ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด พ

พกาวรรณ – ผิวขาว
พงศกร – สร้างตระกูลวงศ์
พงศ์ปณต – เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พงศ์พลิน – ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
พงศ์พันธ์ – เกี่ยวเนื่องด้วยตระกูล
พงศ์พิช – ผ็เป็นห่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์
พงศ์ภรณ์ – ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
พงศภัค – เผ่าพันธุ์ที่โชดดี
พงษ์ศุลี – เชื้อสายของพระศิวะ
พจณิชา – มีคำพูดบริสุทธิ์
พจนินท์ – พูดเก่งพูดดี
พจีรจิต – เรียงร้อยถ้อยคำ
พชร – เพชร
พชรดนัย - ผู้ชายกล้าแข็ง
พชรพล – มีกำลังแข็งเหมือนเพชร
พนธกร – เป็นที่รักผูกพัน
พนิตนันท์ – มีความยินดีเป็นที่รัก
พนิตพิชา – มีความรู้เป็นที่รัก
พนิตสุภา – หญิงงามน่ารัก
พนิตอนงค์ – กามเทพผู้เป็นที่รัก
พบธรรม – พบคุณความดี
พรกนก – ทองที่ประเสริฐ
พบกรัณย์ – มีการกระทำที่ประเสริฐ
พรฉวี – มีผิวพรรณประเสริฐ
พรชนัน – ให้เกิดพร
พรชนิตว์ – เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า
พรญาณี – มีความรู้เป็นพร
พรทิพา – กลางวันอันประเสริฐ
พรธวัล – ประเสริฐและบริสุทธิ์
พรธิดี – มีความรู้ประเสริฐ
พรธีรา – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรนพิน - ผู้ประเสริฐและสดชื่น
พรนภัส – พรสวรรค์ ฟ้างาม
พรนลัท – น้ำดอกไม้อันประเสริฐ
พรนัชชา – สายน้ำที่ประเสริฐ
พรปวีณ์ – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรพนิต – ได้รับคำแนะนำอันประเสริฐ
พรพิพัฒน์ – เจริญด้วยพร
พรไพลิน – พลอยไพลินอันประเสริฐ
พรภวิษย์ – อนาคตที่ประเสริฐ
พรมนัส – มีใจประเสริฐ
พรยมล - มีใจประเสริฐ
พรรณกร – มีผิวพรรณดี
กรรณกาญจน์ – มีผิวงามเหมือนทอง
พรรณธร – ทรงไว้ซึ่งผิวงาม
พรรณนารา – ผิวพรรณผ่องใส
พรรณปพร – มีผิวที่ประเสริฐ
พรรณพนัช – ผิวเหมือนดอกบัว
พรรณพัชร – ประกายเพช ร
พรรภัค – ผิวงาม
พรรณมณ – มีผิวที่น่ายินดี
พรรณวร – มีผิวที่ประเสริฐ
พรรณวรท – มีผิวงาม
พรรณอร – มีผิวสวย
พรรวินท์ – ประเสริฐเหมือนดอกบัว
พรรษกร – สร้างฝน
พรรษชล – น้ำฝน
พรรัตน์ – รัตนะอันประเสริฐ
พรลภัส – มีลาภอันประเสริฐ
พรวดี – รั้วที่ประเสริฐ
พรวนัช – ดอกบัวประเสริฐ
พรวลัย – กำไลอันประเสริฐ
พรสรวง – พรของสวรรค์
พรสินี - หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พรสุพพัต – มีความประพฤติที่ดีงาม
พรหมพิริยะ – มีความเพียรที่ประเสริฐ
พริมา – ประเสริฐ ดี
พริษฐ์ – ประเสริฐสุด
พริสร – ประเสริฐ เป็นใหญ่
พฤกษ์ – ต้นไม้
พฤตยา – ได้รับการเลี้ยงดู
พลกฤต – ผู้สร้างพลัง
พลช – ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
พลชา – นางงามมีพลัง
พลทัต – ให้พลัง
พลพจน์ – มีคำพูดเป็นพลัง
พลพนา – กำลังของป่า
พลวดี – มีพลัง
พลวัต – ผู้มีพลัง
พลศรุต – มีชื่อเสียงด้านพลัง
พลอธิป – มีกำลังยิ่งใหญ่
พลัช – เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
พลัฏฐ์ – ทรงพลัง
พลาธิป – ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
พลิน – มีพลัง
พลิศ – จอมพลัง
พลิศร์ – ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
พศวีต – ผู้มีอำนาจ
พศวีร์ – อำนาจผู้กล้าหาญ
พศิกา – ผู้อยู่ในอำนาจ
พศิน – ผู้มีอำนาจ
พศุตม์ – มีอำนาจสูงสุด
พสชนัน – ให้เกิดอำนาจ
พสธร – ผู้มีอำนาจ
พสิกา – ผู้อยู่ในอำนาจ
พสิษฐ์ – ร่ำรวยที่สุด
พสุเทพ – เทวดาในแผ่นดิน
พสุธร – มั่งมี
พหธน – มีทรัพย์มาก
พัชนี – พัด
พัชรพร – ประเสริฐดุจเพชร
พัชรพล – มีพลังแข็งเหมือนเพชร
พัชรมัย – สำเร็จด้วยเพชร
พัชราภา – รัศมีเพชร
พัฒน์นรี – ความเจริญของหญิง
พัณณกร – มีผิวสวย
พัณณิน – มีผิวดี
พัณณิตา – ผู้ได้รับการสรรเสริญ
พัตรพิมล – แพรงาม
พัทธ – ผูกพัน ติดแน่น
พัทธดนย์ – ลูกผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัทธ์ธีรา – นักปราชญ์ผู้มั่นคง
พัทธนันท์ – มีความสุขมั่นคง
พัทธพล – มีพลังเข้มแข็ง
พัทธมน – ผูกพันใจ
พัทธวรรณ – คำพูดที่มัดใจ
พัทธ์วิรา – ผู้กล้าหาญมั่นคง
พันธ์วริศ – ผู้เป็นใหญ่ในหมู๋ญาติพี่น้อง
พันธวัช – คำพูดที่มัดใจคน
พันธวิช – ผู้เป็นใหญ่ในพี่น้อง
พันธิตร – ความรัก
พันธิตรา – ความรัก
พันธิน – สร้าง ผูกพัน แสง
พันธิสา – เจ้าแห่งพันธะ
พันธุ์ธัช – ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
พันธุ์ผรา – เป็นที่พึ่งของพี่น้อง
พัสกร – ผู้มีอำนาจ
พัสวี – มีทรัพย์
พาขวัญ – นำสิริมงคลมาให้
พาณิภัค – มีโชคทางการพูด
พาทินธิดา – ลูกสาวที่ฉลาด
พาทิศ – ผู้ฉลาด
พิจักขณา – มีปัญญาพินิจพิเคราะห์
พิจักษน์ – มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชชา – ความรู้
พิชชากร – บ่อเกิดแห่งความรู้
พิชชาทร – เอื้อเฟื้อต่อความรู้
พิชชาพร – มีความรู้เป็นพร
พิชชาภา – มีควารุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชชาอร – หญิงสาวมีความรู้
พิชญธิดา – ลูกสาวผู้เป็นปราชญ์
พิชญ์นรี – หญิงผู้เป็นปราชญ์
พิชญ์สินี – หญิงงามที่ฉลาด
พิชญะ – นักปราชญ์
พิขญา – นักปราชญ์
พิญาภัค – นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาภา – แสงสว่างของนักปราชญ์
พิชญุตม์ – ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิชเญศ – จอมปราชญ์
พิชยะ – ชัยชนะ
พิชยา – ชัยชนะ
พิชเยศ – เจ้าแห่งชัยชนะ
พิชัยภูษิต – มีชัยชนะเป็นอาภรณ์
พิชัยยุทธ – รบชนะ
พิชาภพ – โลกแห่งความรู้
พิชามญชุ์ – ผู้งดงามด้วยความรู้
พิตตินันท์ – เพลินในทรัพย์สมบัติ
พิตรพิบูล – มีสมบัตรมาก
พิทยุตม์ – มีความรู้สูงสุด
พิทวัส – ผู้ฉลาด
พิธาน – หลักการ
พิธิวัฒน์ – เจริญด้วยระเบียบแบบแผน
พิธิวัต – ผู้มีระเบียบ
พิธุนิภา – เหมือนพระจันทร์
พิภัช – แบ่ง
พิมพ์ – แม่แบบ
พิมพ์กานต์ – รูปร่างน่ารัก
พิมพกานต์ – รูปร่างน่ารัก
พิมพ์ชนก – เหมือนพ่อ
พิมพ์ทอง – รูปงามเหมือนทอง
พิมพ์นารา – รูปงาม
พิมพ์นิภา – มีรูปงาม
พิมพ์พจี – มีคำพูดเป็นแบบอย่าง
พิมพ์พิสุทธิ์ - มีรูปร่างบริสุทธิ์
พิมพ์มาดา – เหมือนแม่
พิมพ์ลภัส – มีลาภคือรูปงาม
พิมพ์วรีย์ – ประเสริฐด้วยรูปร่าง
พิมพ์วลัญช์ – มีลักษณะแห่งรูป
พิมพ์วิภา – มีรัศมีรูปกายที่ผ่องใส
พิมพ์วิมล – รูปร่างไม่มีที่ติ
พิมพ์วิไล – รูปงาม
พิมพ์สุจี – มีรูปงาม
พิมพ์นุธี – ถ่ายแบบนักปราชญ์
พิมพ์สุภา – รูปงาม
พิมพ์อร – รูปงาม
พิมพ์อัปสร – รูปร่างเหมือนางอัปสร
พิมพิกา – พระอาทิตย์หรือพระจันทร์ทรงกลด
พิมพิดา – สะท้อนแสง
พิมพิศา – ผู้มีรูปงาม
พิมลแข – จันทร์ปราศจากมลทิน
พิมลนาฏ – หญิงสาวบริสุทธิ์
พิมุกด์ – ผู้หลุดพ้น
พิโมกข์ – หลุดพ้น
พิยุทธ – ต้อสู้ ไม่ยอมแพ้
พิรชัช – นักรบผู้กล้า
พิรญาณ์ – มีความรู้อันกล้าหาญ
พิรภพ – ภพแห่งผู้กล้า
พิรัชย์ – ชัยชนะของวีรบุรุษ
พิรัล – หายาก งาม
พิราอร – หญิงสาวผู้กล้า
พิริยกร – มีความเพียร
พิศลย์ – ไม่ทุกข์ร้อน
พิศลยา – ผู้ไม่มีความทุกข์
พิสชา – ดอกบัว
พิสัช – เสียสละ
พิสินี – ดอกบัว
พิสิษฐ์ – ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
พีรกานต์ – เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
พัรณัฐ – ปราชญ์ผู้กล้า
พีรดนย์ – ลูกชายผู้กล้า
พีรทัต – ผู้กล้าหาญประทานมา
พีรธัช – เป็นธงชัยแห่งผู้กล้า
พีรพล – มีพลังกล้าหาญ
พีรพัฒน์ – ความเจริญของผู้กล้า
พีรภาส – นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
พีรยช – เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
พีรยา – ความเพียร
พีรวัส – อำนาจของวีระบุรุษ
พัรวิชญ์ – นักปราชญ์ผู้กล้า
พีรศุภ – ผู้กล้าและดีงาม
พีรัช – ลูกของผู้กล้า
พีรัชชัย – เกิดจากผู้กล้า
พุฒินาท – องอาจด้วยความเจริญ
พุฒิพงศ์ – เชื้อสายที่มีความเจริญ
พุฒิเมธ – เจริฐด้วยปัญญา
พุฒสรรค์ – สร้างความเจริญ
พุธิตา – ฉลาด
เพ็ญชีพ – ชีวิตที่สมบูรณ์
เพ็ญพิชชา – เต็มไปด้วยความรู้
เพ็ญภาส – เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์
เพ็ญโภไคย – เต็มไปด้วยสมบัติ
เพ็ญรดี – เต็มไปด้วยความรักยินดี
เพชรรดา – แข็งดุจเพชร
เพชราวุธ – มีปัญญาเป็นอาวุธ
เพราตา – งามติดตา
เพรานภา – งามฟ่องฟ้า
เพราพนิต – สาวงาม
เพราโพยม – งามติดฟ้า
เพียงขวัญ – มีขวัญมาก
แพรพิไล – เเพรงาม
แพรวรุ่ง – สว่างไสวแพรวพราว
แพรววนิต – งามน่ารัก
โพธิกร – ผู้สร้างความรู้
โพธิพงศ์ – สกุลแห่งปัญญา
โพธิวงศ์ – เชื้อสายของผู้มีปัญญา
โพธิวรรณ – งามด้วยปัญญา
โพธิวัฒน์ – เจริญด้วยปัญญา
ไพรัลย์ – ความโปร่งบาง
ไพจิตร – งามยิ่ง
ไพรำ – ทอง มณีมีค่า

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ