ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ว

วงศกร – ต้นตระกูล
วงศธร – ธำรงไว้ซึ่งสกุล
วงศพัทธ์ – ผูกพันสกุลวงศ์
วชิรญาณ์ – ผู้มีความเฉียบคมดุจเพชร
วชิรวิทย์ – มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วทันยา – ใจบุญ
วทันยู – ใจบุญ
วธูสิริ – หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
วนศักดิ์ – พลังแห่งป่า
วนัชพร – ประเสริฐดุจดอกบัว
วนันต์ – แนวป่า
วรกมล – มีใจประเสริฐ
วรกันต์ – ประเสริฐและน่ารัก
วรกานต์ – ประเสริฐและน่ารัก
วรงค์ – ส่วนที่ประเสริฐที่สุด
วรชน – คนผู้ประเสริฐ
วรชิต – มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรโชติ – ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
วรณ – ป้อม กำแพง การป้องกันภัย
วรณัน – สรรเสริญ
วรณิกา – เสมียน
วรดร – ผู้ประเสริฐ
วรดา – ความประเสริฐ
วรดี – ของหอมสำหรับทาร่างกาย
วรถ – ไม้ค้ำ
วรท – ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทย์ – ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทัต – ให้พร
วรทา – ให้พร
วรธน – มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรนาถ – ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วรนิต – ผู้ได้รับคำแนะนำอย่างประเสริฐ
วรนิพิฐ – ผู้ประเสริฐ
วรนิษฐา – มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วรบรรณ – ผู้ฉลาด
วรปรัชญ์ – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรปีย์ – ประเสริฐและเป็นที่รัก
วรพรต – มีพรตอันประเสริฐ
วรพล – มีกำลังอันประเสริฐ
วรพิชชา – มีความรู้ประเสริฐ
วรภพ – เกิดมาดี
วรภาส – แสงสว่างอันประเสริฐ
วรมน – มีใจประเสริฐ
วรเมธ – มีปัญญาอันประเสริฐ
วรยศ – มียศอันประเสริฐ
วรรณกร – ผิวพรรณผ่องใส
วรรณกานต์ – มีผิวพรรณงดงาม
วรรณธัช – เด่นทางหนังสือ
วรรณพร – มีผิวพรรณประเสริฐ
วรรณรดา – ยินดีในผิวพรรณงาม
วรรณลภย์ – ชื่อเสียง
วรรณเลขา – ดินสอพอง
วรรณวนัช – ผิวเหมือนดอกบัว
วรรณวร – ผิวประเสริฐ
วรรณวลี – หนังสือหรือตำรา
วรรณาฏ – ผู้ขับร้อง
วรรณิก – ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
วรรณิกา -  ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ
วรรณิดา – ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรรณิต – ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรรธนัย – ก่อให้เกิดความเจริญ
วรรธนะ – ความเจริญ
วรรษชล – น้ำฝน
วรฤทัย – มีใจประเสริฐ
วรลภย์ – ผู้มีลาภอันประเสริฐ
วรวรรณ – ผิวพรรณอันประเสริฐ
วรลัญช์ – ผู้มีลักษณะประเสริฐ
วรวิช – มีความรู้อันประเสริฐ
วรสรณ์ – ที่พึ่งอันประเสริฐ
วรัชญ์ – ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัชยา – ชัยชนะอันประเสริฐ
วรัญชลี – การกระพุ่มมือ
วรัญชิต – มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัญญา – ผู้รู้สิ่งประเสริฐ
วรัญญู – ผู้รู้สิ่งประเสริฐ
วรัตน์ – มีความเจริญยิ่ง
วรัท – ผู้ให้พร
วรัทยา – มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรันธร – ผู้ทรงไว้สิ่งประเสริฐ
วรัมพร – ฟ้าประเสริฐ
วรากร – บ่อเกิดสิ่งที่ประเสริฐ
วรายุส – ผู้มีอายุอันประเสริฐ
วรารมย์ – มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วราลี – พระจันทร์
วราศัย – มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วริทธิ์ – ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธร – ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จที่ประเสริฐ
วริทธิ์นันท์ – ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วรินทร – ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรินยุพา – หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วรินรำไพ – ผู้ประเสริฐและความงาม
วริยงค์ – ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
วริยา – ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วริศ – ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริศรา – ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริษฐา – ประเสริฐสุด
วริษา – ฤดูฝน
วรุดม – ประเสริฐและสูงสุด
วรุตม์ – ประเสริฐสุด
วโรตม์ – ผู้ประเสริฐสุด
วลัช – ปลา
วลัยกร – ทองกร
วลัยพรรณ – สีแห่งกำไล
วศิน – ผู้มีอำนาจ
วศินี – สตรีมีอำนาจ
วสภะ – ผู้ประเสริฐ
วสวัตติ์ – ผู้มีอำนาจ
วสิษฐ์พล – ผู้มีกำลังดีมาก
วสุ – ทรัพย์
วสุธร – ร่ำรวย
วสุธา – แผ่นดิน
วสุนธรา – แผ่นดิน
วสุนันท์ – ยินดีในทรัพย์
วสุพล – เศรษฐี
วสุมดี – แผ่นดิน
วสุรมย์ – มีทรัพย์ที่น่ารื่นรมย์
วัชพล – พูดเก่ง
วัชรมน – ใจเพชร
วัชริศ – เจ้าแห่งเพชร
วัชสัณห์ – คำพูดไพเราะ
วัทธิกร – ทำกำไร
วัทน์ – ใบหน้า การพูด
วัทนพร – พูดดี หน้าสวย
วัทนวร – หน้าสวย พูดดี
วัทนวิภา – ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วัทน์สิริ – หน้างาม พูดเป็นเสน่ห์
วันทนีย์ – น่านับถือ
วุลลภ – คนสนิท
วัลลภา – หญิงที่รัก น่าถนอม
วัลลี – เถาวัลย์
วัศพล – มีอำนาจ มีพลัง
วัศยา – เชื่อฟัง
วาณี – เจ้าแห่งวาจา
วารีนิธิ – มหาสมุทร
วารุณอร – หญิงสาวดุจน้ำดอกไม้
วาสิตา – กลิ่นหอม หอมหวาน
วาสินี – มั่นคง อยู่ประจำ
วิกรม – ความห้าวหาญ
วิกรานต์ – กล้าหาญ
วิชชากร – สร้างความรู้
วิชชาบูรณ์ – เต็มไปด้วยความรู้
วิชชุกร – แสงสายฟ้า
วิชญ์ – ผู้รู้ นักปราชญ์
วิชญ์พล – กำลังของนักปราชญ์
วิชญ์ภาส – ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
วิชญะ – นักปราชญ์
วิชญาดา – ผู้ฉลาด
วิชญาพร – นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วิชยา – ชัยชนะ
วิชยุตม์ – ชัยชนะอันสูงสุด
วิชานาถ – มีความรู้เป็นที่พึ่ง
วิชามัย – สำเร็จด้วยความรู้
วิชาวิมล – มีความรู้หามลทินมิได้
วิชิดา – ผู้ชนะแล้ว
วิชิตา – ผู้ชนะแล้ว
วิญญู – ผู้รู้แจ้ง
วิดรณ์ – ข้ามพ้นความทุกข์
วิทวัส – ผู้ฉลาด
วิทิต – ผู้คงแก่เรียน ผู้รู้
วิทูร – ผู้ฉลาด
วิธวิทย์ – มีความรู้หลายอย่าง
วิธวินท์ – ได้สิ่งแปลกๆ มีลาภเสมอ
วิธาน – ระเบียบ
วิธิสวรรค์ – คิดหาวิธีการที่ดี
วินธัย – ผลไม้ ชื่อภูเขา
วินิต – ฝึกหัดอบรม
วินิทรา – ตื่นเสมอ ขยัน
วินิธา – จดจำเก่ง
วินิมัย – แลกเปลี่ยน
วิปัศย์ – เห็นแจ้ง มีความรู้
วิปุลา – ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง
วิพุธ – นักปราชญ์
วิภพ – สมบัติ ความเจริญ
วิภวา – ทรัพย์สิน
วิภาดา – ผู้รู้ สว่าง
วิภาวนี – มั่งมี
วิภาวัส – พระอาทิตย์
วิภาวินี – ผู้รู้แจ้งชัด
วิภาวี – ผู้รู้แจ้งชัด
วิภาส – แสงสว่าง
วิภู – ผู้เป็นเจ้า
วิมพ์วิภา – รูปงาม
วิมลฉวี – ผิวงามปราศจากมลทิน
วิมลณัฐ – นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
วิมลมณี – แก้วมณีที่ไร้มลทิน
วิมลสิริ – บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ
วิมลิน – ผู้ปราศจากมลทิน
วิมุต – ผู้หลุดพ้นแล้ว
วิมุทร์ – บานแล้ว
วิมุทรา – บานแล้ว
วิยดี – นก
วิรชัช – นักรบผู้กล้าหาญ
วิรชา – ผู้ปราศจากมนทิน
วิรดา – ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรดี – ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรตา – ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรตี – การงดเว้นจากความชั่ว
วิรมณ – การงดเว้นจากความชั่ว
วิรัญชนา – ให้เกิดความยินดียิ่ง เป็นที่ยินดียิ่ง
วิรัล – โปร่ง บาง หายาก
วิรัลพัชร – เพชรงาม
วิรัลยุพา – หญิงสาวที่หายาก
วิรากร – บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
วิรากานต์ – ผู้กล้าและเป็นที่รัก
วิรามร – กล้าหาญดุจเทวดา
วิริทธิ์พล – มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ
วิโรษณา – ไม่มีความโกรธ
วิลาวัณย์ – งามเลิศ
วิลาสินี – สวยงาม
วิไลวรรณ – ผิวงาม
วิวรรธน์ – ความเจริญรุ่งเรือง
วิวิธชัย – มีชัยชนะหลายอย่าง
วิวิธวินท์ – ได้รับอยู่เสมอ
วิวิศน์ – งามอย่างวิเศษ
วิวิศนา – งามอย่างวิเศษ
วิศรม – สงบ พักผ่อน
วิศรมา – สงบ พักผ่อน
วิศรุต – ผู้มีชื่อเสียง
วิศรุตา – ผู้มีชื่อเสียง
วิศลย์ – ไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ศยา – อยู่อย่างไม่มีความทุกข์โศก
วิศัลยา – ไม่มีความทุกข์โศก
วิศาล – กว้างขวางวิษณุสรรค์ ลูกวิษณุ
วิสสุต – ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิสสุตา – มีชื่อเสียง
วิสาข์ – เดือนวิสาขะ
วิสาขมาส – เดือนวิสาขะ
วิสาร – แผ่ขยาย
วิสุทธิ์ – สะอาด
วีณา – พิณ
วีธรา – ฟ้ากระจ่างบริสุทธิ์
วีรชิต – ชัยชนะของผู้กล้า
วีรดา – ความกล้าหาญ
วีรปริยา – เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
วีรภัทร – ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรภัทรา – ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรยา – ความเพียร
วีรลักษณ์ – ลักษณะของผู้กล้า
วีรวัฒน์ – เจริญด้วยความกล้าหาญ
วีรวุฒิ – เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
วีรศรุต – มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้า
วีร์สุดา – ลูกสาวผู้กล้า
วีรอร – หญิงผู้กล้าหาญ
วีรัช – เกิดจากผู้กล้าหาญ
วีรากร – บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
วีราทร – ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้า
วีรินทร์ – ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
วีริยา – ความเพียร
วีริศ – ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
วุฒิพร – มีความเจริญเป็นเลิศ
วุฒิภัทร – เจริญและดีงาม
เวชพิสิฐ – มีความรู้ประเสริฐสุด
เวณิกา – มวยผม คนดีดพิณ
เวทิดา – ให้รู้
เวทิต – ให้รู้
เวทิศ – ผู้คงแก่เรียน
เวธกา – เฉียบคม
เวธน์ – ปัญญาเฉียบแหลม
เวธนี – มีปัญญาเฉียบแหลม
แววปราชญ์ – มีแววของนักปราชญ์
แวววรรณ – มีผิวผ่องใส
ไมทย์ – มีความรู้
ไวทิน – ผู้รู้
ไวภพ – ความเจริญ
ไววิทย์ – ความรู้ไว

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ