ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด น

นคร – เมือง
นงคราญ – หญิงงาม
นงนภัส – นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นงนุช – นางน้อง
นงพะงา – นางงาม
นงเยาว์ – นางสาว
นงราม – นางงาม
นงลักษณ์ – หญิงผู้มีลักษณะดี
นฏกร – นักฟ้อนรำ
นทจร – เที่ยวไปในน้ำ ปลา
นนทกร – สร้างความสุข
นนท์ปวิธ – ผู้สร้างความสุข สร้างความบันเทิง
นนทพัทธ์ – ผูกพันด้วยความสุข
นนทรมย์ – มีความเพลิดเพลินยินดี
นนทวร – มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นนทัช – เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นนทิยุต – ผู้ประกอบด้วยความดี
นพกร – ผู้สร้างสิ่งใหม่
นพจิรา – ใหม่ตลอดกาลนาน สดชื่นเสมอ
นพณัฐ – นักปราชญ์ใหม่ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพดร – ใหม่กว่า หนุ่มกว่า
นพธีรา – นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพนนท์ – เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นพนันท์ – เพลิดเพลินในสิ่งใหม่
นพนิต – เนย
นพพิชญ์ – นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
นพรดา – ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ ผู้มีความสุขอยู่เรื่อยๆ
นพรุจ – มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
นพวิชญ์ – มีความรู้ใหม่เสมอ
นพวินท์ – ได้ประสบสิ่งใหม่ๆเสมอ
นพัตธร – ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่
นพิน – ใหม่ สด สาวเสมอ
นพิษฐา – ใหม่สุด สาวสุด สดชื่นที่สุด
นภเกตน์ – ธงบนฟ้า พระอาทิตย์
นภทีป์ – เมฆ
นภนต์ – สุดฟากฟ้า
นภัส – ฟ้าสวรรค์
นภัสรพี – พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
นภัสสร – แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า
นภัสวรรณ – สีฟ้า
นภิศ – เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
นภิสา – จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
นมิดา – นอบน้อม อ่อนโยน
นรกมล – เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
นรธีร์ – คนผู้เป็นนักปราชญ์
นรพนธ์ – ผูกใจคนอื่น
นรภัทร – คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นรมน – เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
นรวร – คนผู้ประเสริฐ
นรวิชญ์ – คนที่เป็นปราชญ์
นรีกานต์ – หญิงผู้เป็นที่รัก
นรุตม์ – คนผู้ประเสริฐสุดยอดสุด
นรุตม์ชัย – ชัยชนะของยอดคน
นฤภร – แข็งแรง
นฤรงค์ – เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน
นฤสรณ์ – เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
นฤสาร – แข็งแรง
นล – ก้านอ้อ บัว เปล่งแสง
นวลพรรณ – มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
นลัท – น้ำผึ้งดอกไม้
นลัทพร – น้ำผึ้งดอกไม้ประเสริฐ
นลิน – ดอกบัว
นลินนิภา – งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นวพรรษ – ปีใหม่
นวัช – เกิดใหม่ ผู้เยาว์
นวัต – ความใหม่ ภาวะใหม่
นวัตกรณ์ – การกระทำสิ่งใหม่
นวันธร – ทรงไว้สิ่งใหม่
นวิน – ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
นวินดา – ความใหม่ ความสดชื่น
นวิยา - ความใหม่ ความสดชื่น
นวียา – สดชื่อ สาวอยู่เสมอ
นัจกร – ผู้ฟ้อนรำ
นัชชา – แม่น้ำ
นัท – การบันลือ น้ำ
นัทชา – เกิดจากน้ำ
นัทธ์ – ขันเกลียว ผูกพัน
นันทกร – ผู้สร้างความบันเทิง ผู้สร้างความสุข
นันทฉัตร – ฉัตรที่น่าร่มรื่นหรือที่ดีงาม
นันทนัช – เกิดมาเพื่อความสุข
นันทนัท – แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
นันทภพ – ความเป็นสุขของโลก เป็นที่ยินดีของชาวโลก
นันทยศ – มีความสุขและมียศ
นันท์ชพร – คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
นันท์ทัต – ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันท์ธร – ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง หรือความสุข
นันท์พิน – ผู้มีความสุขใหม่ๆ มีความสุขเสมอ
นันท์ภัส – มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์นลิน – บัวงาม น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทพงศ์ – เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
นันทภพ – เป้นควาสุขของชาวโลก เป็นที่ยินดีของชาวโลก
นันทมนัส – ใจประกอบด้วยความสุข
นันท์สินี – หญิงผู้มีความสุข
นันทิกานต์ – มีความยินดี น่ารัก
นันทิช – เกิดมาเพื่อความสุข
นินทิชา – เกิดมาเพื่อความสุข
นันทิตา – เพลิดเพลิน มีความสุข
นันทิน – มีความบันเทิง มีความสุข
นันทินี - ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
นันทิพร – มีความสุขอันประเสริฐ
นันทิพัฒน์ – เจริญด้วยความสุข
นันทิภาคย์ – ยินดีในโชคลาภ
นันทิมา – ผู้มีความเพลิดเพลิน
นันทิวร – มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นันทิศ – เจ้าแห่งความสุข
นัยน์ปพร – ตาสวย ตาดี
นัยน์ภัค – ตาสวย
นัยนิต – ผู้ที่แนะนำด้วยอุบาย
นาถนพิน – มีที่พึ่งใหม่
นาถวัฒน์ – เจริญด้วยที่พึ่ง
นารา – รัศมี
นาราภัทร - รัศมีอันงาม
นาวิน – คนเรือ ทหารเรือ
นำกมล – นำใจ
นิกข์นิภา – เสมือนแท่งทอง
นิกษ์นิภา - เสมือนแท่งทอง
นิกษา – ใกล้ชิด
นิเกต – บ้านเรือน ที่อาศัย
นิจจารีย์ – ผู้ประเสริฐเป็นนิจ ประเสริฐเสมอ
นิจฉรา – รัศมีเรืองรอง
นิจวรีย์ – ผู้ประเสริฐเสมอ
นิจวิภา – มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ
นิจสิรี – มีมิ่งขวัญเป็นนิจ
นิจิต – สั่งสมไว้
นิช – เป็นของตนเอง นิรันดร
นิชณาน – ปัญญาพินิจ
นิชดา – ความเป็นตัวของตัวเอง
นิชธาวัลย์ – มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความบริสุทธิ์นิรันดร
นิชนันท์ – ผู้มีความสุขความเพลิดเพลินเป็นของตน
นิชนิภา – มีรัศมีเป็นของตน
นิชา – เป็นของตนเอง นิรันดร
นิชานาถ – มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
นิชาภัทร – เป็นของตนเองและดีงาม
นิชาภา – มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
นิดานุช – หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำ  สตรีที่ได้รับการอบรมดี
นิตย์รดี – มีความยินดีเป็นนิตย์
นิตยลัภย์ – มีลาภเป็นนิตย์
นิตา - ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมดี
นิติธร – ทรงไว้ซึ่งแบบแผนนักกฎหมาย
นิทธนต์ – ผู้กำจัดมลทิน ผู้กำจัดความชั่ว
นิธาน – เก็บไว้ ตั้งมั่น
นิธิกร – ผู้สร้างขุมทรัพย์
นิธูร – กำไลมือ
นิบุณ – ฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิปุณ -  ฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นินพิชณน์  - ปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิพัทธ์ – ยั่งยืน นิรันดร
นิพาดา – สงัดสงบ ถิ่นตน
นิพิฐ – ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
นิพิฐพนธ์ – มีความผูกพันมั่นคง
นิพิท – รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
นิพิฐา – ผู้ดำรงมั่น ตั้งมั่น
นิภาธร – ทรงไว้ซึ่งรัศมี หรือมีความรุ่งเรือง
นิภาส – แสงสว่าง รัศมีส่องแสง
นิมมล – ปราศจากมลทิน
นิมมาน – นฤมิต
นิมมิต – สร้างสรรค์แล้ว
นิยตา – มั่นคง แน่วแน่
นิยา – เป็นของตน พึ่งตน
นิยุตา – ประกอบการขยัน
นิรชร – ผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา
นิรชา – ปราศจากธุลี ไม่เศร้าหมอง
นิรวิทธ์ – แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
นิรัช – ไม่มีกิเลส
นิรัชพร – บริสุทธิ์และประเสริฐ
นิราภร – ปราศจากเมฆหมอก
นิรินธน์ – ไม่มีเชื้อ (ไม่มีกิเลส)
นิรินธนา – ดับไม่มีเชื้อ หมดกิเลส
นิรุช – ไม่มีโรค
นิรุชา – ปราศจากโรค สุขภาพดี
นิรุทธ์ – ดับทุกข์สนิท
 นิลยา – ที่อยู่อาศัย
นิวาริน – ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่ว
วิวิฐ – ตั้งมั่น ใจตั้งมั่น
นิศจัย – ตัดสินใจ ความประสงค์
นิศม – สงบสุข
นิศามณี – พระจันทร์
นิศามน – การดู เห็นประจักษ์
นิษฐ์ – สำเร็จ สมบูรณ์
นิษฐา – สำเร็จสมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นิสสรณ์ – สะบัดออกจากความทุกข์
นีร – น้ำ
นีรชา – ดอกบัว
นีรนารา – สีน้ำ
นีรภา – สีน้ำที่เปล่งประกาย
นีรัมพร – น้ำกับฟ้า
นีรา – น้ำ
นีราพรรณ – สีน้ำ
นีราภา – ประกาย  น้ำ  สีน้ำ
นุชนพิน – หญิงสาวเสมอ
นุชรดี – ความยินดีของหญิงสาว
นุชวรา – หญิงสาวผู้ประเสริฐ
นุชิต – ชนะเสมอ
นุตประวีณ – นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
นุตประวีณ์ – นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
เนกษ์ – แท่งทอง
เนตรอัปสร – ตางามดุจนางฟ้า
เนติธร – ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย
เนืองนิมมาน – สร้างสรรค์เป็นนิตย

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ