ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ป

ปกิตตา – ผู้ได้รับคำชมเชย
ปคุณา – ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิพล – ผู้มีความสามารถ
ปฐมพร – พรที่หนึ่งผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก
ปณชัย – ชัยชนะในการค้าขาย
ปณยา – ให้ถึงความสำเร็จ ให้สมความมุ่งหมาย
ปณัย – ความรัก ความไว้วางใจ
ปณาลี – สายน้ำ
ปณิดา – ได้รับการสรรเสริญ
ปณิธิ – ความตั้งใจแน่วแน่
ปดิวรดา – ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปดิวรัดา -  ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปทิต – รุ่งเรืองแล้ว
ปทิตตา – รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปธานิน – ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปนัสนา - ชมเชย สรรเสริญ
ปพน – บริสุทธิ์
ปพนธชัย – วิธีประพันธ์
ปพนธีร์ – นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ปพรวิช – ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปพนสรรค์ – สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์ สะอาด
ปพิชญา – ผู้รู้แจ้ง
ปภพ – เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
ปภังกร – ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปภาณ – พูดเก่ง
ปภาณิน – ท่องจำเก่ง
ปภาดา – รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปภานัน – มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพินท์ – ประสบแสงสว่าง
ปภาวดี – มีแสงสว่าง
ปภาวรินท์ – ยอดแห่งความเรืองรอง
ปภาวิชญ์ – ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ปภาวิน – ผู้มีเดช มีอำนาจ
ปภาวินท์ – ได้รับแสงสว่าง
ปภาวี – ผู้มีอำนาจ
ปภิณวิช – มีความรู้แตกฉาน
ปภิณวิทย์ – มีความรู้แตกฉาน
ปมุต – หลุดพ้นแล้ว
ปยุดา – ขยัน
ปยุต – ผู้ขยัน
ปรภาว์ – ภาวะที่ประเสริฐ
ปรมาภรณ์ – อาภรณ์ชั้นเลิศ
ปรมะ – ยอดเยี่ยม สูงสุด
ปรมัตถ์ – ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด
ประกฤษฏิ์ – ปราชญ์ ผู้ฉลาด
ประณพ – ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
ประณยา – เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
ประณัย - เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
ประณาลี – ท่อน้ำ สายน้ำ
ประไญย – ผู้ว่านอนสอนง่าย
ประดิภา – แสงสว่างแห่งความรู้
ประพจน์ – คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ
ประพันธ์ – แต่งเรื่อง
ประภวิษณุ์ – มีพลัง
ประภาน – แสงสว่าง
ประภานิช – รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน
ประมณฑ์ – ผ่องใส
ประมณัส – มีความปราโมทย์
ประลภย์ – ได้กำไร
ประวัณ – มีหิริโอตตัปปะ
ประวันวิทย์ – มีความรู้บริสุทธิ์
ประวัณ – นักปราชญ์ ชำนาญ
ประวีณา -  นักปราชญ์ ชำนาญ
ประวีร์ – ผู้กล้าหาญยิ่ง
ประสิตา –ขยัน
ปรัญชัย – ผู้ชนะคนอื่น
ปรัตถ์ – ประโยชน์เพื่อคนอื่น ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปรัตถกร – ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปราญชลี – กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อม
ปราณรต์ – ลม อากาศ
ปรารณปริยา – รักเหมือนชีวิต
ปราณันต์ – ลม อากาศ
ปรานต์ – ที่สุด
ปริชญ์ – ผู้รอบรู้
ปริชญา – ผู้รอบรู้
ปริชมน – พระจันทร์
ปริณดา – เจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่
ปริณาห์ – กว้างขวาง
ปริตต์ - ผู้ได้รับการคุ้มครอง
ปรินทร – เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปรินทร์ – เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปริมล – กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต
ปริยกร – เป็น
ปริยฉัตร – ฉัตรเป็นที่รัก
ปริยากร – มีเสน่ห์ บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
ปริยาภัทร – งามน่ารัก
ปรีณาภา – รัศมีเอิบอาบ
ปรีดิทา – ให้ความยินดี
ปรุฬห์ – ผู้งอกงามแล้ว
ปฤษฎี – รัศมี สัมผัส
ปฤษฎิ์ – รัศมี สัมผัส
ปฤษณี – เล็ก บอบบาง
ปวร – ผู้ประเสริฐ
ปวรปรัชญ์ – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ปวรรัตน์ – รัตนอันประเสริฐ
ปวรวรรณ – ผิวพรรณประเสริฐ
ปวรา – ผู้ประเสริฐ
ปวริศ – ผ็เป็นใหญ่อันประเสริฐ
ปวริศร – ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
ปวริศา – ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปวรุตม์ – ประเสริฐสุด
ปวเรศ – ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ
ปวัตน์ – ความเป็นไป
ปวัน – ผู้บริสุทธิ์
ปวันรัตน์ – รัตนอันบริสุทธิ์
ปวิชญา – นักปราชญ์
ปวิตร – ผู้บริสุทธิ์ สะอาด
ปวิตรา – บริสุทธิ์
ปวิธ – ผู้สร้าง ผู้กำหนด
ปวิธชาต – เกิดมาเพื่อสร้าง
ปวินท์ – ได้รับ ประสบ
ปวิมล – บริสุทธิ์ อย่างยิ่ง
ปวีณ – ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์
ปวีณ์กร – นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศี
ปวีร์ธิดา – ธิดานักปราชญ์ ธิดาฉลาด
ปวีร์นุช – หญิงสาวผู้ฉลาด
ปวีณวัช – คำพูดของนักปราชญ์
ปวีณสมร – หญิงสาวผู้ฉลาด
ปวีร์สุดา – ธิดาผู้ฉลาด
ปวีณอร – หญิงผู้ฉลาด
ปวีณา – ฉลาด ชำนาญ
ปวีร์ – ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปวีรา – ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปสัตถ์ – ผู้ถูกชมเชย
ปสันน์ – เลื่อมใส ผ่องใส
ปสาทนีย์ – น่าเลื่อมใส
ปสุดา – ผู้ขยัน
ปสุต – ผู้ขยัน
ปสุตา – ผู้ขยัน
ปองกานต์ – เป็นที่รัก เป็นที่หมายปอง
ปองคุณ – มุ่งสิ่งดีงาม
ปองทิพย์ – หวังสิ่งดีงาม
ปองธรรม – หวังคุณความดี
ปองภพ – ปรารถนาความเจริญ
ปองสม – สมปอง ดังใจหวัง
ปัจจรี – แพ
ปัญจพล – มีพลังห้าอย่าง
ปัญจพาณ์ – กามเทพ
ปัญชิกา – ปุยฝ้าย
ปัญญากร – บ่อเกิดแห่งปัญญา
ปัญญาพร – มีความรู้ประเสริฐ
ปัฐน์ – การอ่าน การพูด
ปัณชญา – ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ปัณฑ์ชนิต – ให้เกิดปัญญา
ปัณฑ์ธร – ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปัณฑา – ปัญญา
ปัณฑารีย์ – ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัณฑิตา – ผู้ฉลาด
ปัณณ์ – หนังสือ
ปัณณทัต – ให้ความรู้
ปัณณธร – ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความฉลาด
ปัณณพร – ประเสริฐทางหนังสือ
ปัณณวัฒน์ – เจริญด้วยหนังสือ
ปัณณวิชญ์ – ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
ปัณณิกา – ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 ปัณรส – สิบห้าค่ำ
ปัถย์ – ผู้เหมาะสม
ปัทมพร – บัวประเสริฐ
ปาเจรา – ครูของครู
ปาฏลี – ดอกแคฝอย
ปาณชัย – ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน
ปาณฑรา – ผิวขาว
ปาณัท – ให้ชีวิต มีจิตรเมตตา
ปาณัสม์ - เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปาณิศา – เจ้าแห่งชีวิต
ปาณิสรา – เจ้าแห่งชีวิต
ปานชีวา – รักปานชัวิต
ปานไพลิน – เหมือนไพลิน
ปาพจน์ – คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
ปารณ – ความพอใจ ยินดี
ปารณัท – ผู้ให้ความยินดี
ปารณีย์ – ให้ลุถึงฝั่ง สมารถทำให้สำเร็จ
ปารย์ – ผู้สามารถเป็นที่น่าสนใจ
ปารวัณ – ขยายขึ้น
ปารัช – ทอง
ปาริฉัตต์ – ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้ในสวนพระอินทร์
ปาริชาต – ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้ในสวนพระอินทร์
ปาริมา – ฝั่งโน้น
ปารีณา – ให้ลุถึงฝั่ง
ปารุดา – ได้รับการป้องกัน
ปาล – คุ้มครอง
ปาลทัต – ให้ความคุ้มครอง
ปาลิกา – ผู้คุ้มครอง
ปาลิตา – ผู้ได้รับการคุ้มครอง
ปาลิน – ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิญชร – สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก
ปิญชาน์ – ทองคำ
ปิฏก – คัมภีร์
ปิณฑิรา – ผลทับทิม
ปิณิดา – ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ
ปิ่นปรากรม – ยอดแห่งความเพียร
ปิ่นปินัทธ์ – ประดับปิ่น
ปิ่นมนัส – จอมใจยอดดวงใจ
ปิยชนน์ – สร้างความรัก เป็นที่รัก
ปิยทัศน์ – น่ารัก มีเสน่ห์
ปิยนันท์ – ยินดีในสิ่งที่รัก
ปิยนุช – หญิงสาวที่รัก
ปิยปาณ – รักปานชีวิต รักเสมือนชีวิต
ปิยพนธ์ – เป็นที่รักผูกพัน
ปิยพัทธ์ – เป็นที่รักผูกพัน
ปิยมน – เป็นที่รักแห่งดวงใจ
ปิยรมย์ – เป็นที่รักที่รื่นรมย์
ปิย์วรา – เป็นที่รักและประเสริฐ
ปิยวลี – ถ้อยคำอันแสดงความรัก
ปิยวัช –มีคำพูดน่ารัก คำพูดดี
ปิยวัฒน์ – เจริญด้วยสิ่งที่รัก
ปิยะ – เป็นที่รัก
ปิยังกูร – ลูกชายที่รัก
ปิยากร – บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
ปิยาพัชร – เป็นที่รักดังเพชร
ปิยาอร – หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
ปีตมณี – มณีสีเหลืองบุษราคัม
ปีติกร – ผู้สร้างความปิติ
ปีติชา – ก่อให้เกิดปิติ
ปีติพล – ผู้เป็นพลังแห่งปิติ
ปีติภัทร – ผู้เจริญด้วยปิติ
ปีติเวช – ความปลื้มปิติของผู้รู้
ปีย์มนัส – มีใจน่ารัก
ปีย์วรา – เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
ปีวรา – อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
ปุญชรัสมิ์ – รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
ปุญญาพัฒน์ – เจริญด้วยบุญ
ปุญญิศา – ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณฑรา – อ้อยแดง รอยเจิม
ปุณณภพ – มีภพสมบูรณ์
ปุณณภา – มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปุณณมา – จันทร์เพ็ญ
ปุณณวิช – มีความรู้เต็มเปี่ยม
ปุณณัตถ์ – ผู้นมปรารถนา สมประสงค์
ปุณณารมย์ – เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
ปุณณาสา – สมหมาย
ปุณพจน์ – มีถ้อยคำบริสุทธิ์
ปุณพจนา – พูดดี
ปุณมนัส – มีใจสะอาด
ปุณยนุช – สาวผู้มีวาสนา
ปุณยภา – แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
ปุณยวัจน์ – มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์
ปุณยวีร์ – ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
ปุณยาพร – ดีประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปุณยาภา – มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปุณิกา – มีบุญ มีคุณงามความดี
ปุรเชษฐ์ – เป็นใหญ่ในเมือง
ปุริม – หัวหน้า เป็นใหญ่
ปุริมปรัชญ์ – นักปราชญ์คนแรก
ปุลพร – มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
ปุลวัชร – มีเพชรมาก
ปุลิน – กว้างขวาง หาดทราย
ปุษยา – สะอาดบริสุทธิ์
ปุษาบุล – ได้รับการอบรม
ปูชิกา – ผู้บูชา
ปูรณ์ – ผู้สมบูรณ์
ปูริดา – สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม
เปมทัต – ผู้ให้ความรัก
เปมนีย์ – น่ารัก
เปมิกา – ผู้ประกอบด้วยความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปรมยุดา – ผู้ประกอบด้วยความรัก
เปศล – สันทัด ฉลาด งามน่ารัก
โปษัณ – การเลี้ยงดู อบรม
ไปรยา – ผู้เป็นที่รัก

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ