Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด จ

จงกล – บัวสาย
จงกลนี
– บัวดอกคล้ายบวบ
จงจินต์
– ตั้งใจคิด
จงดี
– ให้ดี ให้เรียบร้อย
จงรัก
– รู้คุณ
จตุพร
– พรสี่ประการ
จตุรงค์
– องค์สี่
จตุรวิทย์
– ผู้เรียนจบพะเวทย์
จตุวรรณ
– สี่วรรณะ
จรณบูรณ์
– ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
จรณะ
– ความประพฤติ
จรณา
– ความประพฤติ ดำเนินไปข้างหน้า
จรณินทร์
– เป็นใหญ่เพราะความประพฤติ
จรรจา
– พูด กล่าว
จรรยพร
– ผู้มีความประพฤติประเสริฐ
จรรย์อมล
– มีความประพฤติไม่มีที่ติ
จรรยา
– ความประพฤติ
จรัล
– ผู้ก้าวไปข้างหน้า
จรัส
– แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง
จริม
– ภายหลัง เล็ก
จริยา
– ความประพฤติ
จรุง
– จูง ชักชวน
จรุงจิต
– จูงใจ
จรูญ
– รุ่งเรือง งาม
จเร
– ผู้ตรวจตราไปทั่ว
จวงจันทร์
– เครื่องหอมที่เจือด้วยจวงและจันทร์
จักร
– อาวุธรูปวงกลม บรรจบรอบ
จักรกฤษณ์
– พระนารายณ์ทรงจักร
จักรชัย
– จักรแห่งชัยชนะ
จักรชีวิน
– ช่างหม้อ
จักรดุลย์
– คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค
จักรธน
– ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ
จักรภัทร
– ผู้เจริญในแว่นแคว้น
จักรภาณุ
– วงแสง ดวงอาทิตย์
จักรวาล
– ปริมณฑล
จักราวุธ
– ผู้มีจักเป็นอาวุธ
จักริน
– พระราชา
จักรเสน
– ผู้ทรงจักร
จักษณา
– การพูด
จังคณิภา
– มีรัศมีงดงาม
จันทกร
– แสงจันทร์
จันทกานต์
– งามดังประจันทร์
จันทร์
– ชื่อต้นไม้
จันทนา
– ต้นจันทร์ขาว
จันทนิภา – เหมือนพระจันทร์
จันทภา – แสงจันทร์
จันทมณี – แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จันทรกานต์ – ชื่อของแก้วมณีสีงาม
จันทร์จิรา – งามเสมอ
จันทร์นิก – รุ่งเรือง
จันทรรัตน์ – ไข่มุก
จันทร์วรรณ – ผิวแปล่งปลั่ง
จันทร์วลัย – วงจันทร์
จันทรัช – ดาวพุธ
จันทรัสม์ – เพียงจันทร์ เสมอแข
จันทรา – ดวงจันทร์
จันทวรรณ – ผิวงามเหมือนพระจันทร์
จันทัปปภา – แสงจันทร์
จันทิมันตุ์ – พระจันทร์ เดือน
จันทิมา – งามเหมือนเดือน สวยเหมือนพระจันทร์
จาฏพจน์ – ถ้อยคำน่าฟัง พูดดี
จาตุรงค์ – องค์สี่
จาตุรนต์
– เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง 4
จาตุรันต์ – เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง 4
จารวี – ผู้งดงาม
จารี – ผู้ประพฤติ
จารึก
– ฝัง สลัก
จารุกร – รัศมีงาม
จารุกัญญ์ – หญิงสาวผู้งามดั่งทอง
จารุกิตต์ – มีชื่อเสียงดีงาม
จารุจุณ – ละอองทอง
จารุณี – หญิงงาม
จารุเดช – มีเดชงาม
จารุทัศน์ – มีทัศนะงดงาม
จารุนิภา – ดุจทอง
จารุพงศ์ – เชื้อสายทองคำ
จารุภา – รัศมีงาม
จารุมน – ใจงาม
จารุวรรณ – ผิวพรรณงาม
จารุรัตน์ – ความเจริญอันเหมาะสม
จารุวิทย์ – มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
จารุเวศ – ผู้แต่งกายงาม
จารุศิริ – มีมงคลงาม
จำนง – ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
จำนรรจา – พูด เจรจา
จำนวน – ยอดรวม
จำเนียน – ตัด ขริบ เฉือน
จำเนียร – ช้า นาน
จิณณ์ – ประพฤติแล้ว
จิณณธรรม – ประพฤติธรรม
จิณณพัต – ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณวัตร – ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณะ – ประพฤติแล้ว
จิณณา – ประพฤติแล้ว
จิณพรต – ประพฤติดี
จิณห์จุฑา – มีไฝเด่น มีลักษณะดี
จิณห์นิภา – รัศมีแห่งเครื่องหมาย เครื่องหมายอันงดงาม
จิณห์วรา – มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
จิดาภา – มีรัศมีอันสะสมไว้แล้ว
จิตตมาส – เดือนจิตตมาส เดือน 5
จิตติ – ความคิด ตริตรอง
จิตบุณย์ – มีใจดีงาม
จิตรกัญญา – สาวงาม
จิตรดิลก – มีความงามเป็นยอด
จิตรทิพย์ – เทพผู้งามสดใส งดงามและวิเศษยิ่ง
จิตรทิวัส – วันอันแจ่มใส
จิตรทิวา – วันอันแจ่มใส
จิตรเทพ – เทพผู้งามสดใส
จิตรภณ – พูดไพเราะ
จิตรภาณุ
– มีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์
จิตรเลขา – รูปงาม
จิตรวรรณ – ผิวพรรณงาม
จิตรสินี
– สาวงาม
จิตรอนงค์ – นางงาม
จิตรา – ชื่อดาวฤกษ์ที่ 14 มีดวงเดียว
จิตรานุช – สาวงาม
จิตริน – นักวาด ศิลปิน
จิตวัต – ผู้มีจิตใจอันดีงาม
จิตสุภา – มีใจดีงาม
จินดา – ความนึกคิด แก้วมณี
จินดาหรา – ฉลาด
จินต์จุฑา – มีความคิดเป็นเลิศ
จินตนา – ความคิด
จินตพร – มีความคิดประเสริฐ
จินตภา – มีความคิดเจิดจ้า
จินต์ศุจี – มีความคิดบริสุทธิ์
จิรกร – กระทำตลอดกาล
จิรกิตติ์ – มีชื่อเสียงยืนยาว
จิรชีพ – มีอายุยืน
จิรโชติ – มีความรุ่งเรืองยืนนาน
จิรทีปต์ – รุ่งเรืองตลอดกาล
จิรนันท์ – ผู้ชื่นชมยินดียั่งยืน
จิรพนธ์ – เป็นที่รักผูกพันนาน
จิรพัทธ์ – ผูกพันยืนนาน
จิรพันธ์ – ผูกพันยืนนาน
จิรพันธุ์ – เผ่าพันธุ์ที่ยืนนาน
จิรพัส – มีอายุยืนนาน
จิรโพธิ – มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรภัทร – ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิรภาส – รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์นิรันดร
จิรภิญญา – ความรู้ยั่งยืน
จิรเมธ – มีความรู้ฉลาดตลอดกาล
จิรเวช – หมอที่ยั่งยืน
จิรสิน – มีทรัพย์ตลอดกาล
จิรสุตา – ลูกสาว
จิรัชญา – ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา – มีชัยชนะตลอดกาล
จิรัฏฐ์ – ดำรงมั่น
จิรัฐ – ผู้ยั่งยืน
จิรันตน์ – ใหม่ อยู่นาน
จิรัศยา – อยู่นาน
จิรัสย์ – ตลอดกาล
นิรันดร
จิรัสยา – ตลอดกาล
นิรันดร
จิรา – ยืนนาน
จิราเจต – มีความคิดเป็นยอด
จิราเจตน์ – มีความคิดเป็นยอด
จิราพัชร – ยั่งยืนดุจเพชร
จิราภา – รุ่งเรืองนาน
จิรายุ – มีอายุยืน
จิรายุทธ – รบนาน
จิรายุส – อายุยืน
จิโรจ – รุ่งเรือง
จิลลา – ว่าว
จิลลาภัทร – งามดังว่าว
จีรณะ – ประพฤติแล้ว
จีรณา – ผู้คงแก่เรียน
จีรณพัต – ประกอบคำมั่น
จีรภา – ประกาศ
จุฑาภรณ์ – ปิ่น
จุฑามาศ – ปิ่นทอง
จุฑารัตน์ – เครื่องประดับจุก
จุฑาลักษณ์ – ลักษณะเลิศ
จุรี – มีด หอก ดาบ
จุไรรัตน์ – เครื่องประดับไรจุก
เจรดิลก – มีความคิดเป็นเลิศ
เจตน์
– ความคิด ความตั้งใจ
เจตน์สฤษฏ์ – สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
เจตนิพัทธ์ – มีความคิดมั่นคง
เจตนิพิฐ – มีความคิดมั่นคง
เจตปรียา – เป็นที่รักแห่งใจ
เจตพล – มีพลังใจ เจติยา – ที่เคารพ
เจนจิรา
– เชี่ยวชาญตลอดกาล
เจนธรรม – ผู้จัดเจนหรือเชี่ยวชาญในธรรม
เจนวิทย์ – เชี่ยวชาญวิทยา
เจลกา – กระต่าย เจษฎา – ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
เจษฎากร – ผู้มีความตั้งใจยิ่งใหญ่
เจียระไน – ทำเพชรหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยม

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com