ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด ศ

ศจี – ชายาพระอินทร์
ศดิศ – เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศตคุณ – ผู้มีความดีทั้งหลาย
ศตนันท์ – มีความยินดีมาก
ศตพร – มีพรมาก
ศตรรฆ – มีราคาหนึ่งร้อย
ศตายุ – มีอายุ 100 ปี
ศนีปรีย์ – มรกต
ศมน – ราตรี
ศยามล – ผิวคล้ำ ผึ้งหลวง
ศรณี – หาที่พึ่ง
ศรณ์ – ที่พึ่ง
ศรวัณ – เดือนสรวัณ (ราวเดือนกรกฎาคม -  สิงหาคม)
ศรวัลย์ – เลื่องชื่อ
ศรันย์ – ที่พึ่ง
ศรันย์พร – ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรันย์ภัทร – มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรันยา – หญิงผู้ปกป้องรักษา
ศรันยู – ผู้ปกป้องรักษา
ศรายุธ   -ผู้มีอาวุธคือลูกศร
ศราวิน – สาวกที่ดีของศาสนา
ศรุดา – มีชื่อเสียง
ศรุต – มีชื่อเสียง
ศรุตา – มีชื่อเสียง
ศลิษา – งาม
ศวิตา – ผิวขาวนวลงาม
ศวีระ – เรืองอำนาจ
ศศธร – พระจันทร์
ศศลักษณ์ – ดวงจันทร์
ศศิชา – เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
ศศิธร – ดวงจันทร์
ศศินิภา – แสงจันทร์
ศศิพิมพ์ – เหมือนพระจันทร์
ศศิภา – แสงจันทร์
ศศิวิมล – จันทร์กระจ่าง
ศักดา – อำนาจ
ศักดิธัช – มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
ศักดินนท์ – ยินดีในอำนาจ
ศักดิ์พล – มีพลังกล้าแข็ง
ศักย์ศรณ์ – มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
ศัญชนี – สายธนู
ศัตวรี – ราตรี
ศันสนีย์ – ควรสรรเสริญ
ศาตนันทน์ – มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศาตพร – มีความสุขอันประเสริฐ
ศานตมล – ผู้ปราศจากความเศร้าหมอง
ศานติบูรณ์ – ผู้เต็มไปด้วยสันติ
ศาศวัต – ตลอดกาล
ศาสวัต – ตลอดกาล
ศิรชัช – นักรบผู้เยี่ยม
ศิรดา – ความเป็นยอด
ศิรภัสสร – มีรัศมีที่ยอดเยี่ยม
ศิรวิทย์ – ความรู้ของผู้นำ
ศิรสิทธิ์ – ความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
ศิรัสธร – คอ
 ศิลป์ศรุต – ชื่อเสียงด้านศิลปะ
ศิลป์สุภา – งามอย่างศิลปะ
ศิวกร – ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ
ศิวนาถ – มีที่พึ่งอันประเสริฐ
ศิวปรียา – แก้วผลึก
ศิวัช – ลูกพระศิวะ
ศิศิรา – น้ำค้าง
ศีดา – เฉียบคม
ศีตภา – พระจันทร์
ศีตลา – เยือกเย็น
ศีรณา – ละเอียด
ศีวิกา – เสลี่ยง คานหาม
ศุกล –ขาวงาม
ศุกลภัทร – ขาวงาม
ศุจินทรา – ยอดแห่งความบริสุทธิ์
ศุจินธร – ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจินธรา - ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจีภรณ์ -  ดำรงความบริสุทธิ์
ศุทธนุช – หญิงผู้บริสุทธิ์
ศุทธวีร์ – ผู้บริสุทธิ์และผู้กล้า
ศุทธานต์ – ชายาพระราชา
ศุทรา – ผู้บริสุทธิ์
ศุภกร – โชคดี เป็นมงคล
ศุภกฤต – สร้างความสุข
ศุภกันต์ – งามและน่าพอใจ
ศุภกานต์ – ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภกิตติ์ - มีเกียรติดีงาม
ศุภชีพ – มีชีวิตดีงาม
ศุภณัฐ – นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภดา – ความงาม
ศุภดิตถ์ – ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
ศุภทิน – วันมงคล
ศุภนุช – หญิงสาวผู้โชคดี
ศุภพล – มีกำลังอันงดงาม
ศุภรงค์ – สีงาม
ศุภรางศุ์ – พระจันทร์ การบูร
ศุภวัทน์ – ใบหน้าสวย
ศุภวิชญ์ – นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภสันห์ – ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
ศุภสิน – สินทรัพย์ที่ดีงาม
ศุภสุตา – ธิดาผู้สวยงาม
ศุภเสกข์ – นักศึกษาผู้ดีงาม
ศุภากร – บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
ศุภานัน – ใบหน้าสวย ท่าทางดี
ศุภานิช – ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตนเอง
ศุภาพิชญ์ – นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศุภารมย์ – งามและน่ารื่นรมย์
ศุภาวรรณ – มีผิวพรรณงาม
ศุภิสรา – ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
ศุวิล – ลม อากาศ
เศรณี – พวก
เศรษฐ์ – ประเสริฐสุด
โศภนัศ – เจ้าแห่งความงาม
โศภิษฐา - ผู้งามยิ่ง
โศรดา – ผู้ฟัง

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ