาล – ระฆังวงเดือน
กัชชลา – แร่พลวง
กัญจน์ – ทอง
กัญจนจักก์ – มีอำนาจดังทอง
กัญจนพร – ทองประเสริฐ
กัญจน์รัตน์ – แก้วมีค่าดังทอง
กัญจน์อมล – บริสุทธิ์ดังทอง
กัญจนะ – ทองคำ
กัญจนาภรณ์ – เครื่องประดับงามดังทอง
กัญจนาภา – แสงทอง
กัญจนารักษ์ – ได้รับการคุ้มครองดุจทอง
กัญชพร – ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กัญชรส – น้ำดอกไม้
กัญชลา – ชื่อนกชนิดหนึ่ง
กัญญลักษณ์ – หญิงมีลักษณะงาม
กัญญ์วรา – หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญสิริ – หญิงงามผู้มีมงคล
กัญญา – นางงาม สาวน้อย
กัญญาณัฐ – หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาณี – นางงาม หญิงงาม
กัญญานุช – สาวน้อยผู้น่ารัก
กัญญาพร – หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญาพัชร – หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญาภัค – หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญญามาศ – สาวงามมีค่าดังทอง
กัญญาวีร์ – หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กัณฐมณี – แก้วประดับคอ
กัณฐิกา – สร้อยคอ
กัณฑ์อเนก – มีทรัพย์มากมาย
กัณณิกา – ต่างหู
กัทลี – กล้วย
กันดิศ – เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กันต์ – น่ารัก น่าพอใจ
กันต์กนิษฐ์ – น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กันต์กมล – มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
กันต์กวี – กวีผู้น่ารัก
กันต์ธร – ทรงไว้ซึ่งสิ่งเป็นที่รัก
กันต์ธีร์ – นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตพงศ์ – มีเผ่าพันธ์เป็นที่รัก
กันตพร – น่ารักและประเสริฐ
กันตพล – มีพลังน่าชอบใจ
กันตพิชญ์ – ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันตภณ – พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
กัยตยศ – มียศเป็นที่รัก
กันต์ฤทัย – ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันตวิชญ์ – ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กันต์ศม – มีความสงบอันเป็นที่รัก
กันต์ศักดิ์ – มีศักดิ์เป็นที่รักที่ชอบใจ
กันตา – เป็นสุข สาวสวย
กันตาภา – รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
กันติชา – เกิดมาด้วยความรัก
กันติทัต – ผู้ให้ความรัก
กันตินันท์ – ผู้ยินดีในความรัก
กันติยา – ในความรัก
กันติศา – เจ้าแห่งความรัก เจ้าแห่งความงาม
กันทร – ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันทรา - ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันธิชา – เกิดใกล้ทะเล
กันยากา – หญิงวัยรุ่น
กันยา – นางงาม สาวน้อยกันยามาศ – สาวน้อยมีค่าดังแก้ว
กัปปน์ – ความดำริ การจัดแจง
กัมพล – ผ้าทอด้วยขนสัตว์
กัลปพฤกษ์ – ต้นสารพัดนึก
กัลยกร – สร้างศิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กัลยรัตน์ – มีความสามารถเป็นแก้ว
กัลย์สุดา – ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กัลยา – นางงาม หญิงงาม
กัลยาณี – หญิงผู้งามพร้อม
กาจน์ – ป้อมปราการ
กาจพล – มีพลังกล้าแข็ง
กาญจน์ – ทอง ทองคำ
กาญจนประภา – แสงทอง
กาณฑ์ – ลูกศร ลำของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
กานดา – หญิงที่น่ารัก
กานดิศ – เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์ – น่ารัก น่าพึงพอใจ
กานต์กนีย์ – หญิงสาวผู้น่ารัก น้องรัก
กานต์ชนิต – ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา
กานต์ธิดา – ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์ธีรา – นักปราชญ์ที่น่ารัก
กานจ์พิชชา – มีความรู้เป็นที่รัก
กานต์มณี – แก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม
กานต์ยุพน – ความสาวที่น่ารัก
กานต์รวี – พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์ที่งดงาม
กานต์สินี – สาวงามผู้น่ารัก
กานต์สิริ – เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
กานติมา – งามน่ารัก
กานติศา – เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
การัณย์ – หน้าที่การงาน
การัณยภาส – รุ่งเรืองแห่งการงาน
การิต – ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
การิน – ผู้สร้าง ผู้กระทำ
การุญ – ความกรุณา
การุณย์ – ความกรุณา
กำจร – ขจร เลื่องลือ
กำธร – สนั่น สะเทือน
กิ่งกาญจน์ – กิ่งทอง
กิตตน์ – การแสดง รายงาน
กิตติ – มีชื่อเสียง เกียรติ
กิตติกร – สร้างชื่อเสียง
กิตติกวิน – งามด้วยเกียรติ
กิตติกา – ผู้มีเกียรติ
กิตติชัย – ชัยชนะอันมีเกียรติ
กิตติทัศน์ – ความเห็นที่มีเกียรติ
กิตติธร – ทรงเกียรติ
กิตติธรา – ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติธัช – มีชื่อเสียงปรากฏ
กิตตินันท์ – ยินดรในชื่อเสียง
กิตติพร – มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตติพศ – มีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติพิชญ์ – นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภณ – มีชื่อเสียงด้านการพูด
กิตติภพ – ความมีเกียรติ
กิตติมา – ผู้มีเกียรติ
กิตติวรรณ – ผิวงาม
กิตติวรา – มีเกียรติอันประเสริฐ
กิตติวินท์ – ผู้ได้รับเกียรติ
กิตติศักดิ์ – อำนาจหรือความสามารถอันโด่งดัง
กิติภพ – ความมีแห่งเกียรติ
กิรณา – รัศมีเรืองรอง
กิรติ – เกียรติ
กีรติกา – ผู้มีเกียรติ
กุญช์ – งาช้าง บรรณศาลา
กุนต์ – ทวน ศรพู่
กุนทร – พระวิษณุ
กุลกันยา – หญิงที่เกิดในตระกูลดี
กุลจิรา – มีตระกูลอันมั่นคง
กุลชา – มีสกุลดี
กุลเดช – มีเดชในตระกูล
กุลธร – ผู้ดำรงวงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธรา - ผู้ดำรงวงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธิดา – หญิงที่เกิดในสกุลดี
กุลนันท์ – เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนาถ – เป็นที่พึ่งแห่งสกุลวงศ์
กุลนารี – หญิงที่เกิดในสกุลดี
กุลนิดา – ผู้นำตระกูล
กุลนิภา – แสงสว่างแห่งตระกูล
กุลนิษฐ์ – ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล
กุลปริยา – เป็นที่รักของสกุลวงศ์
กุลพัทธ์ – เกี่ยวข้องกับสกุล
กุลพิธาน์ – ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล
กุลภรณ์ – ค้ำจุนวงศ์สกุล
กุลมโนชญ์ – เป็นที่พอใจแห่งตระกูล
กุลยา – สตรีที่เกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล
กุลรัตน์ – รัตนะแห่งสกุลวงศ์
กลโรจน์ – ตระกูลรุ่งเรือง
กุลสินี – หญิงงามแห่งสกุล
กุลิน – ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
กุลิสร์ – ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลิสรา - ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลวดี – หญิงผู้มีตระกูลดี
กุศล – สิ่งที่ดี สิ่งที่ชอบ บุญ
กุศลิน – อยู่สบาย ปลอดภัย
กุศะ – หญ้าคา หญ้าแหลม
กุสุมนิภา – เหมือนดอกไม้
กุสุมภ์ – ดอกคำ
กุสุมา – ดอกไม้
เก็จแก้ว – แก้วเครื่องประดับ
เกณิกา – พลับพลาที่ประทับของพระราชา
เกตน์ – สัญลักษณ์ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
เกตน์นิภา – เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เกตน์สิริ – เป็นมิ่งขวัญแห่งเหย้าเรือน
เกตนิภา – ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
เกตุ – ธง
เกวลิน – มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกสรา – เกสรดอกไม้
เกริกไกรวัล – ลือลั่นไปทั่ว ดังไปถึงสวรรค์
เกียงศักดิ์ – ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
โกกะนท – บัวแดง
โกญจนาท – ความกึกก้อง ลือลั่น
โกมล – ดอกบัว
โกมุท – บัวแดง
โกลัญญา – สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
โกวิท – ผู้ชำนาญ
โกศล – ฉลาด
ไกรกิตติ – เกียรติยศยิ่งใหญ่
ไกรนุช– หญิงสาวผู้เก่งกล้า
ไกรฤกษ์ – เวลาที่ดีมาก
ไกรวี – ดอกบัว
ไกรวุฒิ – ผู้มีความเจริญมาก
ไกรศรี – ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยศิริมงคล
ไกรศิริ – ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยศิริ
ไกรสร – สิงโต
ไกรสิทธิ – ราชสีห์
ไกวัล – สวรรค์ ทั่วไป

กลับหน้า 1

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ