ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ธ

ธดาภรณ์ – ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ
ธนกร – สร้างทรัพย์สิน มั่งมี
ธนกฤต – สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนชิต – ชนะด้วยทรัพย์
ธนโชติ – รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนดล – บันดาลทรัพย์
ธนดุล – มีทรัพย์มาก
ธนทัต – มีทรัพย์
ธนธรณ์ – ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี
ธนนันท์ – ยินดีในทรัพย์
ธนบูรณ์ – มีทรัพย์มาก
ธนพนธ์ – รวบรวมทรัพย์สิน
ธรพร – มีทรัพย์ประเสริฐ
ธนภรณ์ – ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์
ธรภัทร – เจริญด้วยทรัพย์
ธนภูมิ – พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนลภย์ – ได้ทรัพย์
ธนวัฒน์ – เจริญด้วยทรัพย์
ธนวัต – มีทรัพย์
ธนวันต์ – มีทรัพย์
ธนวิชญ์ – มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนวินท์ – ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์สิน
ธนสร – เจ้าแห่งทรัพย์
ธนะดี – ทรัพย์ดี
ธนัช – เกิดจากทรัพย์ ร่ำรวย
ธนัชชา – เกิดจากทรัพย์
ธนัชพร – มีพรอันเกิดจากทรัพย์
ธนัญญา – มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัตถ์ – มีความสำเร็จด้วยทรัพย์
ธนัท – ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนาดุล – มีทรัพย์มาก
ธนานพ – มีทรัพย์ใหม่
ธนาภา – รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนายุต – ขวนขวายในทรัพย์
ธนารีย์ – มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนิก – ผู้ร่ำรวย
ธนิน – มีทรัพย์
ธนิษฐ์ – ชื่อดาวฤกษ์
ธนิษฐา – มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซ หรือดาวกา
ธนิสร – เจ้าแห่งทรัพย์
ธนุส – ธนู
ธเนศพล – กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
ธมกร – แสงจันทร์
ธมน – กำจัดมลทิน สวย
ธมนต์ – กำจัดมลทิน
ธมนันท์ – สวยเหมือนพระจันทร์
ธมลวรรณ – มีผิวพรรณงาม
ธยาน์ – ปัญญาเพ่งพินิจ
ธยานี - ผู้มีปัญญาเพ่งพินิจ
ธรชญาน์ – ทรงไว้ซึ่งความรู้
ธรณ์ – ทรงไว้ซึ่งความรู้
ธรณ์เทพ – ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน
ธณ์ธันย์ – ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธรณ์นันท์ – ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง
ธรรมทัช – มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม
ธรรมนิตย์ – มีธรรมมั่นคง
ธรรมปพน – มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธรรมภณ – ผู้พูดสิ่งที่เป็นธรรม
ธรรมสรณ์ – ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความดีเป็นที่พึ่ง
ธรรศ – ความกล้าหาญ ความอหังการ
ธราเทพ – ผู้เป็นดุจเทพในแผ่นดิน
ธฤดี – ความมั่นคง ตั้งมั่น
ธฤต – มั่นคง ตั้งมั่น
ธวัล – ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม
ธวัลกร – มีรัศมีนวลงาม
ธวัลฉวี – มีผิวนวลงาม
ธวัลพร – บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธวัลยา – บริสุทธิ์
ธวัลรัตน์ – รัตนะอันบริสุทธิ์
ธวัลหทัย – มีใจบริสุทธิ์
ธัชชัย – ธงชัย
ธัชธรรม – มีธรรมเป็นธงชัย
ธัชนนท์ – มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัชพรรณ – มีผิวพรรณเด่น มีผิวพรรณเป็นธงชัย
ธัชพล – เด่นทางพลัง
ธัญกร – สร้างด้วยสิริมงคล
ธัญจิรา – มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญชนก – ให้เกิดสิริมงคล
ธัญชนิต – ผู้ให้เกิดโชคดี ให้เกิดสิริมงคล
ธัญทิพ – ข้าวทิพย์ มีโชคอย่างวิเศษ
ธัญเทพ – โชคดีดุจเทวดา
ธัญธร – ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธัญนพ – ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
ธัญพิชชา – มีความรู้ดียิ่ง
ธัญพิมล – มีโชคและไร้มลทิน
ธัญพิสิษฐ์ – โชคดีเป็นพิเศษ
ธัญมน – มีใจดียิ่ง
ธัญรดา – ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล
ธัญรดี – มีความยินดีในสิริมงคล
ธัญวรัตน์ – มีโชคและประเสริฐสุด
ธัญวลัย – กำลังใจดีเลิศ
ธัญสมร – หญิงสาวผู้มีโชคดี
ธัญสินี – หญิงสาวงามผู้โชคดี
ธัญสุดา – ลูกสาวผู้โชคดี
ธันยชนก – ให้เกิดโชคดี
ธันยธรณ์ – ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธันยบูรณ์ – เต็มไปด้วยโชคลาภ
ธันยพร – มีโชคอันประเสริฐ
ธันยมัย – สำเร็จด้วยโชคลาภ
ธันยา – มีบุญ มีโชค
ธารณ์ – ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
ธาริณี – ทรงไว้ ธาริต ดำรงไว้ ค้ำจุน
ธารีย์ – ควรทรงไว้
ธาวัน – วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
ธาวัลย์ – ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์
ธาวิต - บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธาวิน - ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธาวิณี – วิ่ง ว่องไว คล่องแคล่ว
ธิติ – ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิติวุฒิ – เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
 ธิติสรณ์ - พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิติสรรค์ - สร้างสรรค์ความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิปก – ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
ธิษณ์ – ฉลาด
ธิษณามดี – มีความคิดฉลาด
ธีเดช – มีความรู้เป็นเดช
ธีทัต – ให้ปัญญา
ธีธัช – มีปัญญาเป็นธงชัย
ธีนิดา – ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
ธีภพ – มีปัญญา
ธีมา – ผู้มีปัญญา
ธีมาพร – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธียศ – มีความรู้เป็นยอด
ธีรกานต์ – นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ธีร์จุฑา – นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
ธีรเจต – จิตใจมั่นคง
ธีรชัย – ชัยชนะของนักปราชญ์
ธีรโชติ – ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ธีรดนย์ – ลูกชายของผู้เป็นปราชญ์
ธีรดา – ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรเดช – อำนาจของนักปราชญ์
ธีรตา -  ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรตี - ความยินดีในความรู้
ธีรธรรม – คุณธรรมของนักปราชญ์
ธีร์ธวัช – นักปราชญ์ผู้เป็นประดุจชัย
ธีรนพ – นักปราชญ์ผู้สดชื่น
ธีรนันท์ – นักปราชญ์ผู้ร่าเริง
ธีรนัย – นโยบายของนักปราชญ์
ธีรนาฏ – หญิงงามที่ฉลาด
ธีรนาถ – ที่พึ่งของนักปราชญ์
ธีรไนย – ผู้ที่นักปราชญ์พึงแนะนำ
ธีรภัทร – นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธีรเมธ – ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
ธีรวร – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีร์วรา – นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธีรวัฒน์ – เจริญเหมือนนักปราชญ์
ธีร์สุดา – ลูกสาวนักปราชญ์
ธีร์สุต – ลูกนักปราชญ์
ธีรัช – เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ธีรัตม์ – ผู้ฉลาดที่สุด
ธีราทร – เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
ธีราพร – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีราภรณ์ – เครื่องประดับของนักปราชญ์
ธีริทธิ์ – นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ธีริศรา – นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธีรุตม์ – นักปราชญ์ผู้สูงสุด
ธีวรา – ประเสริฐด้วยความรู้
ธุวชิต – ผู้ชนะเป็นนิจ
ธุวพร – ผู้มีพรยั่งยืน
ธุววิช – ผู้มีความรู้ยั่งยืน
เธียร – ฉลาด

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ