ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อ ต

ตติยา – ที่สาม
ตนิษฐ์ – เล็ก
ตนุภัทร – ดีงามด้วยตนเอง
ตนุวร – ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตน
ตนุสรณ์ – พึ่งตนเอง
ตมิสา – พระจันทร์
ตรัณ – การข้ามพ้น  สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
ตรัย – สาม
ตรัยคุณ – มีคุณสามประการ
ตรัส – แจ้ง
ตรินัยน์ – มีสามตา
ตรีทิพยนิภา – เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตรีรัตน์ – แก้วสามประการ
ตรีโลจน์ – สามตา
ตรีวิทย์ – มีความรู้สามด้าน
ตรูโฉม – หญิงผู้มีความงดงาม
ตฤณ – หญ้า
ตวงรัตน์ – เต็มไปด้วยเพชรนิลจินดา
ตวิษา – รุ่งเรือง ฉายแสงสว่างไสว
ต้องครรลอง – ถูกแนวทาง ถูกครองธรรม
ต้องใจ – เป็นที่ชอบใจของคน
ตั้งปณิธาน – ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ตาณ – ที่พึ่ง ป้องกันภัย
ตารกา – ดวงดาว
ตาราไต – ดอกบัว
ตชิลา – พระจันทร์
ติณณ์ – ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ติณณภพ – ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ติณณา – ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ติณห์ – กล้าแข็ง แหลมคม
ติสรณ์ – สรณะสามประการ
ตีรณ – ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตีรณา – ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตุลธร –ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตุลยดา – ความเสมอภาค
ตุลยวัต – ผู้เที่ยงธรรม
ตุลยา – สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
เตชทัต – ผู้ให้เดช หรือมีเดชมาก
เตชธรรม – มีความดีเป็นเดช
เตชน์ – ว่องไว ฉลาด ลูกศร
เตชนา – ลูกศร
เตชนิธิ – ขุมทรัพย์แห่งอำนาจ
เตชภณ – พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
เตชสิทธิ์ – สำเร็จด้วยเดช สำเร็จด้วยอำนาจ
เตชัส – เดชหรืออำนาจ
เตชิต – คมกล้า ฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ – มีเดชยิ่งใหญ่
เตชินี – ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
เตชิษฏ์ – ผู้มีความสุขใส เปล่งปลั่ง
เตโชดม – มีเดชสูงสุด
เตโชพฤต – พฤติกรรมอันแกล้วกล้า
เตวิช – มีวิชาสามประการ
โตยธร – ทรงไว้ซึ่งน้ำ เมฆ หรือทะเล
โตษณาการ – อาการปลื้มปิติยินดี
ไตรทศ – สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ไตรภพ – สามโลก
ไตรวิช – ระลึกชาติหนหลังได้

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย