ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ช

ชงคม – รูปงามผึ่งผาย
ชญานนท์ – ยินดีให้ความรู้
ชญานิน – นักปราชญ์
ชญานิศ – เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานิษฐ์ – มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชญานี – ผู้มีความรู้
ชนกชนม์ – เกิดจากบิดา
ชนกนันท์ – เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกันต์ – เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนกานต์ – เป็นที่รักของปวงชน
ชนน – การเกิด เชื้อสาย
ชนมน – ดุจเป็นดวงใจของคนทั้งหลาย
ชนม์นิภา – เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
ชนมภูมิ – บ้านเกิดภูมิลำเนา
ชนม์ภูมิ – บ้านเกิดภูมิลำเนา
ชนรดี – เป็นรักแห่งปวงชน
ชนวีร์ – ผู้กล้าหาญของคนทั้งหลาย
ชนสรณ์ – เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนะวรรณ – ผู้มีผิวพรรณสวย
ชนัญชิดา – ผู้ชนะคนอื่น
ชนัญญู – ผู้รู้จักคน
ชนัต – ฝูงชน ประชากร
ชนัตร – ร่ม ร่มกันแดด
ชนากานต์ – เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาธิป – เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชนาพร – คนผู้ประเสริฐ
ชนาภัทร – คนดี คนเจริญ
ชนาภา – ผู้มีความรุ่งเรือง
ชนารดี – เป็นที่รักที่พอใจแห่งฝูงชน
ชนิกา – แม่
ชนิกานต์ – เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนิดพ – บิดา
ชนิดา – ให้เกิด แม่
ชนิดาภา – ให้เกิดรัศมี
ชนิตพล – ให้เกิดพลัง
ชนิตร – ที่เกิด
ชนิตรา – ผู้ให้กำเนิด
ชนิตว์ – ผู้ให้กำเนิด
ชนิตสิรี – ให้เกิดสิริมงคล
ชนิตา – ผู้ให้เกิด มารดา
ชนินทร์ – ผู้เป็นใหญ่
ชนินาถ – เป็นที่พึ่งของมารดา
ชนิภรณ์ – ค้ำจุนแม่ เลี้ยงดูแม่
ชนิภา – แสงสว่างแห่งมารดา
ชนิษฐา – ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
ชนิสร – เจ้าแห่งคนทั้งหลาย
ชนิสรา – เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชนุดม – ผู้สูงสุด ผู้ประเสริฐ
ชนุดร – คนที่ดีกว่า
ชนุตม์ - คนที่สูงสุด
ชนุตร์ – คนที่ดีกว่า
ชโนดม – คนที่สูงสุด
ชมพูนิกข์ – แท่งทอง
ชมพูเนกข์ – แท่งทอง
ชยทัต – ให้ชัยชนะ
ชยธร – ทรงชัย
ชยพัทธ์ – เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ชยรพ – เสียงแห่งชัยชนะ
ชยังกูร – หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยันต์ – ผู้ชนะ
ชยากร – บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชยางกูร - หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยานันท์ – ยินดีในชัยชนะ
ชยาภรณ์ – มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ
ชยามร – มีชัยชนะไม่ตาย
ชยิน – ผู้ชนะ ชยิสรา ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชยุดา – รุ่งเรือง
ชยุต – รุ่งเรือง
ชยุตพงศ์ – เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง
ชยุตม์ – มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชยุตรา – มีชัยชนะอันประเสริฐกว่า
ชเยศ – ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
ชโยดม – มีชัยอันอุดม
ชริน – ประดับ
ชลกร – เมฆหรือมหาสมุทร
ชลดรงค์ – ลูกคลื่น
ชลดา – เกิดในน้ำ หมายถึงความเยือกเย็น
ชลธิชา – เกิดในน้ำ พระลักษมี
ชลนิภา – เปรียบประดุจน้ำ
ชลพินทุ์ – หยาดน้ำ
ชลลดา – ลูกคลื่น
ชลัช – เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
ชลัท – ให้น้ำ เมฆ
ชลันธร – ทะเล มหาสมุทร
ชลัมพล – ลำธาร
ชลากร – ต้นน้ำ
ชลิดา – ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชลิต – รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
ชลิวรรณ – ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
ชลิตา – ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชวกร – ผู้มาเชาน์
ชวลิต – รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
ชวัน – รวดเร็ว ปราดเปรียว
ชวัล – ส่องแสง รุ่งเรือง
ชวัลกร – เรืองรัศมี
ชวัลนุช – หญิงผู้รุ่งเรือง
ชวัลรัตน์ - รัตนอันแวววาว
ชวัลลักษณ์ – มีลักษณะงดงาม
ชวัลทิพย์ – มีความรู้รุ่งเรือง
ชวาล – รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
ชวาลา – ตะเกียง
ชวิน – ผู้ปราดเปรื่อง
ชวิศ – เจ้าแห่งเชาน์ปัญญา
ชวิศา – เจ้าแห่งเชาน์ปัญญา
ชัชชัย – ชัยชนะของนักรบ
ชัชนันท์ – นักรบผู้มีความสุข
ชัชพงศ์ – เชื้อสายนักรบ
ชัชพล – กำลังแห่งนักรบ
ชัชพิมุข – หัวหน้านักรบ
ชัชพิสิฐ – นักรบผู้พิเศษ
ชัชฤทธิ์ – ฤทธิ์ของนักรบ
ชัชวาล – สว่างรุ่งเรือง
ชัญญา – ผู้ประเสริฐ
ชัญญานุช – หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชัพวิชญ์ – มีความรู้ฉับไว
ชัยนันท์ – ความยินดีของนักรบ
ชัยรัมภา – ชัยชนะของนางฟ้า
ชัยฤทธิ์ – ฤทธิ์ของนักรบ
ชัยวัฒน์ – เจริญด้วยความชนะ
ชาคร – ความเพียร ความตื่นอยู่
ชาคริต – ตื่น ระวัง
ชาคริยา – ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ชาครีย์ – ความเพียร ความตื่นอยู่
ชาตวิทย์ – เกิดความรู้
ชาตเวท – เปลวไฟ
ชานน – รู้ ความรู้
ชาลินี – สิ่งมีข่าย
ชาลิสา – เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชิงดวง – ชื่อลายแก้วชิงดวง
ชิตวร – มีชัยอันประเสริฐ
ชิติวรรค์ – สร้างชัยชนะ
ชิติพัทธ์ – ผูกพันกับชัยชนะ
ชินกฤต – สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
ชินดนัย – บุตรผู้ชนะ พุทธบุตร
ชินาธิป – ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ชินารมย์ – ยินดีในพระชินเจ้า
ชิษณุพงศ์ – เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ชีวันธร – ทรงไว้ซึ่งชีวิต
ชีวาพร – มีชีวิตประเสริฐ
ชีวาภร – ดำรงชีวิต
ชุดา – ส่องสว่าง เรืองรอง
ชุติกาญจน์ – รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติเดช – มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติเทพ – เทวดาผู้รุ่งเรือง
ชุติพนธ์ – มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ชุติภา – รัศมีรุ่งโรจน์
ชุติภาส – รุ่งเรืองยิ่ง
ชุติมณทน์ – มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ชุติมดี – มีแสงสว่างรุ่งโรจน์
ชุติมน - มีใจสว่าง
ชุติมันต์ – ผู้มีความรุ่งเรือง
ชุติมา – ผู้มีความรุ่งเรือง
ชุติวัต – ผู้มีความรุ่งเรือง
ชุติศรณ์ – มีความรุ่งโรจน์เป็นที่พึ่ง
ชุติสรา – เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง
ชุลิตา – ความรุ่งเรือง
เชษฐ์ – พี่ผู้เป็นใหญ่
เชษฐา – พี่ชาย
เชษฐ์ธิดา – ธิดาคนโต พี่สาว
เชษฐ์สุดา - ธิดาคนโต พี่สาว
เชาน์ – ปัญญาหรือความคิดฉับไว
โชติกา – ผู้เรือง
โชติชนิต – ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
โชติชัย – ชัยแห่งความรุ่งเรือง
โชติรส – แก้วสารพัดนึก
โชติวัต – สุกใส
โชษิตา – ความสุข ความบันเทิง สตรี
ไชยภพ – มีภพอันประเสริฐ
ไชยวัฒน์ – มีความเจริญอันประเสริฐ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ