ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ญ

ญาณกร – ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณกวี – นักปราชญ์ผู้มีปัญญากำหนดรู้
ญาณกิตติ์ – ผู้มีปัญญาโด่งดัง
ญาณฐิติ – ดำรงอยู่ในญาณ
ญาณเทพ – เทพแห่งปัญญา
ญาณธร – ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณนารี – หญิงผู้มีปัญญาหยั่งรู้
ญาณพล – พลังแห่งความรู้
ญาณพัฒน์ – เจริญด้วยความรู้
ญาณภัทร – ดีงามด้วยความรู้
ญาณเมธี – นักปราชญ์ผู้มีปรีชาหยั่งรู้
ญาณโรจน์ – รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณวดี – มีความสามารถหยั่งรู้
ญาณวร - ผู้รู้อันประเสริฐ
ญาณวรุตม์ – มีความรู้ประเสริฐสุด
ญาณวัฒน์ – เจริญในความรู้
ญาณวิทย์ – ความรู้ประกอบด้วยปัญญา
ญาณวิภา – รัศมีแห่งความรู้
ญาณวุฒิ – เจริญด้วยความรู้
ญาณศรณ์ – มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณสิริ – มีความรู้เป็นมิ่งขวัญ
ญาณัจฉรา – มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณัช – เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณัท – ผู้ให้ความรู้
ญาณันธร – ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณากร – บ่อเกิดแห่งความรู้
ญาณาธร – ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณาธิป – เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณานนท์ – เพลิดเพลินในปัญญา
ญาณิศา – เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี – ผู้มีความรู้
ญาณุจจัย – สะสมความรู้ มีความรู้มาก
ญาโณทัย – รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาโณบล – ดอกบัวแห่งปัญญา
ญาดา – นักปราชญ์
ญาตาวี – ผู้มีความรู้
ญาติกร – พรั่งพร้อมด้วยความรู้
ญาธิป – เป็นใหญ่ด้วยความรู้

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย