ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ฉ

ฉลวยพรรณ – ผิวสวย
ฉลองขวัญ – สมโภชขวัญ
ฉวีวรรณ – ผิวพรรณผุดผ่อง
ฉัตรจักร – ปูมโหราศาสตร์
ฉัตรพร – ฉัตรอันประเสริฐ
ฉัตรยา – ผู้มีร่ม
ฉัตรฤดี – ฉัตรแห่งความยินดี
ฉัตรสุดา – หญิงสาวผู้มีร่ม
ฉันชนก – เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันทกร – สร้างความพอใจ
ฉันท์ชนก – ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา – เกิดจากความพอใจ
ฉันท์ทัต – ให้ความพอใจ
ฉันทพล – มีพลังแห่งความพอใจ
ฉันทพัฒน์ – เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทพิชญา – ผู้รู้แจ้งด้วยความพอใจ
ฉันทยา – พอใจ
ฉันทวัฒน์ – อุดมด้วยความพอใจ
ฉันท์สินี – ความพอใจของหญิงงาม
ฉันทัช – ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทิกา – มีความพอใจ
ฉันทิต – พอใจพึงใจ
ฉันทิศ – มีความพอใจเป็นใหญ่
ฉินนรณ – ตัดการรบได้
เฉิดฉัน – งามเพริศพริ้ง
เฉิดฉาย – สวยงาม
เฉิดโฉม – รูปร่างงาม
เฉิดไฉไล – รูปงาม
เฉียบชัย – ชัยชนะอันเด็ดขาด
เฉลิมวงศ์ – ยินดีปรีดาในสายตระกูล
โฉมฉาย – รูปงามสดใส
โฉมเฉลา – รูปงามกลมกล่อม

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย