ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป>>

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

11

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

          การค้าขายกับจีนในสมัยกรุงธนบุรีนี้ การติดต่อกับต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการสมาคมติดต่อกับจีนทั้งสิ้น และเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายเสียโดยมาก ส่วนชาวยุโรปชาติต่าง ๆ ที่เคยเข้ามาติดต่อค้าขายอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ได้พากันอพยพออกไปค้าขายอยู่ที่ประเทศอื่น ๆ เสียหมด  ทั้งนี้เนื่องจากบ้านเมืองของเราได้ตกอยู่ในสภาพยุคเข็ญเป็นจลาจลเสียช้านาน  และประกอบกับในเวลานั้นทางยุโรปก็กำลังยุ่งยากกับการศึกสงครามในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 1  จึงทำให้การติดต่อทางไมตรีกับชาวยุโรปชาติต่าง ๆ ต้องยุติลงชั่วระยะหนึ่ง

            ปรากฏว่าในสมัยกรุงธนบุรีนี้  มีสำเภาของพ่อค้าจีนเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยจนตลอดรัชกาล และทางเราโดยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเอง ก็ได้ทรงเอาพระทัยใส่ในการทำนุบำรุงการค้าขายทางเรือนี้เป็นอันมาก  ได้ทรงส่งสำเภาหลวงออกไปทำการติดต่อค้าขายกับเมืองจีนอยู่เสมอ  จีนจึงนับว่าเป็นชาติสำคัญที่สุดที่เราติดต่อสมาคมค้าขายด้วยในสมัยกรุงธนบุรี

          ต่อมาในตอนปลายรัชกาล  คือเมื่อปี พ.ศ.2324  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้ทรงส่งคณะทูตชุดหนึ่ง มีเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช เป็นหัวหน้าคณะ  ออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงจีน ในแผ่นดินพระเจ้าเกาจงสุนฮ่องเต้(ในพระราชวิจารณ์ฯ ออกพระนามว่า “พระเจ้ากรุงต้าฉิ่ง”)ณ กรุงปักกิ่ง  ทั้งนี้ก็เพื่อขอให้ทางจีนอำนวยความสะดวกให้แก่ทางเรา  ในการที่เราจะจัดแต่งสำเภาหลวงบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายที่เมืองจีนต่อไป  โดยขอให้ยกเว้นค่าจังกอบและขอซื้อสิ่งของบางอย่าง เช่น อิฐ เพื่อนำเข้ามาใช้สร้างพระนคร  กับขอให้ทางจีนช่วยหาต้นหนสำเภาสำหรับจะแต่งออกไปซื้อทองแดงที่เมืองญี่ปุ่น เข้ามาใช้สร้างพระนครเช่นเดียวกัน  ปรากฎว่าคณะทูตไทยที่ออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงจีนครั้งนี้คุมเรือสำเภาบรรทุกสินค้าออกไปด้วยถึง 11 ลำ

            ในพระราชสาส์นที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีไปยังพระเจ้ากรุงจีนในครั้งนั้น ปรากฏในจดหมายเหตุจีนว่า  พระองค์ท่านทรงออกพระนามของพระองค์เป็นภาษาจีนว่า“แต้เจียว” (มีคำเต็มว่า“เสี้ยมหลอก๊กแต้เจียว”)

 

            การค้าขายกับโปรตุเกส  ปรากฏในจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาอยู่ในกรุงธนบุรีครั้งนั้น  มีความตอนหนึ่งว่า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2322 มีเรือแขกมัวร์จากเมืองสุรัต ซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสอยู่  เข้ามาค้าขาย ณ กรุงธนบุรีด้วย  และว่าที่ภูเก็ตเวลานั้นมีพวกโปรตุเกสครึ่งชาติอยู่ 2-3 คน  อยู่ในความปกครองของบาทหลวงฟรังซิสแกง ชาวโปรตุเกส จึงแสดงว่าในสมัยกรุงธนบุรีนั้น  เราได้มีการติดต่อค้าขายสมาคมกับชาวโปรตุเกสอยู่บ้าง  โดยทางเราได้เคยส่งสำเภาหลวงออกไปค้าขายยังประเทศอินเดียจนถึงเขตเมืองกัวเมืองสุรัต อันเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่ในครั้งนั้นด้วยเหมือนกัน  แต่ทว่าในตอนนั้นยังมิได้ถึงกับมีการส่งทูตเข้ามาหรือออกไปเจริญทางพระราชไมตรีเป็นทางการต่อกันแต่อย่างใด

            การมีไมตรีกับอังกฤษ ซึ่งเข้ามาครอบครองแหลมมลายู ในตอนปลายสมัยกรุงธนบุรีนั้น บรรดาฝรั่งชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาค้าขายอยู่ทางตะวันออกนี้ มีการแก่งแย่งชิงดีกันในการค้าขายเป็นอันมาก ด้วยเหตุนี้เองอังกฤษจึงมีความประสงค์ที่จะได้สถานที่ตั้งสำหรับทำการค้าขายแข่งกับพวกฮอลันดาทางแหลมมลายูนี้สักแห่งหนึ่ง  และได้พิจารณาเห็นว่าเกาะหมาก หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “เกาะปีนัง”นั้น  เป็นทำเลที่เหมาะสำหรับในการนี้เป็นอย่างยิ่ง  จึงได้พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมว่ากล่าวกับพระยาไทรบุรีผู้มีอำนาจปกครองเกาะนี้อยู่ เพื่อขอเช่าไว้ทำการค้า  เป็นผลให้อังกฤษเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาครอบครองแหลมมลายูตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

          ความปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า  เมื่อปี พ.ศ.2319  กะปิตันเหล็กอังกฤษ เจ้าเมืองเกาะหมาก ได้ส่งปืนนกสับเข้ามาถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นจำนวน 1,400 กระบอก พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องราชบรรณาการต่างๆ ดังนี้ย่อมแสดงว่าในสมัยกรุงธนบุรีนี้ เราได้เริ่มมีทางไมตรีกับอังกฤษ  ซึ่งกำลังแผ่อำนาจเข้ามาครอบครองแหลมมลายูบ้างแล้ว

            นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าในปี พ.ศ.2313  แขกเมืองตรังกานูและแขกเมืองยักตรา (คือเมืองจาการ์ตา ในเกาะชวา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน)ได้นำปืนคาบศิลาเข้ามาถวายถึง 2,200 กระบอก  ในขณะที่กำลังจะเสด็จกรีธาทัพขึ้นไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝาง  ซึ่งแสดงว่าฮอลันดาก็น่าจะเป็นชาวยุโรปอีกชาติหนึ่ง ที่เข้ามาติดต่อสมาคมค้าขายกับไทยเราในสมัยกรุงธนบุรีนี้  เพราะในเวลานั้นฮอลันดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองเกาะชวาอยู่

            อันธรรมเนียมการถวายเครื่องศัตราวุธและเครื่องราชบรรณาการต่าง ๆ ของพวกพ่อค้าตามนัยดังกล่าวนี้  ก็นับได้ว่าเป็นการขายให้แก่เราโดยทางอ้อม  เพราะเมื่อทรงรับสิ่งของเหล่านั้นไว้แล้วก็เป็นประเพณีที่จะต้องพระราชทานสิ่งของตอบแทนจนคุ้มค่าหรือล้นค่าเสียด้วยซ้ำไป นอกจากนี้ยังอาจได้สิทธิพิเศษบางอย่าง เช่น ได้รับการผ่อนผันยกเว้นการเก็บภาษีอากรบางชนิด เป็นต้น

            ด้วยเหตุนี้พวกพ่อค้าในครั้งนั้น  จึงนิยมนำสิ่งของที่ต้องพระราชประสงค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำพวกอาวุธยุทธภัณฑ์เข้ามาถวายกันเป็นอันมาก

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ