ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ทักษา

สารบัญชื่อหมวด อ

อกนิษฐ์ – พรหมชั้นที่หก
อกัณห์ – ไม่ดำ ขาว
อคิราห์ – แสงอาทิตย์ สวยเด่น
อจล – ไม่หวั่นไหว
อจลญา – รู้แน่นอน
อจลวิชญ์ – มีความรู้ไม่หวั่นไหว
อจลา – มั่นคง
อจิรภาส์ – ฟ้าแลบ
อชรายุ – อายุยืน
อชิตพล – มีพลังที่ใครเอาชนะไม่ได้
อชินี – เสือเหลือง
อชิรญา – รู้รวดเร็ว
อชิรญาณ์ – มีญาณอันรวดเร็ว
อชิระ – ผู้ว่องไวคล่องแคล่ว
อณิมา – เล็ก
อณิษฐ์ – เล็กที่สุด
อณุภา – ฟ้าแลบ
อดิเทพ – เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อดิภา – สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
อดิรถ – จอมทัพ
อดิรุจ – สง่างามยิ่ง
อดิลักษณ์ – มีลักษณะงาม
อดิวรรณ – มีผิวพรรณดียิ่ง
อดิศร – เป็นใหญ่ยิ่ง
อดิศวร – ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
อดิศา – ผู้ยิ่งใหญ่
อดุลยวิทย์ – มีความรู้มากมาย
อติกันต์ – น่ารักยิ่ง
อติกานต์ – เป็นที่รักยิ่ง
อติคุณ – มีคุณธรรมยิ่ง
อติชาติ – ผู้เกิดมาดี
อตินุช – หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อติพร – ผู้มีพรยิ่งใหญ่
อติรุจ – ผู้สง่างามยิ่ง
อติวัณณ์ – ผู้มีตระกูลสูง
อติวิชญ์ – ฉลาดยิ่ง
อธิชา – เกิดมายิ่งใหญ่
อธิน – เชื่อฟัง
อธิป – ผู้เป็นใหญ่
อธิษฐ์ – ผู้ตั้งมั่น
อรงค์รดี – ความรักของกามเทพ
อนณ – ผู้ไม่มีหนี้
อนนต์ – มากมาย
อนพัช - ผู้บริสุทธิ์
อนพัทย์ – ผู้ไม่มีใครตำหนิ
อนรรฆ – มีค่ามากมาย
มนววฆวี – มีค่ามาก
อนล – ไฟ อัคนีเทพ
อนลัส – ผู้ไม่เกียจคร้าน
อนวัช – ไม่มีข้อเสีย
อนวัทย์ – ไม่มีตำหนิ
อนังคณ์ – ไม่มัวหมอง
อนัญญา – ไม่มีสอง เป็นหนึ่ง
อนัญพร – ไม่มีใครประเสริฐกว่า
อนัญลักษณ์ – มีลักษณะเป็นหนึ่ง
อนันตญา – ไม่รู้สิ้นสุด
อนันต์ยศ – มียศชื่อเสียงหาที่สิ้นสุดไม่ได้
อนันต์สิทธิ์ – มีความสำเร็จหาที่สุดไม่ได้
อนันยช – เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อนามิกา – นิ้วนาง
อนาวรณ์ – ปราศจากอันตราย
อนาวิล – ไม่มีมลทิน
อนาวิลา – ผู้บริสุทธิ์
อนิก – กองทัพ
อนิวัต – ไม่หวนกลับ
อนิวัตติ์ – ไม่หวนกลับ ไม่ถอย
อนุตร – ยอดเยี่ยม
อนุทัต – มอบให้ อนุญาต
อนุทัย – ความใจดี
อนุทัศน์ – ความเห็น
อนุทิศ – ทิศเฉียง
อนุธิดา – ลูกสาวคนเล็ก
อนุนัย – ความเป็นมิตร
อนุนาท – เสียงบันลือ
อนุพนธ์ – ติดตามมั่นคง
อนุภัทร – ดีงามเสมอ
อนุยุต – ผู้ขยัน
อนุรดี – มีความยินดีเสมอ
อนุรักข์ – รักษา คุ้มครอง
อนุรักษ์ – รักษา คุ้มครอง
อนุวัต – ผู้ประพฤติตาม
อนุวิท – รู้ทะลุปรุโปร่ง
อนุศิษฏ์ – ผู้ได้รับการสั่งสอน
อนุสิกข์ – ศึกษาอยู่เสมอ
อเนชา – ผู้ไม่หวั่นไหว
อภิกขณา – เนืองนิตย์
อภิกษาณา – เนืองนิตย์
อภิชญา – ฉลาด
อภิชัจ – มีชาติสูง
อภิธาร – ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่
อภินัทธ์ – เป็นที่รักผูกพันอย่างยิ่ง
อภิบาล – ผู้ปกป้อง
อภิยุต – ประกอบยิ่ง
อภิรต – ผู้ยินดียิ่ง
อภิรุจี – งามยิ่ง
อภิวิชญ์ – ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
อภษฎา – เป็นที่รักยิ่ง
อภิษฐา – เป็นที่รักยิ่ง
อภิสมย์ – ประสบผลสำเร็จ
อภิสร – ดำเนินไปข้างหน้า
อภิสรา – ก้าวไปข้างหน้า เป็นใหญ่ยิ่ง
อมรกานต์ – ที่รักแห่งเทวดา
อมราพร – ประเสริฐดุจเทวดา
อมล – ไม่มีมลทิน
อมลฉวี – ผิวงาม
อมลณัฐ – ปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อมลธีรา – ปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อมลภา – รัศมีอันบริสุทธิ์
อมลมณี – แก้วมณีบริสุทธิ์
อมลรดา – ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
อมลรุจี – งามไม่มีที่ติ
อมลวรรณ – ผิวพรรณบริสุทธิ์
อมลวัทน์ – มีใบหน้างาม
อมลิน – ผู้บริสุทธิ์
อยุทธ์ – ผู้ไม่เคยแพ้
อรกช – งามเหมือนดอกบัว
อรกัญญา – หญิงงาม
อรกานต์ – งามและน่ารัก
อรจิรา – งามตลอดกาลนาน
อรชพร – บริสุทธิ์ยิ่ง
อรณัญช์ – ไม่มีโทษ
อรณัส – ลำธาร
อรณา – ผู้ไม่มีโทษ
อรณิช – สตรีบริสุทธิ์
อรณิชา – สตรีบริสุทธิ์
อรณี – พระอาทิตย์
อรเทพิน – เทวดาผู้สวยงาม
อรนลิน – งามดังดอกบัว
อรนันท์ – งามน่าเพลิน
อรนาฏ – หญิงงาม
อรนิช – งามชั่วนิรันดร
อรนิดา – หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
อรนิภา – มีรัศมีงาม
อรบุษป์ – ดอกไม้งาม
อกปรียา – นางผู้เป็นที่รัก
อรพนิต – หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
อรพลิน – หญิงสาวผู้แข็งแรง
อรพิชญ์ – หญิงผู้เป็นปราชญ์
อรพิมล – งามบริสุทธิ์
อรไพลิน – ไพลินที่สวยงาม
อรรจน์ – เครื่องบูชา
อรรถนนท์ – ผู้ยินดีในประโยชน์
อรรถพันธ์ – เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์
อรรถวิท – ผู้รู้หลักการ
อรรถสาร – ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
อรรพี – อาทิตย์งาม
อรรวินท์ – ดอกบัวงาม
อรรัมภา – นางฟ้าที่สวยงาม
อรวรรยา – สตรีที่เป็นใหญ่
อรวรา – หญิงสาวผู้มีมิ่งขวัญ
อรสินี – หญิงสาวผู้มีมิ่งขวัญ
อรอมล – หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
อรอินทุ์ – พระจันทร์งาม
อรัชพร – บริสุทธิ์และประเสริฐ
อรัญญา – ป่าไกล
อริญชย์ – ผู้ชนะศัตรู
อริญชัย – ผู้ชนะศัตรู
อริยา – ผู้มีชื่อเสียง
อริย์ธัช – ธงของพระอริยะ
อริสรา – เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อริสา – เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
อรุช – ไม่มีโรค
อรุชา – ไม่มีโรค
อรุษ – ผู้ไม่โกรธ
อโรชา – ไร้โรค
อลิน – ผึ้ง
อลีนา – ว่องไว
อวภาส์ – รัศมีแจ่มจรัส
อวสร – โอกาส
อวัช – ไม่มีที่ติ ไม่มีโทษ
อวัศยา – หมอก
อวิกา – เพชร
อเวกษา – สังเกต
อศลย์ – ไม่มีทุกข์โศก
อศัลยา – ไม่มีทุกข์โศก
อสมา – ไม่มีใครเหมือน
อสมาภรณ์ – เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม
อเสข – ชื่อของพระอรหันต์
อักษรจัญข์ – คล่องเชิงเทียน
อักษรจัณ – คล่องเชิงเทียน
อักษราภัค – เรียนเก่ง
อักษิกา – รัศมีแห่งดวงตา
อักษิพร – ตางาม
อัคคัญญ์ – สูงสุด
อัครชัย – มีชัยอันประเสริฐ
อัครชา – พี่สาว
อัครณี – เป็นใหญ่
อัครนาฏ – สาวงามเป็นเลิศ
อัครนิจ – ประเสริฐเป็นนิตย์
อัครพนธ์ – ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ
อัครภา – มีรัศมีอันเป็นเลิศ
อัครมณี – มณีล้ำค่า
อัครยา – ประเสริฐสุด
อัครวินท์ - ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
อัคริมา – เป็นใหญ่
อังคนา – ผู้หญิง
อังคาร – ผู้มีรูปงาม
อังวรา – มีร่างกายงาม
อังควิภา – งามทั่วร่าง
อังศุชวาล – สีแดงช่วงโชติ
อุงศุนิตย์ – รัศมีตลอดกาล
อังศุมาลิน – พระอาทิตย์
อัจจนา – บูชา
อัจฉรา – นิ้วมือ
อัญชเกศ – ผมดำสวย
อัญชลี – ประนมมือไหว้
อัญชสา – รวดเร็ว
อัญชิษฐา – รุ่งโรจน์ยิ่ง
อัญชิสา – ผู้มีอำนาจ
อัญชิรา – มะเดื่อ
อัฐภิญญา – มีความรุ่งเรืองแปดประการ
อัฑฒ์ – ผู้ร่ำรวย
อัณณ์ – แม่น้ำ ตัวหนังสือ
อัณศยา – ปกครองตน
อัทธ์ – กาลเวลา ภาค
อัทธนีย์ – ยั่งยืนนาน
อันน์ – ข้าว
อันนา – ข้าว
อัพชินี – กอบัว
อัมพกา – แม่
อัมพร – ฟ้า
อัยยา – ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
อัลิปรียา – ดอกบัว
อัศนี – สายฟ้า
อัศม์เดช – มีเดชใหญ่ดุจผา
อัศรี – คมกระบี่
อาคิรา – พระอาทิตย์
อาจรีย์ – อาจารย์
อาจิต – สะสมแล้ว
อาชว์ - ความซื่อตรง
อาชวิน – ผู้มีความซื้อตรง
อาชัญ – บุรุษอาชาไนย
อาณกร – ผู้สร้างอำนาจ
อาณันย์ – ความไม่มีหนี้
อาทิมา – ลูกคนแรก
อานัณย์ – ความไม่มีหนี้
อานัน – หน้า ปาก
อานันท์ – ความบันเทิง
อาเนช – มั่นคง
อาภาภัทร – มีรัศมีอันดีงาม
อายุทัย – บ่อเกิดแห่งความสุข
อายุธ – อาวุธ เครื่องรบ
อายุวัต – มีอายุยืน
อารดา – งดเว้นจากความชั่ว
อารดี – งดเว้นจากความชั่ว
อารตี – งดเว้นจากความชั่ว
อารยา – ผู้ประเสริฐ
อารัทธ์ – เริ่มต้นแล้ว
อาศิรา – การปรารถนาดี
อิกขณา – เห็นประจักษ์
อิงครัต – ผู้ยินดีในความรู้
อิชย์ – การบูชา ครู
อิชยา - การบูชา ครู
อิทธิกร – ผู้สร้างความสำเร็จ
อิทธินพ – มีความสำเร็จใหม่
อิทธิพัทธ์ – มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิมนต์ – มีความสำเร็จ
อินทัช – เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่
อินทิพร – ดอกบัว
อินทุกร – แสงจันทร์
อินทุภา – แสงจันทร์
อิษฎา – น่าปรารถนา
อิษยา – ฤดูฝน
อิสรีย์ – ความเป็นใหญ่
อุชุกร – คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง
อุตรเดช – มีเดชยิ่งใหญ่
อุตรานุช – หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม
อุทธิ – ทะเล
อุทัค – ผู้เบิกบานใจ
อุนนดา – สูงเด่น ยิ่งใหญ่
อุภัยภัทร – ดีงามเสมอด้วยกายและใจ
อุรชา – ลูกสาว
อุรณา – เมฆ
อุรุดี – แผ่นดิน
อุรวี – แผ่นดิน
อุรัสยา – ลูกสาว
อุษณิษา – มงกุฎ
อุษมา – อบอุ่น
อุสรา – พระอาทิตย์
เอกนุช – ลูกคนเดียว
เอกภพ – ความเป็นหนึ่ง
เอื้อการย์ – ค้ำจุนกิจการ
เอื้ออังกูร – อึดหนุนเชื้อสายวงษ์ตระกูล
โอบกิจ – เอาใจใส่หน้าที่
โอบนิธิ – ร่ำรวย
โอภา – ทักทายด้วยวาจาสุภาพ
โอภาส – ความสุกใส
โอวาท – คำสอน
โอสธี – ดาวประกายพรึก
ไอริณ – เกลือ

หลักการตั้งชื่อของคัมภีร์ทักษา
ตารางทักษาประจำวัน
อักษรเดชสำหรับชาย
อักษรศรีสำหรับหญิง
อักษรกาลกิณี
สารบัญชื่อหมวด

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันราหู(วันพุธกลางคืน)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ