ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ภ

ภคนันท์ – ยินดีในโชค
ภคพร – มีโชคเป็นพร
ภคิน – มีสิริมงคล
ภณ – พูดหรือกล่าว
ภณิดา – ผู้บอกเล่า
ภพธร – ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ภพธรรม – ธรรมประจำภพ
ภพนิพิฐ – ผู้ดำรงมั่นในภพหรือโลก
ภพสวรรค์ – สร้างโลก
ภรณีนิภา – เหมือนดาวภรณี
ภรภัทร – ผ็ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภรันยา – การเลี้ยงดู
ภรันยู – ผู้คุ้มครอง
ภริดา – ผู้ได้รับการเลี้ยงดู
ภริตพร – ผู้ประเสริฐได้รับการเลี้ยงดู
ภริตา – ได้รับการเลี้ยงดู
ภวรัญชน์ – ทำให้ชาวโลกยินดี
ภวัต – ผู้เจริญ
ภวิกา – มีความเจริญ
ภวิตรา – พิภพ
ภวินท์ – เป็นใหญ่ในโลก
ภวิล – ความเป็นอยู่ตลอดไป
ภวิศ – ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภวิษย์พร – พรในอนาคต
ภโวทัย – รุ่งเรืองในโลก
ภัคจิรา – มีโชคดีนาน
ภัคธร – ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ภัคธีมา – ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภัคนันท์ – ยินดีในโชค
ภัคพล – มีโชคเป็นพลัง
ภัณฑิรา – มีลาภ มีสุข
ภัณฑิลา – มีความสุข
ภัททิยา – มีความเจริญ
ภัทรกร – สร้างสิ่งดีงาม
ภัทรจาริน – มีความประพฤติดี
ภัทรชนน – ผู้มีกำเนิดอันดีงาม
ภัทรดนัย – ลูกชายผู้เจริญ
ภัทรธร – ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
ภัทรนันท์ – ผู้ยินดีในสิ่งดีงาม
ภัทรพรรณ – ผิวงาม
ภัทรภณ – พูดสิ่งดีงาม
ภัทรภร – ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภัทรภา – มีรัศมีงาม
ภัทรมน – มีใจดีงาม
ภัทรลภา – ได้สิริมงคล
ภัทรวดี – มีสิริมงคล
ภัทรวรรณ – ผิวงาม
ภัทรเวช – ผู้รู้ดีงาม
ภัทรศยา – อยู่อย่างผู้เจริญ
ภัทรศรี – จันทร์หอม
ภัทรานิษฐ์ – มีความสำเร็จงาม
ภัทราพร – ดีและประเสริฐ
ภัทราวุธ – อาวุธดี
ภันทิลา – มีความสุข
ภัสสร – รัศมีเรืองรอง
ภากร – พระอาทิตย์
ภาคิน – มีโชค
ภาคินี – ผู้มีโชค
ภาณิน – นักพูด
ภาณุพงศ์ – เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
ภาณุวิชญ์ – ปราชญ์รุ่งโรจน์เหมือนดวงอาทิตย์
ภาธร – รุ่งเรือง
ภานรินทร์ – รัศมีของจอมคน
ภานุกร – แสงอาทิตย์
ภานุรุจ – รุ่งโรจน์เหมือนอาทิตย์
ภานุวัฒน์ – เจริญด้วยแสงสว่าง
ภานุศรี – งามมาก
ภานุสรณ์ – พึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์
ภาพิต – ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
ภาพิมล – รัศมีไร้มลทิน
ภาม – เดช
ภารดี – เทพแห่งการเจรจา
ภารวี – แสงพระอาทิตย์
ภาวนียา – ผู้ควรสรรเสริญ
ภาวัต – ผู้ควรสรรเสริญ
ภาวิดา – อบรมแล้ว
ภาวิต -  อบรมมาดีแล้ว
ภาวิตา – ให้เจริญแล้ว
ภาวินี – มีความเจริญ
ภาสพรรณ – มีผิวงาม
ภาสวร – พระอาทิตย์
ภาสวิชญ์ – นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ภาสินี – มีความรุ่งเรือง
ภิรมณ – ยินดียิ่ง
ภีมเดช – มีเดชน่าเกรงขาม
ภีมพล - มีพลังน่าเกรงขาม
ภีมพศ - มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภีมวัจน์ – พูดมีอำนาจน่าเกรงขาม
ภุชิสส์ – ผู้ชนะแผ่นดิน
ภุชิสส์ – อิสระ
ภูดิส – เจ้าแห่งความเจริญ
ภูดิส – พระราชา
ภูธิป – พระราชา
ภูบดี – ราชา
ภูเบศ – โลก แผ่นดิน
ภูมิ – แผ่นดิน
ภูมิกร – ผู้สร้างแผ่นดิน
ภูมินันท์ – ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
ภูมิพัฒน์ – ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูมิภัทร – ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูมิภาส – แสงสว่างในแผ่นดิน
ภูมิรพี – ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
ภูมิรัตน์ – แก้วของแผ่นดิน
ภูริช – แผ่นดิน
 ภูริชญา – นักปราชญ์
ภูรอณัฐ – นักปราชญ์ผู้มีปัญญากว้างขวาง
ภูริเดช – มีอำนาจมาก
ภูรินท์ – เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูรินทร์ – เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูรี – ปัญญากว้างใหญ่
ภูวเดช – มีเดชในแผ่นดิน
ภูวนัตถ์ – มีประโยชน์ในแผ่นดิน
ภูวนาถ – พระเจ้าแผ่นดิน
ภูวิศ – ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูษณิศา – เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ
ภูษิดา – ประดับแล้ว
ภูสิทธิ์ – มีความสำเร็จในแผ่นดิน
ภูสิทธิ – มีความสำเร็จในแผ่นดิน
โภควินท์ – มีโภคทรัพย์มาก
โภคิน – ผู้มีโภคะ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย