ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด จ

จงกล – บัวสาย
จงกลนี – บัวดอกคล้ายบวบ
จงจินต์ – ตั้งใจคิด
จงดี – ให้ดี ให้เรียบร้อย
จงรัก – รู้คุณ
จตุพร – พรสี่ประการ
จตุรงค์ – องค์สี่
จตุรวิทย์ – ผู้เรียนจบพะเวทย์
จตุวรรณ – สี่วรรณะ
จรณบูรณ์ – ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
จรณะ – ความประพฤติ
จรณา – ความประพฤติ ดำเนินไปข้างหน้า
จรณินทร์ – เป็นใหญ่เพราะความประพฤติ
จรรจา – พูด กล่าว
จรรยพร – ผู้มีความประพฤติประเสริฐ
จรรย์อมล – มีความประพฤติไม่มีที่ติ
จรรยา – ความประพฤติ
จรัล – ผู้ก้าวไปข้างหน้า
จรัส – แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง
จริม – ภายหลัง เล็ก
จริยา – ความประพฤติ
จรุง – จูง ชักชวน
จรุงจิต – จูงใจ
จรูญ – รุ่งเรือง งาม
จเร – ผู้ตรวจตราไปทั่ว
จวงจันทร์ – เครื่องหอมที่เจือด้วยจวงและจันทร์
จักร – อาวุธรูปวงกลม บรรจบรอบ
จักรกฤษณ์ – พระนารายณ์ทรงจักร
จักรชัย – จักรแห่งชัยชนะ
จักรชีวิน – ช่างหม้อ
จักรดุลย์ – คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค
จักรธน – ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ
จักรภัทร – ผู้เจริญในแว่นแคว้น
จักรภาณุ – วงแสง ดวงอาทิตย์
จักรวาล – ปริมณฑล
จักราวุธ – ผู้มีจักเป็นอาวุธ
จักริน – พระราชา
จักรเสน – ผู้ทรงจักร
จักษณา – การพูด
จังคณิภา – มีรัศมีงดงาม
จันทกร – แสงจันทร์
จันทกานต์ – งามดังประจันทร์
จันทร์ – ชื่อต้นไม้
จันทนา – ต้นจันทร์ขาว
จันทนิภา – เหมือนพระจันทร์
จันทภา – แสงจันทร์
จันทมณี – แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จันทรกานต์ – ชื่อของแก้วมณีสีงาม
จันทร์จิรา – งามเสมอ
จันทร์นิก – รุ่งเรือง
จันทรรัตน์ – ไข่มุก
จันทร์วรรณ – ผิวแปล่งปลั่ง
จันทร์วลัย – วงจันทร์
จันทรัช – ดาวพุธ
จันทรัสม์ – เพียงจันทร์ เสมอแข
จันทรา – ดวงจันทร์
จันทวรรณ – ผิวงามเหมือนพระจันทร์
จันทัปปภา – แสงจันทร์
จันทิมันตุ์ – พระจันทร์ เดือน
จันทิมา – งามเหมือนเดือน สวยเหมือนพระจันทร์
จาฏพจน์ – ถ้อยคำน่าฟัง พูดดี
จาตุรงค์ – องค์สี่
จาตุรนต์ – เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง 4
จาตุรันต์ – เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง 4
จารวี – ผู้งดงาม
จารี – ผู้ประพฤติ
จารึก – ฝัง สลัก
จารุกร – รัศมีงาม
จารุกัญญ์ – หญิงสาวผู้งามดั่งทอง
จารุกิตต์ – มีชื่อเสียงดีงาม
จารุจุณ – ละอองทอง
จารุณี – หญิงงาม
จารุเดช – มีเดชงาม
จารุทัศน์ – มีทัศนะงดงาม
จารุนิภา – ดุจทอง
จารุพงศ์ – เชื้อสายทองคำ
จารุภา – รัศมีงาม
จารุมน – ใจงาม
จารุวรรณ – ผิวพรรณงาม
จารุรัตน์ – ความเจริญอันเหมาะสม
จารุวิทย์ – มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
จารุเวศ – ผู้แต่งกายงาม
จารุศิริ – มีมงคลงาม
จำนง – ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
จำนรรจา – พูด เจรจา
จำนวน – ยอดรวม
จำเนียน – ตัด ขริบ เฉือน
จำเนียร – ช้า นาน
จิณณ์ – ประพฤติแล้ว
จิณณธรรม – ประพฤติธรรม
จิณณพัต – ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณวัตร – ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณะ – ประพฤติแล้ว
จิณณา – ประพฤติแล้ว
จิณพรต – ประพฤติดี
จิณห์จุฑา – มีไฝเด่น มีลักษณะดี
จิณห์นิภา – รัศมีแห่งเครื่องหมาย เครื่องหมายอันงดงาม
จิณห์วรา – มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
จิดาภา – มีรัศมีอันสะสมไว้แล้ว
จิตตมาส – เดือนจิตตมาส เดือน 5
จิตติ – ความคิด ตริตรอง
จิตบุณย์ – มีใจดีงาม
จิตรกัญญา – สาวงาม
จิตรดิลก – มีความงามเป็นยอด
จิตรทิพย์ – เทพผู้งามสดใส งดงามและวิเศษยิ่ง
จิตรทิวัส – วันอันแจ่มใส
จิตรทิวา – วันอันแจ่มใส
จิตรเทพ – เทพผู้งามสดใส
จิตรภณ – พูดไพเราะ
จิตรภาณุ – มีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์
จิตรเลขา – รูปงาม
จิตรวรรณ – ผิวพรรณงาม
จิตรสินี – สาวงาม
จิตรอนงค์ – นางงาม
จิตรา – ชื่อดาวฤกษ์ที่ 14 มีดวงเดียว
จิตรานุช – สาวงาม
จิตริน – นักวาด ศิลปิน
จิตวัต – ผู้มีจิตใจอันดีงาม
จิตสุภา – มีใจดีงาม
จินดา – ความนึกคิด แก้วมณี
จินดาหรา – ฉลาด
จินต์จุฑา – มีความคิดเป็นเลิศ
จินตนา – ความคิด
จินตพร – มีความคิดประเสริฐ
จินตภา – มีความคิดเจิดจ้า
จินต์ศุจี – มีความคิดบริสุทธิ์
จิรกร – กระทำตลอดกาล
จิรกิตติ์ – มีชื่อเสียงยืนยาว
จิรชีพ – มีอายุยืน
จิรโชติ – มีความรุ่งเรืองยืนนาน
จิรทีปต์ – รุ่งเรืองตลอดกาล
จิรนันท์ – ผู้ชื่นชมยินดียั่งยืน
จิรพนธ์ – เป็นที่รักผูกพันนาน
จิรพัทธ์ – ผูกพันยืนนาน
จิรพันธ์ – ผูกพันยืนนาน
จิรพันธุ์ – เผ่าพันธุ์ที่ยืนนาน
จิรพัส – มีอายุยืนนาน
จิรโพธิ – มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรภัทร – ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิรภาส – รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์นิรันดร
จิรภิญญา – ความรู้ยั่งยืน
จิรเมธ – มีความรู้ฉลาดตลอดกาล
จิรเวช – หมอที่ยั่งยืน
จิรสิน – มีทรัพย์ตลอดกาล
จิรสุตา – ลูกสาว
จิรัชญา – ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา – มีชัยชนะตลอดกาล
จิรัฏฐ์ – ดำรงมั่น
จิรัฐ – ผู้ยั่งยืน
จิรันตน์ – ใหม่ อยู่นาน
จิรัศยา – อยู่นาน
จิรัสย์ – ตลอดกาล
นิรันดร จิรัสยา – ตลอดกาล
นิรันดร จิรา – ยืนนาน
จิราเจต – มีความคิดเป็นยอด
จิราเจตน์ – มีความคิดเป็นยอด
จิราพัชร – ยั่งยืนดุจเพชร
จิราภา – รุ่งเรืองนาน
จิรายุ – มีอายุยืน
จิรายุทธ – รบนาน
จิรายุส – อายุยืน
จิโรจ – รุ่งเรือง
จิลลา – ว่าว
จิลลาภัทร – งามดังว่าว
จีรณะ – ประพฤติแล้ว
จีรณา – ผู้คงแก่เรียน
จีรณพัต – ประกอบคำมั่น
จีรภา – ประกาศ
จุฑาภรณ์ – ปิ่น
จุฑามาศ – ปิ่นทอง
จุฑารัตน์ – เครื่องประดับจุก
จุฑาลักษณ์ – ลักษณะเลิศ
จุรี – มีด หอก ดาบ
จุไรรัตน์ – เครื่องประดับไรจุก
เจรดิลก – มีความคิดเป็นเลิศ
เจตน์ – ความคิด ความตั้งใจ
เจตน์สฤษฏ์ – สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
เจตนิพัทธ์ – มีความคิดมั่นคง
เจตนิพิฐ – มีความคิดมั่นคง
เจตปรียา – เป็นที่รักแห่งใจ
เจตพล – มีพลังใจ เจติยา – ที่เคารพ
เจนจิรา – เชี่ยวชาญตลอดกาล
เจนธรรม – ผู้จัดเจนหรือเชี่ยวชาญในธรรม
เจนวิทย์ – เชี่ยวชาญวิทยา
เจลกา – กระต่าย เจษฎา – ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
เจษฎากร – ผู้มีความตั้งใจยิ่งใหญ่
เจียระไน – ทำเพชรหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยม

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ